pokercasino

Лицензионно споразумение с краен потребител за онлайн софтуера на PokerStars и PokerStars Casino

Изтеглете лицензионното споразумение с краен потребител

Това лицензионно споразумение с краен потребител („Споразумението”) трябва да бъде прочетено от вас („Потребителят” или „вие”) в неговата цялост преди употребата на услуги или продукти на PokerStars и PokerStars Casino. Моля, обърнете внимание, че Споразумението представлява юридически обвързващ договор между вас, TSG Interactive Plc („TSG”) и Stars Mobile Limited („Stars Mobile”) (TSG и Stars Mobile заедно се наричат „The Stars Group” или „ние/нас/наш”).

TSG е компания, регистрирана в Малта (C53434) с адрес на управление на Villa Seminia, 8, Sir Temi Zammit Avenue, Ta’ Xbiex XBX 1011 Malta, и лицензирана от Държавната комисия по хазарта на Република България с решение No. И-1827 от 18.02.2014, по силата на което организира и провежда игри на покер и казино игри с истински пари („Игри с ИП”), които се предлагат на сайта на www.pokerstars.bg („Сайтът”) под лиценз № 000030-13687 от 28.10.2019.

Правилата и условията на Игрите с РП са посочени по-долу. Stars Mobile управлява игрите с „виртуални пари”/„безплатните игри” (наричани тук по-долу Игри с ВП), предлагани на Сайта. Натиснете тук за правилата и условията на Игрите с ВП.

Със сключване на настоящото споразумение вие потвърждавате, че знаете и разбирате, че PokerStars и PokerStars Casino са марки, които са собственост и се контролират от група компании, известна под името „The Stars Group”. Поради тази причина, когато се използва и съответният контекст позволява, терминът „Група” означава TSG заедно с нейните дъщерни дружества и холдингови компании, както и дъщерните дружества на тези холдингови компании и свързаните с нея компании, известни заедно под името The Stars Group. 

Цената за участието ви в кеш игри и турнири с истински пари в Сайта е посочена на страницата с Нашата комисиона. В допълнение към условията на това Споразумение, моля, прочете нашите Политика за конфиденциалност, Политика за бисквитките, Правила и условия на игрите с ВП, Покер правила, Правила за игра, ЧЗВ, Правила и условия за обработка на транзакции с истински пари и преобразуване на валута, Правила и условия на Stars Rewards, както и други правила, политики и условия, свързани с игрите и офертите, предлагани в Сайта, които се публикуват на Сайта периодично и са посочени тук, заедно с други такива политики, за които може да бъдете уведомявани от нас от време на време.

С натискането на бутона „Съгласен(а) съм” като част от процеса на инсталиране и използване на Софтуера (както е определено по-долу), вие приемате условията, изложени в настоящото Споразумение, Политиката за конфиденциалност, Политиката за бисквитките, Правилата и условията на Игрите с ВП, Покер правилата, Правилата за игра, ЧЗВ и Правилата и условията за обработка на транзакции с истински пари и преобразуване на валута, като всяко от тях може да се актуализира или променя от време на време в съответствие с разпоредбите по-долу.

За целите на това Споразумение дефиницията на „Софтуер” ще включва всеки и всички софтуери, които предлагаме и правим достъпни за вас, независимо от носителя и както дали се свалят от вас на вашето устройство на краен потребител или не. Следователно „Софтуер” включва софтуера на The Stars Group, който можете да инсталирате на вашия персонален компютър или лаптоп („Компютър”) от pokerstars.bg („Софтуер за компютър”), уеб-базирания софтуер, достъпен от www.pokerstars.bg, както и мобилните приложения на The Stars Group („Мобилен софтуер”), които можете да свалите или да използвате на мобилно устройство (включително, но не само, на мобилен телефон, PDA, таблет или всяко друго преносимо или мобилно устройство, съществуващо към момента или създадено в по-късен момент (наричани с общия термин „Устройство”), както и всеки помощен софтуер към Софтуера (независимо дали става въпрос за уеб-базиран софтуер, или клиентски/сървърен софтуер).

The Stars Group има право да предоставя Игри (както е дефинирано в Точка 1.1 по-долу), които се предлагат под нейната собствена марка, както и Игри, предоставени на The Stars Group под лиценз от собственици, които са трети страни (наричани тук по-долу „Външни доставчици”).

1. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЦЕНЗ/ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
1.1

При спазване на правилата и условията, съдържащи се в настоящото Споразумение, TSG гарантира на Потребителя ограничено, неизключително, лично, непрехвърлимо, неподлежащо на подлицензиране, отменящо се право да инсталира и използва Софтуера на неговото/нейното PC или Устройство, в зависимост от случая, с цел да получава достъп и да участва в Игри с ИП, като покер, игри с карти и казино игри, както и Игри с ВП („Игрите”), (Софтуерът и Игрите заедно се наричат „Услугата”).

1.2

Софтуерът е лицензиран за вас от TSG за вашата частна лична употреба. Имайте предвид, че е забранено използването на Услугата от: (i) лица на възраст под 18 години, (ii) лица, които са непълнолетни по силата на законите в съответната юрисдикция, и (iii) лица, свързващи се със Сайта от юрисдикции, където това е незаконно. TSG не е в състояние да провери законността на Услугата във всяка юрисдикция. Отговорност на Потребителя е да се увери в законността от използването на Услугата.

1.3

TSG, компаниите от същата Група и нейните лицензодатели (включително всички Външни доставчици) са единствените притежатели на всички права в Софтуера, Софтуерния код, структурата и организацията, включително авторското право, търговската тайна, интелектуалната собственост и други права. Вие нямате право (в рамките на лимитите, определени от съответните закони) да:

 1. копирате, разпространявате, публикувате, извършвате обратно проектиране, декомпилирате, разглобявате, променяте или превеждате Софтуера или да правите каквито и да е опити за достъп до изходния код за създаване на разновидности на изходния код на Софтуера, или по друг начин;
 2. продавате, прехвърляте права върху, подлицензирате, трансферирате, разпространявате или отдавате на лизинг Софтуера;
 3. давате достъп до Софтуера на трети лица чрез компютърна мрежа или по друг начин;
 4. изнасяте Софтуера в други държави (независимо дали по физически, или по електронен път); или
 5. използвате Софтуера по начин, забранен от приложимите закони и разпоредби,
  (всяко едно от гореспоменатите представлява „Неразрешена употреба”).

TSG, компаниите от същата Група и лицензодателите (включително всички Външни доставчици) си запазват всички права, включително подразбиращи се други, които не са изрично предоставени на Потребителя с настоящото Споразумение, и си запазват всички права, собственост и интерес върху Софтуера.

Съгласявате се, че единствено вие носите отговорност за всички щети, разходи или разноски, произтичащи от или във връзка с използването му от вас за всяка Неразрешена употреба. Вие трябва да уведомите незабавно TSG, ако ви стане известна Неразрешена употреба и да предоставите на TSG помощ при всички разследвания, които провеждаме в съответствие с информацията, предоставена от вас в това отношение.

1.4

Термините „PokerStars”, „PokerStars Casino”, имената на домейните „pokerstars.bg” и „pokerstarsmobile.bg”, и всякакви други търговски марки, марки за услуги, символи, търговски имена и/или имена на домейни, използвани от TSG на Сайта и/или в Софтуера от време на време („Търговските марки”), са търговски марки, марки за услуги, символи, търговски имена и/или имена на домейни на TSG или която и да е компания от същата Група, и/или нейните лицензодатели (включително доставчици на трети страни), и тези лица запазват всички права върху такива Търговски марки. В допълнение цялото съдържание на Сайта, включително, но не само Софтуерът, изображенията, снимките, графиките, анимациите, видеото, музиката, звукът и текстът (наричани заедно Съдържание на Сайта) принадлежат на TSG, компаниите от Групата и/или техните лицензодатели (включително всички Външни доставчици), и са защитени с авторски права, други права на интелектуална собственост или други права. С настоящото вие приемате, че чрез използване на Услугата и Сайта не получавате права върху съдържанието на Сайта и/или върху Търговските марки или части от тях. При никакви обстоятелства не можете да използвате Съдържание на Сайта и/или неговите Търговски марки без предварително писмено съгласие на TSG.

Освен това вие се съгласявате да не правите нищо, което би накърнило или нанесло потенциална вреда на правата, включително правата на интелектуална собственост, притежавани от TSG, компаниите в същата Група и/или нейните лицензодатели (включително всички Външни доставчици) върху Софтуера, Търговските марки или Съдържанието на Сайтовете. Също така няма да правите нищо, което вреди на имиджа или репутацията на TSG, компаниите от Групата и техните служители, директори, ръководители и консултанти.

1.5

Вие декларирате, че имената и изображенията, които използвате във връзка със Сайта или Услугата (например вашето потребителско име и аватар), по никакъв начин не нарушават интелектуалната собственост, конфиденциалността или други права на трети страни. Вие предоставяте на TSG и на компаниите в Групата международен, неотменим, прехвърляем, безвъзмезден лиценз с възможност за подлицензиране за използване на тези имена и изображения за всякакви цели, свързани със Сайта или с Услугата, съгласно условията на Политиката за конфиденциалност.

2. БЕЗ ГАРАНЦИИ
2.1

TSG отхвърля всякакви гаранции, изразени или подразбиращи се, във връзка с Услугата, която ви се предоставя „КАКТО Е”, и не даваме каквато и да е гаранция, нито гарантираме нещо по отношение на нейното качество, годност за целта, пълнота или точност.

2.2

Независимо от усилията ни да ви предоставим безопасна и сигурна Услуга с най-високо качество, ние не даваме никакви гаранции, че Услугата ще бъде непрекъсната, навременна или без грешки, че дефектите ще бъдат поправени, или че Софтуерът и Сайтът няма да имат вируси, бъгове или друг злонамерен код.

2.3

TSG си запазва правото да спира, прекратява, модифицира, премахва или добавя към Услугата в абсолютна дискретност и с незабавен ефект, и без задължение да ви предоставя информация, когато счетем за необходимо да направим това, включително (например) в случай че получим информация, че сте влезли в споразумение за самоизключване с доставчик на хазартни игри или когато счетем за необходимо за управлението, поддръжката и актуализацията на Софтуера, без да носим отговорност по никакъв начин за каквито и да е загуби, претърпени в резултат на всяко решение, направено от TSG в това отношение.

3. ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТКРИВАНЕ И ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА СМЕТКА
3.1

Трябва да си откриете сметка, за да използвате определени Услуги. За да започнете процеса по откриване на сметка, трябва да изберете потребителско име и тайна парола и да предоставите своя имейл адрес. Също така трябва да въведете вашия личен идентификационен номер (който може да бъде един от следните: единен граждански номер (ЕГН), личен номер на чужденец (ЛНЧ) или личен идентификационен номер (ЛИН)), както и вашата дата на раждане. Ще използваме тази информация, за да проверим дали името ви фигурира в списъка на самоизключените лица в България. Няма да можете да си откриете сметка при нас, ако името ви фигурира в този списък. Ако вече имате сметка при нас, но не сте предоставили тази информация, върху сметката ви ще бъде наложено ограничение, докато не ни предоставите необходимата информация. В случай че не можете да предоставите тази информация, когато бъдете помолени за това, или ако установим, че името ви фигурира в списъка на самоизключените лица в България, ще блокираме сметката ви и ще ви върнем положителния баланс по нея, ако разполагате с такъв. Сметката ви може да бъде отблокирана единствено когато потвърдим, че вече не фигурирате в списъка на самоизключените лица в България.

3.2

TSG запазва всички права по отношение откриването, поддръжката и закриването на Потребителски сметки на Сайта. Решението на TSG за управление, по отношение на всички аспекти на Потребителските сметки, ползването на Услугата или за разрешаване на спорове, е окончателно и не подлежи на преразглеждане и обжалване. Сметката, създадена от Потребител, се нарича сметка Stars. Потребителската сметка Stars ще предоставя достъп до Сайта, който е достъпен за вас при условията на настоящото Споразумение от TSG, както е приложимо за вашето географско положение. Всяко и всички позовавания в настоящото Споразумение на термина „Потребителска сметка” или „сметка” ще означава вашата сметка Stars.

3.3

Запазваме си правото по всяко време да поискаме от вас доказателство за възрастта ви, с цел да се гарантира, че Услугата не се използва от непълнолетни лица. Запазваме си и правото да блокираме или закрием вашата сметка и да ви изключим временно или за постоянно от ползването на Услугата, ако не предоставите задоволително доказателство за възрастта си или ако имаме основания да смятаме, че сте непълнолетни.

3.4

За да потвърдим вашата самоличност, възраст, физически адрес и/или произход на средствата и да спазим нашите регулаторни задължения, може да поискаме от вас да предоставите лични данни и/или документи (като копие на вашия паспорт, доказателство за адрес или информация за разплащателен метод) от време на време. Моля, прегледайте нашата Политика за конфиденциалност за подробности как използваме личните данни, които събираме.

4. ДЕКЛАРАЦИИ И ГАРАНЦИИ ОТ ВАША СТРАНА

Преди да започнете да използвате Услугата, вие декларирате, гарантирате и приемате, че:

4.1

налице е риск от загуба на пари, когато ползвате Услугата и TSG не носи отговорност към вас за всяка такава загуба;

4.2

TSG не е финансова институция и няма да се трупа лихва на сумите, депозирани при TSG;

4.3

използването на Услугата е единствено по ваш избор и преценка, и носите целия риск от това;

4.4

единствено вие носите отговорност за плащане на всички приложими данъци, които трябва да се плащат във връзка с паричните суми или наградите, получени при използването на Услугата;

4.5

TSG не предоставя съвети за Потребителите по отношение на данъци и/или юридически въпроси. Препоръчваме на Потребителите, които желаят да получат съвети по отношение на данъчни и/или юридически въпроси, да се свържат с подходящи консултанти и/или органи в юрисдикцията, в която имат постоянен адрес и/или пребивават временно;

4.6

телекомуникационните мрежи и интернет услуги, необходими за достъп и ползване на Услугата, са изцяло извън контрола на TSG и TSG не носи каквато и да била отговорност за прекъсвания, бавна скорост, ограничения в капацитета и други нередности в тях; и

4.7

трябва да имате навършени 18 години или повече и в момента не трябва да сте самоизключени от онлайн или мобилен сайт за хазартни игри, и сте длъжни да ни информирате незабавно, ако сключите споразумение за самоизключване с доставчик на хазартни игри.

5. ЗАБРАНЕНИ НАЧИНИ НА ИЗПОЛЗВАНЕ
5.1

МОДИФИКАЦИИ НА СОФТУЕРА. Потребителят няма право да се опитва да променя, декомпилира, да извършва обратно проектиране или да деасемблира Софтуера по какъвто и да е начин.

5.2

ЛИЧНА УПОТРЕБА. Услугата е предназначена единствено за Потребителя и е за лично ползване. На потребителя е разрешено да залага за негово лично удоволствие. При никакви обстоятелства Потребителят няма право да използва своята „сметка с истински пари” в TSG за други цели, освен за ползването на Услугата. Потребителят трябва да предостави пълна информация, отговаряща на истината, по отношение на всички данни и информация, предоставени от Потребителя на TSG. Потребителят е длъжен да актуализира тази информация в случай на някаква промяна.

5.3

ТАЙНИ СПОРАЗУМЕНИЯ. Тайните споразумения между Потребителите чрез споделяне на информация за скритите карти при игра на покер или чрез други методи са строго забранени. TSG си запазва правото, в допълнение към други мерки, да ограничи местата за сядане и/или да забрани на Потребителите да играят на конкретна покер маса или в турнир, включително ограничаване на двама или повече Потребители от игра заедно на една и съща маса, или в същия турнир. Освен това TSG си запазва правото да разглежда всички тайни споразумения или опити за тайни споразумения между играчи (включително Потребителите) като съществено нарушение на настоящото Споразумение и има право да закрие сметката на Потребителя, ако даден Потребител участва или се опита да участва в такива действия, независимо от резултата от такива опити.

5.4

ВЪНШНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ИГРАЧИТЕ. TSG забранява външни инструменти за подпомагане на играчите („Инструменти за EPA”), които са предназначени да осигурят „нечестно предимство” на играчите. TSG дефинира като „Инструменти за EPA” всеки компютърен софтуер (различен от Софтуера) и системи, които не са базирани на софтуер (например уебсайтове, абонаментни услуги или физически материали). TSG възприема широко тълкувание на това, какво представлява „нечестно предимство” в контекста на използването на Инструменти за EPA, като конкретни указания могат да бъдат намерени в Политиката относно приложенията и услугите от трети страни на нашия уебсайт. За избягване на съмнение това, което е забранено, обхваща, но не се ограничава до достъп до или събиране на информация за други играчи освен тази, която Потребителят е наблюдавал лично чрез собствената си игра, или до получаването на съвет, напътствие или помощ как да играе в реално време, които надхвърлят основното ниво.

5.5

АВТОМАТИЗИРАНИ ИГРАЧИ (БОТОВЕ). Използването на изкуствен интелект, включително, но не само на ботове, е строго забранено във връзка с Услугата. Всички действия, предприети във връзка с Услугата от Потребителя, трябва да бъдат изпълнени лично от играчите чрез потребителския интерфейс, достъпен от Софтуера, без помощта на някаква форма на изкуствен интелект.

5.6

Вие се съгласявате, че TSG има право да предприеме мерки за откриване и предотвратяване на употребата на забранени Инструменти за EPA. Тези мерки могат да включват, но да не са ограничени само до, преглеждане на софтуерни програми, изпълняващи се едновременно със Софтуера на TSG на компютъра на Потребителя. Вие приемате да не се опитвате да заобиколите, да попречите или да блокирате подобни мерки, включително (но без ограничение до) да не използвате софтуер на трета страна, който заобикаля, пречи или блокира тези мерки.

5.7

ЧИП-ДЪМПИНГ (ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЧИПОВЕ). Чип-дъмпинг се нарича всеки случай, при който Потребител умишлено губи ръка на покер, с цел да прехвърли чипове на друг Потребител. Всички Потребители, които участват или се опитват да участват в чип-дъмпинг с други Потребители, включително като получатели на средства, докато използват Услугата, могат да получат постоянна забрана за ползване на Услугата и Потребителските им сметки могат да бъдат закрити незабавно. При такива обстоятелства TSG няма задължение за възстановяване на парични средства, които могат да бъдат във вашата Потребителска сметка по това време.

5.8

ИЗМАМНО ПОВЕДЕНИЕ. В случай че TSG сметне, че Потребителят участва или се е опитал да участва в измами, или друга противозаконна, нечестна или неправомерна дейност, докато използва Услугата, включително, но не само да участва в някоя от дейностите, посочени в Точка 5, или в друг вид манипулация на играта, извършване на плащане, с цел измама, включително, но без ограничение до използване на откраднати кредитни карти, заявки за връщане на плащане с цел измама или пране на пари, TSG има право да предприеме такива действия, каквито счете за уместни, включително, но не само:

 1. незабавно блокиране на достъпа до Услугата;
 2. закриване сметките на такива Потребители в TSG;
 3. изземване на всички парични средства, държани в сметката на Потребителя;
 4. разкриване на информация (включително и идентичността на Потребителя) на финансови институции, на съответните органи и/или на всяко лице или организация, които имат законно право на такава информация; и/или
 5. предприемане на съдебни действия срещу такъв Потребител.
5.9

ОБМЯНА НА ВАЛУТА. Потребителите имат възможността да обменят средства чрез Услугата на тяхното PC или Устройство със средства в сметката на Потребителя („Функцията за обмяна на валута”). Всички транзакции за обмяна на валута чрез „Функцията за обмяна на валута” ще се извършват по текущите обменни курсове, предлагани от TSG за въпросната транзакция. Обменните курсове се обновяват редовно и е възможно да бъдат предлагани различни курсове в зависимост от типа на транзакцията и промените в курса на съответната валута. Потребителите трябва да се уверят, че са наясно с промените в обменните курсове и влиянието, което това може да има върху наличните им средства, преди да използват Функцията за обмяна на валута. TSG не носи отговорност за печалби или загуби, претърпени от Потребители, използвали Функцията за обмяна на валута. Потребителите трябва да са наясно, че TSG налага марж за преобразуване на валута чрез Функцията за обмяна на валута, от която може по свое собствено усмотрение да се откаже за някои видове транзакции. Например, можем да наложим марж за обмяна на валута във връзка с депозити, тегления, преводи между банкроли вътре в сметката или с автоматично преобразуване в ситуации, когато обменената валута е различна от тази, използвана в Игрите. TSG може също така по свое собствено усмотрение да отмени или прекъсне поддръжката за конкретна валута без предизвестие.

Използването на Функцията за обмяна на валута и/или Потребителската сметка за участие в търговия или спекула с валута е строго забранено. За да запазим честността на Функцията за обмяна на валута, ние имаме правото по свое собствено усмотрение да:

 1. откажем или върнем всяка транзакция за обмяна на валута, извършена чрез Функцията за обмяна на валута; и/или
 2. ограничим броя валути в сметката на даден Потребител, както и сумата, която може да бъде преобразувана от една валута в друга от този Потребител; и/или
 3. изискаме средствата по сметката на даден Потребител, които са били преобразувани чрез Функцията за обмяна на валута в друга валута, да бъдат използвани за участие в Игрите, преди да бъдат изтеглени или използвани с някаква друга цел; и/или
 4. приложим със задна дата марж, от който сме се отказали като част от транзакция за обмяна на валута.

Потребителят се съгласява и приема правилата и условията, свързани с обработване на транзакции с истински пари и преобразуване на валута, които се намират тук.

5.10

БЕЗ АРБИТРАЖ. Строго е забранено на Потребителите да използват Сайта и системите, за да улеснят арбитраж чрез транзакции с обмяна на валута. Когато TSG счете, че даден Потребител умишлено е използвал горепосочените системи за финансова печалба чрез арбитраж, всички печалби ще бъдат конфискувани и приспаднати от баланса в сметката на този Потребител без предупреждение или уведомление.

5.11

TSG забранява на лица, намиращи се в (включително временни посетители) или жители на някои юрисдикции, (включително юрисдикции, в които се изисква от лицата да играят съгласно разпоредбите в тази юрисдикция, като използват лицензирания софтуер за игра) да правят депозити в Потребителските си сметки или да участват в Игри с ИП („Забранени юрисдикции”). За избягване на съмнение предходните ограничения за участие в игри с истински пари от Забранени юрисдикции се отнасят със същата сила за жители и граждани на други нации, намиращи се в Забранена юрисдикция.

Всеки опит за заобикаляне на ограниченията за игра от лица, намиращи се в Забранена, е нарушение на това Споразумение. Опит за заобикаляне включва, но не се ограничава само до, манипулиране на информацията, използвана от TSG за идентифициране на местоположението ви, и предоставяне на грешна или подвеждаща информация на TSG във връзка с вашето местонахождение или местожителство. Всеки подобен опит ще ни даде право да предприемем такива мерки, каквито счетем за подходящи, включително, но не само, изземване на средствата в сметката на Потребителя.

6. ПОЛИТИКА ЗА ТЕГЛЕНИЯТА
6.1

Политиката и критериите за правото на Потребителя да извършва теглене от сметката си можете да откриете в нашата Политика за тегленията. TSG си запазва правото да използва допълнителни критерии за определяне предлаганите на Потребителя възможности за теглене по всяко време.

6.2

Когато ви връщаме средства, ще ги добавяме по същия разплащателен метод, който сте използвали, за да направите депозитите. Ако този разплащателен метод вече не е достъпен, ще добавим средствата по различен разплащателен метод, който сме избрали съгласно настоящото Споразумение.

7. ОБИДНИ ИЗРАЗИ ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕ
7.1

На Потребителя е забранено да публикува всякакви незаконни, неприлични, расистки, нецензурни, клеветнически, заплашителни или всякакви други материали, които нарушават закона, или като цяло да се считат за обидни, чрез Услугата посредством чат функцията, опцията за изображения, или в кореспонденцията си с персонала на TSG.

8. НАРУШЕНИЕ
8.1

Без да се засягат други права, включително общият характер на Точка 10.3, ако Потребител наруши изцяло или частично която и да било разпоредба, съдържаща се тук, включително, но не само, при появата на следните обстоятелства:

 1. Потребителят притежава повече от една активна сметка;
 2. името в Потребителската сметка на TSG не съвпада с името на кредитната карта(и), използвана за извършването на депозити в тази сметка;
 3. предоставите неправилна или подвеждаща информация на TSG, когато се регистрирате за Услугата;
 4. не сте навършили възрастта, определена от закона, за ползване на Услугата;
 5. живеете в юрисдикция, където ползването на Услугата е забранено от закона;
 6. разрешили сте или сте позволили (умишлено или неволно) на някой друг да играе с вашата Потребителска сметка в TSG;
 7. сторнирали сте и/или сте отказали или върнали плащане, направено от вас по отношение на Услугата;
 8. използвали сте измама при използване на Услугата, включително като сте нарушили разпоредбите в Точка 5;
 9. използвате Сайта, Услугата или вашата Потребителска сметка недобросъвестно; или
 10. нарушавате Точка 7, като правите изявления, които са с открито сексуално или обидно съдържание във функцията за чат, включително прояви на фанатизъм, расизъм, омраза или ругатни.

TSG или всяка друга компания от Групата, предоставяща услуги на Потребителя, си запазва правото по свое усмотрение да предприеме такива действия, каквито счете за уместни, включително прекратяване на настоящото Споразумение или друго споразумение в сила за Потребителя, незабавно блокиране достъпа до Услугата или всяка друга услуга, предлагана от TSG, за такъв Потребител, закриване на сметката на такъв Потребител в Сайта или във всеки друг Сайт, управляван от TSG, конфискуване на всички парични средства, държани в сметката в Сайта или в друг Сайт, управляван от TSG, и/или предприемане на съдебни действия срещу Потребителя.

8.2

Вие се съгласявате да обезщетите, защитите и освободите от отговорност TSG, компаниите от същата Група и техните акционери, директори и служители от и срещу всички претенции, изисквания, отговорности, щети, загуби, разходи и разноски, включително съдебни искове и други такси, без значение как са причинени, които могат да възникнат в резултат на:

 1. ваше нарушение на настоящото Споразумение, изцяло или частично;
 2. ваше нарушение на всяко право или права на трети страни; и
 3. използване от вас на Услугата или достъп на всяко друго лице до Услугата, използвайки Данните ви за влизане (както е определено по-долу), със или без вашето разрешение.
9. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА
9.1

При никакви обстоятелства, включително небрежност, TSG, всеки друг член на нейната Група или някой от нейните лицензодатели (включително всички Външни доставчици) не носи отговорност за специални, случайни, преки, непреки или последващи вреди (включително, но не само щети от загуба на бизнес печалби, прекъсване на дейност, загуба на бизнес информация или други парични загуби), възникнали в резултат на употреба на (или злоупотреба с) Услугата, дори ако TSG предварително знае за възможността за възникване на такива вреди.

9.2

Нищо в това Споразумение не изключва или ограничава отговорността на TSG за: (a) смърт или нараняване в резултат на небрежност; или (b) измама или измамно погрешно представяне.

10. СИГУРНОСТ НА ВАШАТА СМЕТКА
10.1

Всеки Потребител трябва да има достъп до сметката си чрез използването на комбинация от уникално потребителско име („Потребителско име”), уникална и тайна парола („Парола”) и друг незадължителен цифров метод за идентификация, който може да бъде избран от Потребителя (Потребителското име, Паролата и всеки друг метод за идентификация, взети заедно, по-нататък се наричат „Данни за влизане”). Потребителят е задължен да избере свое собствено Потребителско име и Парола в съответствие с правилата, свързани с тях.

10.2

Потребителят се съгласява, че той/тя е единствено отговорен(а) за всяко ползване на Услугата, използвайки неговите/нейните Данни за влизане, и че той/тя не трябва да разкрива своите Данни за влизане пред което и да е трето лице и да на разрешава на друго лице да използва Услугата чрез неговата/нейната Потребителска сметка.

10.3

Потребителят се задължава да пази своите данни за влизане в тайна, да не ги разкрива и да полага всички усилия да запази тяхната секретност и поверителност. Всяко неоторизирано ползване на Данните за влизане на Потребителя е единствено негова отговорност и се счита за използване от него самия. Поради тази причина всички задължения в резултат на такова неразрешено ползване ще бъдат за сметка на Потребителя.

10.4

Всеки Потребител може да притежава само една Потребителска сметка на TSG и се задължава да използва Услугата чрез тази единствена сметка. Забранено е Потребителите да си откриват повече от една сметка в TSG. В случай че TSG установи наличието на повече от една сметка на Потребител, TSG може да затвори всички допълнителни сметки без предупреждение и да конфискува средствата, държани в тези допълнителни сметки.

10.5

Имайте предвид, че върху паричните средства, държани в Потребителска сметка на TSG, не се натрупват лихви.

10.6

Няма да можете да правите залози при ползването на Услугата в размер, по-голям от общата сума във вашата Потребителска сметка в TSG.

10.7

Вие сте напълно отговорни за изплащане на всички средства, които дължите на TSG. Съгласявате се да не оспорвате и/или отказвате или анулирате плащане, извършено от вас по отношение на Услугата. Ще възстановите на TSG всяко оспорено, отказано или анулирано плащане, направено от вас, и всяка загуба, понесена от TSG като следствие от това.

10.8

TSG си запазва правото да прави кредитни проверки и/или проверки на самоличността на Потребителя с помощта на трети страни, кредитни агенции и услуги, като се позовава на информацията, предоставена от Потребителя при регистрация за Услугата, съгласно условията на Политиката за конфиденциалност. Агенциите или услугите за кредитни справки на трети страни могат да съхранят запис на информацията, но нямат право да я използват за никакви други цели.

10.9

TSG си запазва правото да използва трета страна като посредник при електронни разплащания и/или финансови институции за обработване на плащанията, извършени от и към вас, във връзка с ползването на Услугата.

10.10

Вие приемате и се съгласявате, че ако Потребителската ви сметка е „активна” (т.е. влизали сте в Потребителската си сметка през последните 12 месеца) средствата, депозирани от вас във вашата Потребителска сметка, се съхраняват в тръст от ваше име и се считат за „Депозити на крайния потребител”. В случай че Потребителската ви сметка е „неактивна” (т.е. не сте влизали в Потребителската си сметка през 12 последователни месеца), средствата, депозирани в Потребителската ви сметка, ще спрат да бъдат „Депозити на крайния потребител” и няма да се съхраняват в доверителна сметка, но ще бъдат достъпни веднага за теглене или за използване на Услугата в съответствие с условията на това Споразумение от момента, в който влезете в Потребителската си сметка и средствата ви бъдат преквалифицирани автоматично в „Депозити на крайния потребител”.

10.11

По всяко време Потребител може да заяви закриване на неговата/нейната Потребителска сметка, като се свърже с отдела за поддръжка. Ако TSG сметне, че е неразумно Потребителската сметка да бъде открита отново, тя може да бъде закрита завинаги по усмотрение на TSG.

10.12

Политиката и процедурата по налагане на период за самоизключване са изложени на страницата за Отговорно залагане на Сайта.

10.13

Залагането в интернет може да бъде незаконно в юрисдикцията, в която се намирате. Ако това е така, нямате право да използвате вашата платежна карта, за да завършите транзакцията.

10.14

Ако се прилага данък добавена стойност (ДДС), данък върху стоките и услугите (GST) или друг данък върху услугата, наричан тук по-нататък („Данък върху продажбите”), ние считаме приходите си като включващи всички данъци върху продажбите. Ние отчитаме и плащаме този данък, където е приложимо, от името на нашите клиенти, така че от вас не се изисква допълнително действие в това отношение.

11. СОФТУЕР НА ТРЕТИ СТРАНИ
11.1

Софтуерът съдържа софтуер на трети страни, включително софтуер за казино игри, лицензиран за нас от различни трети страни, софтуер, разработен от OpenSSL Project за използване в OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org); криптографски софтуер, написан от Ерик Янг (Eric Young); софтуер на ungif, написан от Ерик С. Реймънд (Eric S. Raymond); софтуер PSTCollectionView, написан от Питър Щейнбергер (Peter Steinberger) и шрифтов софтуер, собственост на лицензодателя или неговите доставчици и подчиняващ се на законите за авторско право на Съединените Американски Щати и други юрисдикции („Лицензираният Софтуер”).

11.2

Използването на Лицензирания софтуер от Потребителя се подчинява на правилата и условията на настоящото Споразумение.

11.3

Лицензираният софтуер не може да се променя, модифицира или извлича от Софтуера.

11.4

Използването от страна на Потребителя се ограничава до „Вътрешна употреба”, което означава използване на Лицензирания софтуер само в рамките на обичайни вътрешни операции на компанията или за лична употреба, без възможност за препродажба, подлицензиране или дистрибуция. „Обичайни вътрешни операции на компанията” означава използване на Софтуера от Краен Потребител, който е юридическо лице, или от неговите служители, или оторизирани агенти за обичайни вътрешни операции на дружеството. „Обичайно и обикновено лично ползване” означава използване на Софтуера от Краен Потребител, който е физическо лице, или от членовете на неговото домакинство за лични цели. Всички такива служители, агенти и членове на домакинство трябва да бъдат уведомени от Потребителя за правилата и условията на това Споразумение.

11.5

Всички права върху Лицензирания софтуер, които не са изрично предоставени, са запазени.

11.6

OpenSSL Toolkit, софтуерът на ungif, софтуерът PSTCollectionView и криптографският софтуер са предоставени от OpenSSL Project, Ерик С. Реймънд, Питър Щейнбергер и Ерик Янг „както са” и никакви преки или косвени гаранции, включително, но не само, подразбиращи се гаранции за продаваемост и пригодност за определена цел, се отхвърлят. В никакъв случай OpenSSL Project, Ерик Янг, Ерик С. Реймънд, Питър Щейнбергер или техните сътрудници не носят отговорност за каквито и да било преки, косвени, случайни, специални, наказателни и последващи вреди (включително, но не само доставка на заместващи стоки или услуги, загуба на употреба, данни или печалби, или прекъсване на бизнеса) без значение как са причинени и кой носи отговорност за това, независимо дали е по силата на договор, по силата на закон, в резултат на закононарушение (включително небрежност и по друг начин), възникнали по какъвто и да било начин в резултат на използването на OpenSSL Toolkit, софтуера на ungif, софтуера PSTCollectionView и криптографския софтуер, дори и след като са били предупредени за възможността от такива щети.

12. СПОРОВЕ
12.1

Потребителят приема, че статистическите данни на всяка игра се записват на сървърите на TSG. В случай на несъответствие между картите за покер на екрана на вашия компютър и записа от игрите на сървъра на TSG, за валидна ще се счита информацията от нашите сървъри. Потребителят приема, че опциите на софтуера „Бърза история на ръцете” и „Повтаряне на ръката” не се считат за официална история на ръцете.

Ако Потребител желае да направи оплакване или запитване до отдела за поддръжка на клиенти, той/тя може да се попълни формуляра за връзка с отдела за поддръжка (намиращ се под падащото меню „Помощ” в клиента на TSG) или да изпрати имейл до отдела за поддръжка и представителите на нашия отдел за поддръжка ще препратят оплакването или запитването на съответния екип специалисти. Освен това можете да отнесете въпроса за алтернативно решаване на спорове чрез платформата на ЕС за онлайн решаване на спорове (Online Dispute Resolution). За подробности моля, посетете техния уебсайт и следвайте предоставените инструкции, за да регистрирате оплакването си. Като част от процеса от вас ще се изиска да предоставите нашия имейл адрес, който можете да намерите, като натиснете тук.

В случай че не сте удовлетворени от решението на даден спор, можете да се обърнете към Националната агенция за приходите на Република България на адрес: бул. „Княз Ал. Дондуков” № 52, София, България.

Уебсайт: nra.bg/wps/portal/nra/gambling

Имейл адрес: infocenter@nra.bg

Информационен център: +359 2 9859 6801

Информационен център (само от територията на България): 0700 18 700

13. ИЗМЕНЕНИЯ
13.1

TSG си запазва правото да актуализира и променя това Споразумение или част от него по всяко време и без предупреждение, а вие ще бъдете обвързани с тези изменения на Споразумението в рамките на 14 дни след публикуването им в Сайта. Затова ви съветваме да посещавате Сайта редовно и да проверявате правилата и условията, съдържащи се в актуалната версия на Споразумението, която е в сила към момента. Ако продължите употребата на Сайта, това се счита за съгласие от ваша страна с измененията в Споразумението.

14. ПРИЛОЖИМО ПРАВО
14.1

Споразумението и всякакви въпроси, отнасящи се към настоящия регламент, се уреждат от и се тълкуват в съответствие със законите на България. Вие давате своето неотменимо съгласие, както е посочено по-долу, че компетентните съдилища в България ще имат изключителна юрисдикция по отношение на всички претенции, спорове или различия във връзка със Споразумението и всички спорове, произтичащи от това, и окончателно се отказвате от правото на възражение по въпроси, отнесени към тези съдилища, или възможността да твърдите, че искът е заведен в неудобен за вас съд, или че тези съдилища нямат необходимата юрисдикция. Нищо в тази точка не ограничава правото на TSG да вземе съответните мерки срещу вас и в друг компетентен съд, нито предприемането на подобни действия в компетентен съд ще възпрепятства завеждане на дело в друг компетентен съд, без значение дали това става едновременно или не, доколкото това е разрешено по законите на съответните други юрисдикции.

15. ДЕЛИМОСТ
15.1

Ако дадена разпоредба на това Споразумение е или стане незаконна, невалидна/неприложима в която и да е юрисдикция, това не засяга по никакъв начин валидността/приложимостта в тази юрисдикция на всички други разпоредби от Споразумението, или валидността/приложимостта в други юрисдикции на тази или която и да е друга разпоредба от него.

16. ПРЕХВЪРЛЯНЕ
16.1

TSG си запазва правото да прехвърля правата от това Споразумение, изцяло или частично, по всяко време и без предупреждение. Потребителят няма право да прехвърля своите права или задължения по настоящото Споразумение.

17. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
17.1

Никакъв отказ от права от страна TSG по отношение на някое нарушение на която и да е разпоредба на това Споразумение (включително и неуспех на TSG да изиска стриктно и буквално изпълнение на разпоредба от това Споразумение или съгласие с нея) не следва по никаква причина да се тълкува като отказ от права при някое следващо нарушение на същата разпоредба или при каквото и да било нарушение на всяка друга разпоредба на това Споразумение.

17.2

Нищо в това Споразумение не създава и не дава права или други ползи на трети лица, които не са страна по това Споразумение, с изключение на членове на Групата и всички Външни доставчици.

17.3

Нищо в това Споразумение не създава и не се счита за създаване на партньорство, представителство, доверително управление или правоотношение, или съвместно предприятие между вас и нас.

17.4

Настоящото Споразумение представлява целия договор между вас и нас по отношение на Услугата, и отменя и заменя всички предварителни съгласия, договорености и споразумения между вас и нас.

17.5

Потребителят е длъжен да предостави пълна, точна и вярна информация по отношение на всички данни и информация, поискани от TSG във връзка с използването на Услугата от страна на Потребителя в съответствие с условията на нашата Политика за конфиденциалност.

17.6

В случай на несъответствие между версията на английски език и някоя от преведените версии на настоящото Споразумение, превес има версията на английски език.

Авторско право © 2020 Rational Intellectual Holdings Limited. Всички права запазени.

Относно OpenSSL Toolkit:
Авторско право © 1998-2011 The OpenSSL Project. Всички права запазени.
Авторско право © 1995-1998 Eric Young. Всички права запазени.

Относно софтуера PSTCollectionView:
Авторско право (c) 2012-2013 Peter Steinberger 

Относно софтуера на ungif:
Разпространението на GIFLIB е защитено с авторско право (c) 1997 Eric S. Raymond

Повече информация ще намерите на www.pokerstars.bg.
Можете да се свържете с TSG чрез отдела за поддръжка.

ЛИЦЕНЗИОННО СПОРАЗУМЕНИЕ С КРАЕН ПОТРЕБИТЕЛ - ИГРИ С ВИРТУАЛНИ ПАРИ

Това лицензионно споразумение с краен потребител („Споразумението”) трябва да бъде прочетено от вас („Потребителят” или „вие/вас/ваш”) в неговата цялост, преди да използвате услугите или продуктите на Stars Mobile. Имайте предвид, че Споразумението представлява юридически обвързващ договор между вас и Stars Mobile Limited (наричани тук по-долу „Stars Mobile”, „ние”/„нас”/„наш”).

Stars Mobile управлява игрите с „виртуални пари” на покер и в казиното („Игри с ВП”) на интернет сайта с адрес www.pokerstars.bg („Сайтът”). Правилата и условията на Игрите с ВП са посочени по-долу.

Със сключване на настоящото Споразумение вие потвърждавате, че знаете и приемате, че Stars Mobile е част от група компании. Поради тази причина, когато се използва и съответният контекст позволява, терминът „Група” означава Stars Mobile заедно с нейните дъщерни дружества и холдингови компании, както и дъщерните дружества на тези холдингови компании и свързаните със Stars Mobile дружества, включително, но не само свързаните компании, предлагащи услуги под търговските марки „PokerStars” и „PokerStars Casino”.

В допълнение към условията на това Споразумение, моля, прочете нашите Политика за конфиденциалност, Политика за бисквитките, Покер правила, Правила и условия на Stars Rewards, както и останалите правила, политики и условия, свързани с игрите и офертите, предлагани в Сайта, които се публикуват на Сайта периодично и са посочени тук, заедно с други такива политики, за които може да бъдете уведомявани от нас от време на време.

С натискането на бутона „Съгласен(а) съм” като част от процеса на инсталиране и използване на софтуера (както е определено по-долу), вие приемате условията, изложени в настоящото Споразумение, Политиката за конфиденциалност, Политиката за бисквитките и Покер правилата, като всяко от тях може да се актуализира или промени от време на време в съответствие с разпоредбите по-долу.

За целите на това Споразумение дефиницията на „Софтуер” ще включва всеки и всички софтуери, които предлагаме и правим достъпни за вас, независимо от носителя и както дали се свалят от вас на вашето устройство на краен потребител или не. Следователно „Софтуерът” ще включва софтуера на Stars Mobile, който можете да инсталирате на вашия персонален компютър или лаптоп („PC”) от pokerstars.bg („PC софтуер”), уеб-базирания софтуер, достъпен от www.pokerstars.bg, както и приложението за мобилния софтуер на Stars Mobile („Мобилен софтуер”), което можете да свалите или да използвате на мобилно устройство (включително, но не само, мобилен телефон, PDA (персонален асистент или личен цифров помощник), таблет или всяко друго преносимо или мобилно устройство, съществуващо в момента или създадено след това (всички те се наричат „Устройство”), както и всеки помощен софтуер към Софтуера (независимо дали става въпрос за уеб-базиран софтуер или клиентски/сървър софтуер).

1. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЦЕНЗ/ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
1.1

При спазване на правилата и условията, съдържащи се в настоящото Споразумение, Stars Mobile гарантира на Потребителя ограничено, неизключително, лично, непрехвърлимо, неподлежащо на подлицензиране и отменяемо право да инсталира и използва Софтуера на неговото/нейното PC или Устройство, в зависимост от случая, с цел да влиза в сървърите на Stars Mobile и да играе Игри с ВП („Игрите”), (Софтуерът и Игрите заедно се наричат „Услугата”).

1.2

Stars Mobile ви предоставя лиценз за Софтуера за ваша частна лична употреба. Имайте предвид, че е забранено използването на Услугата от: (i) лица на възраст под 18 години, (ii) лица, които са непълнолетни по силата на законите в съответната юрисдикция, и (iii) лица, свързващи се със Сайта от юрисдикции, където това е незаконно. Stars Mobile не е в състояние да провери законността на Услугата във всяка юрисдикция, затова отговорност на Потребителя е да се увери, че използването на Услугата е законно.

1.3

Запазваме си правото по всяко време да поискаме от вас доказателство за възрастта ви, с цел да се гарантира, че Услугата не се използва от непълнолетни лица. Запазваме си и правото да блокираме или закрием вашата сметка и да ви изключим временно или за постоянно от ползването на Услугата, ако не предоставите задоволително доказателство за възрастта си или ако имаме основания да смятаме, че сте непълнолетни.

1.4

За да потвърдим вашата самоличност, възраст, физически адрес и/или произход на средствата и да спазим нашите регулаторни задължения, може да поискаме от вас да предоставите лични данни и/или документи (като копие на вашия паспорт, доказателство за адрес или информация за разплащателен метод) от време на време. Моля, прегледайте нашата Политика за конфиденциалност за подробности как използваме личните данни, които събираме.

1.5

Stars Mobile, компаниите от същата Група и нейните лицензодатели (включително всички Външни доставчици) са единствените притежатели на всички права в Софтуера, Софтуерния код, структурата и организацията, включително авторското право, търговската тайна, интелектуалната собственост и други права. Вие нямате право (в рамките на лимитите, определени от съответните закони) да:

 1. копирате, разпространявате, публикувате, извършвате обратно проектиране, декомпилирате, разглобявате, променяте или превеждате Софтуера или да правите каквито и да е опити за достъп до изходния код за създаване на разновидности на изходния код на Софтуера, или по друг начин;
 2. продавате, прехвърляте права върху, подлицензирате, трансферирате, разпространявате или отдавате на лизинг Софтуера;
 3. давате достъп до Софтуера на трети лица чрез компютърна мрежа или по друг начин;
 4. изнасяте Софтуера в други държави (независимо дали по физически, или по електронен път); или
 5. използвате Софтуера по начин, забранен от приложимите закони и разпоредби,

(всяко едно от гореспоменатите представлява „Неразрешена употреба”).

Stars Mobile, компаниите от същата Група и лицензодателите (включително всички Външни доставчици) си запазват всички права, включително подразбиращи се други, които не са изрично предоставени на Потребителя с настоящото Споразумение, и си запазват всички права, собственост и интерес върху Софтуера.

Съгласявате се, че единствено вие носите отговорност за всички щети, разходи или разноски, произтичащи от или във връзка с използването му от вас за всяка Неразрешена употреба. Трябва да уведомите незабавно Stars Mobile, ако узнаете за Неразрешена употреба, и да предоставите на Stars Mobile разумна помощ при разследванията, които ще проведем в съответствие с информацията, предоставена от вас в това отношение.

1.6

Термините „Stars Mobile", „PokerStars”, „PokerStars Casino”, имената на домейните pokerstars.bg и pokerstarsmobile.bg, и всички други търговски марки, марки за услуги, символи, търговски имена и/или имена на домейни, използвани от Stars Mobile на Сайта и/или в Софтуера (наричани с общия термин Търговските марки), са търговски марки, марки за услуги, символи, търговски имена и/или имена на домейни на Stars Mobile, други компании от Групата, и/или техни лицензодатели (включително всички Външни доставчици), и тези лица си запазват всички права върху Търговските марки. В допълнение цялото съдържание на Сайта, включително, но не само Софтуерът, изображенията, снимките, графиките, анимациите, видеото, музиката, звукът и текстът (наричани заедно Съдържание на Сайта) принадлежат на Stars Mobile, компаниите от Групата и/или техните лицензодатели (включително всички Външни доставчици), и са защитени с авторски права, други права на интелектуална собственост или други права. С настоящото вие приемате, че чрез използване на Услугата и Сайта не получавате права върху съдържанието на Сайта и/или върху Търговските марки или части от тях. При никакви обстоятелства не можете да използвате Съдържанието на Сайта и/или Търговските марки без предварително писмено съгласие на Stars Mobile.

Освен това вие се съгласявате да не правите нищо, което би накърнило или нанесло потенциална вреда на правата, включително правата на интелектуална собственост, притежавани от Stars Mobile, компаниите в същата Група и/или нейните лицензодатели (включително всички Външни доставчици) върху Софтуера, Търговските марки или Съдържанието на Сайтовете. Също така няма да правите нищо, което вреди на имиджа или репутацията на Stars Mobile, компаниите от Групата и техните служители, директори, ръководители и консултанти.

1.7

Вие декларирате, че имената и изображенията, които използвате във връзка със Сайта или Услугата (например вашето потребителско име и аватар), по никакъв начин не нарушават интелектуалната собственост, конфиденциалността или други права на трети страни. Вие предоставяте на Stars Mobile и на компаниите в Групата международен, неотменим, прехвърлим, безвъзмезден лиценз с възможност за подлицензиране за използване на тези имена и изображения за всякакви цели, свързани със Сайта или с Услугата, съгласно условията на Политиката за конфиденциалност.

1.8

ЛИЦЕНЗ ЗА ВИРТУАЛНИ ЧИПОВЕ

При ползването на Услугата можете да „спечелите” или да „закупите” виртуални пари, които да използвате за Услугата („Виртуални чипове”). Вие се съгласявате, че тези термини от реалния свят се използват единствено в преносен смисъл. Приемате също, че нямате право или правното основание да притежавате Виртуални чипове, появяващи се в или произлизащи от Игрите, независимо дали са „спечелени” в Игра, или са „закупени” от Stars Mobile, или всякакви други атрибути, свързани с дадена сметка или съхранени в Услугата. Балансът с „виртуални пари” във вашата Потребителска сметка не представлява баланс в реалния свят или не отразява съхранена стойност, а вместо това измерва степента на лиценза ви.

1.9

Stars Mobile забранява и не признава предполагаеми трансфери на Виртуални чипове, извършени извън Услугата, или предполагаема продажба, дарение или търговия в „реалния свят” на каквото и да било от Услугата, освен ако в писмена форма не е изрично разрешено друго от Stars Mobile. Следователно нямате право да подлицензирате, търгувате, продавате или извършвате опити за продажба на Виртуални чипове за каквато и да била стойност извън дадена Игра. Всеки подобен трансфер или опит за трансфер е забранен и невалиден, и може да доведе до закриване на вашата сметка от Stars Mobile. Също така се съгласявате, че можем да предприемем правни действия срещу вас за вреда, причинена от такъв трансфер или опит за трансфер на Виртуални чипове извън Услугата.

1.10

Можете да закупите лиценз за използване на Виртуални чипове, като посетите страницата за покупки на Услугата, предоставите информация за плащане, потвърдите покупката и съгласието си с това Споразумение.

1.11

При закупуването на лиценз за Виртуални чипове ние можем да ви изпратим имейл за потвърждение с подробности за поръчаните от вас Виртуални чипове. Моля, проверете верността на информацията в имейла за потвърждение възможно най-бързо и запазете копие от имейла за справка. Ако имате някакви притеснения, моля, свържете се с отдела за поддръжка. Stars Mobile запазва историята на всички транзакции, с цел да отговори на евентуални въпроси.

1.12

При закупуването на лиценз за използване на Виртуални чипове вашата поръчка ще представлява оферта към нас за закупуването на лиценз за използване на тези Виртуални чипове, която ще бъде одобрена от нас при предоставянето на Виртуалните чипове във вашата сметка за използване в Игрите с ВП („Приемане”). Лицензът ви за използване на Виртуални чипове в Игрите с ВП е услуга, която се предоставя от Stars Mobile. Тя започва след Приемането от страна на Stars Mobile на вашата поръчка. Stars Mobile не предлага компенсация за закупен лиценз за използване на Виртуални чипове.

1.13

Stars Mobile може по всяко време да промени цената на Услугата и на Виртуалните чипове, които ви предоставя с лиценз през Услугата. Съгласявате се, че Stars Mobile не се задължава да ви изплаща компенсация поради каквато и да било причина и че няма да получите пари или друга компенсация за неизползвани Виртуални чипове при закриването на Потребителска сметка, независимо дали закриването е било доброволно или не.

1.14

За избягване на всяко съмнение се пояснява, че закупуването на лиценз за използване на Виртуални чипове не ви дава абсолютно никакви права освен тези, описани в лиценза. Поясняваме още, че всеки закупен лиценз може да бъде прехвърлян само в съответствие с правилата на лиценза и не може да бъде изкупуван, продаван, прехвърлян, поверяван, даван на лизинг, даван под наем или отстъпван по друг начин срещу определена стойност.

2. БЕЗ ГАРАНЦИИ
2.1

Stars Mobile не дава никакви гаранции, изрично определени или подразбиращи се, във връзка с Услугата, която ви се предоставя „КАКТО Е”, и не дава каквато и да е гаранция, нито декларира нещо по отношение на нейното качество, годност за определена цел, пълнота или точност.

2.2

Независимо от усилията ни да ви предоставим безопасна и сигурна Услуга с най-високо качество, ние не даваме никакви гаранции, че Услугата ще бъде непрекъсната, навременна или без грешки, че дефектите ще бъдат поправени, или че Софтуерът и Сайтът няма да имат вируси, бъгове или друг злонамерен код.

2.3

Stars Mobile си запазва правото по свое усмотрение (с незабавно действие и без задължение да ви извести за това) да спира, да прекратява, модифицира, премахва или добавя към Услугата, когато счете това за необходимо, включително, но не само в случай че получим информация, че сте сключили споразумение за самоизключване с доставчик на хазартни игри или когато счете, че това е необходимо за управлението, поддръжката и/или актуализацията на Софтуера, без да носи отговорност за каквито и да е загуби, претърпени в резултат на решение, взето от Stars Mobile в тази връзка.

3. ПЪЛНОМОЩИЕ
3.1

Stars Mobile запазва всички права по отношение на откриването, поддръжката и закриването на Потребителските сметки на Сайта. Решенията на ръководството на Stars Mobile по отношение на всички аспекти, свързани с Потребителските сметки, ползването на Услугата или за разрешаване на спорове, ще бъдат окончателни и не подлежат на преразглеждане и обжалване. Сметката, създадена от Потребител, се нарича сметка Stars. Потребителската сметка Stars предоставя достъп до Сайта, който ви се предлага според условията на настоящото Споразумение от Stars Mobile в съответствие с вашето географско местоположение. Всяко и всички позовавания в настоящото Споразумение на термина „Потребителска сметка” или „сметка” ще означава вашата сметка Stars.

4. ДЕКЛАРАЦИИ И ГАРАНЦИИ ОТ ВАША СТРАНА

Преди да започнете да използвате Услугата, вие декларирате, гарантирате и приемате, че:

4.1

използването на Услугата е единствено по ваш избор и преценка, и носите целия риск от това;

4.2

телекомуникационните мрежи и интернет услуги, необходими за достъп и ползване на Услугата, са изцяло извън контрола на Stars Mobile и Stars Mobile не носи каквато и да била отговорност за прекъсвания, бавна скорост, ограничения в капацитета и други нередности в тях;

4.3

нямате право да използвате Услугата по какъвто и да било начин за създаване, получаване или извършване на прехвърляне, или получаване на финансова или друга парична изгода за вас или за трета страна (независимо дали тя действа от ваше име или не). Виртуалните чипове нямат стойност и не подлежат на прехвърляне и размяна в сметката на Потребителя. Също така тези Виртуални чипове нямат реална стойност и не могат да се заменят за „реална” валута или награди. Поради тази причина нямате право да подлицензирате, давате под наем, давате на лизинг, продавате, търгувате, дарявате, поверявате или прехвърляте по друг начин вашата Потребителска сметка или Виртуални чипове, свързани с тази сметка, на трето лице; и

4.4

трябва да имате навършени 18 години или повече и в момента не трябва да сте самоизключени от онлайн или мобилен сайт за хазартни игри, и сте длъжни да ни информирате незабавно, ако сключите споразумение за самоизключване с доставчик на хазартни игри.

5. ЗАБРАНЕНИ НАЧИНИ НА ИЗПОЛЗВАНЕ
5.1

МОДИФИКАЦИИ НА СОФТУЕРА. Потребителят няма право да се опитва да променя, декомпилира, да извършва обратно проектиране или да деасемблира Софтуера по какъвто и да е начин.

5.2

ЛИЧНА УПОТРЕБА. Услугата е предназначена единствено за Потребителя и е за лично ползване и удоволствие, а не за пари. Тя не трябва по никакъв начин да се използва за извличане на финансова изгода или други материални облаги. Потребителят е длъжен да предостави пълна, точна и вярна информация по отношение на данни и информация, поискани от Stars Mobile. Потребителят е длъжен да актуализира тази информация в случай на някаква промяна.

5.3

ТАЙНИ СПОРАЗУМЕНИЯ. Тайните споразумения между Потребителите чрез споделяне на информация за скритите карти при игра на покер или чрез други методи са строго забранени. Stars Mobile си запазва правото, в допълнение към всички други действия, които може да предприеме, да ограничи местата за сядане и/или да забрани на Потребителите да играят на конкретна маса за покер или в турнир, включително да не позволи на двама или повече Потребители да играят заедно на една и съща маса или в един и същ турнир. Освен това Stars Mobile си запазва правото да разглежда всички тайни споразумения или опити за тайни споразумения между играчи (включително Потребителите) като съществено нарушение на настоящото Споразумение и има право да закрие сметката на Потребителя, ако даден Потребител участва или се опита да участва в такива действия, независимо от резултата от такива опити.

5.4

ВЪНШНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ИГРАЧИТЕ. Stars Mobile забранява външни инструменти за подпомагане на играчите („Инструменти за EPA”), които са предназначени да осигурят „нечестно предимство” на играчите. Stars Mobile дефинира като „Инструменти за EPA” всеки компютърен софтуер (различен от Софтуера) и системи, които не са базирани на софтуер (например уебсайтове, абонаментни услуги или физически материали). Stars Mobile възприема широко тълкувание на това, какво представлява „нечестно предимство” в контекста на използването на Инструменти за EPA, като конкретни указания могат да бъдат намерени в Политиката относно приложенията и услугите от трети страни на нашия уебсайт. За избягване на съмнение това, което е забранено, обхваща, но не се ограничава до достъп до или събиране на информация за други играчи освен тази, която Потребителят е наблюдавал лично чрез собствената си игра, или до получаването на съвет, напътствие или помощ как да играе в реално време, които надхвърлят основното ниво.

5.5

АВТОМАТИЗИРАНИ ИГРАЧИ (БОТОВЕ). Използването на изкуствен интелект, включително, но не само на ботове, е строго забранено във връзка с Услугата. Всички действия, предприети във връзка с Услугата от Потребителя, трябва да бъдат изпълнени лично от играчите чрез потребителския интерфейс, достъпен от Софтуера, без помощта на някаква форма на изкуствен интелект.

5.6

Вие се съгласявате, че Stars Mobile има право да предприеме мерки за откриване и предотвратяване на употребата на забранени Инструменти за EPA. Тези мерки могат да включват, но да не са ограничени само до, преглеждане на софтуерни програми, изпълняващи се едновременно със Софтуера на компютъра на Потребителя. Вие приемате да не се опитвате да заобиколите, да попречите или да блокирате подобни мерки, включително (но без ограничение до) да не използвате софтуер на трета страна, който заобикаля, пречи или блокира тези мерки.

5.7

ЧИП-ДЪМПИНГ (ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЧИПОВЕ). Чип-дъмпинг се нарича всеки случай, при който Потребител умишлено губи ръка на покер, с цел да прехвърли Виртуални чипове на друг Потребител. Всички Потребители, които участват или се опитват да участват в чип-дъмпинг с други Потребители, докато използват Услугата, могат да получат постоянна забрана за ползване на Услугата и Потребителските им сметки могат да бъдат закрити незабавно. При такива обстоятелства Stars Mobile няма задължение да върне или кредитира Виртуалните чипове, които могат да бъдат във вашата Потребителска сметка по това време.

5.8

ИЗМАМНО ПОВЕДЕНИЕ. В случай че Stars Mobile сметне, че Потребителят участва или се е опитал да участва в измами, или друга противозаконна, нечестна или неправомерна дейност, докато използва Услугата, включително, но не само да участва в някоя от дейностите, посочени в Точка 5, или в друг вид манипулация на играта, извършване на плащане, с цел измама, включително, но без ограничение до използване на откраднати кредитни карти, заявки за връщане на плащане с цел измама или пране на пари, Stars Mobile има право да предприеме такива действия, каквито счете за уместни, включително, но не само:

 1. незабавно блокиране на достъпа до Услугата;
 2. закриване сметките на такива Потребители в Stars Mobile;
 3. конфискуване на всички Виртуални чипове в сметката на Потребителя; и/или
 4. предприемане на съдебни действия срещу такъв Потребител.
6. ОБИДНИ ИЗРАЗИ ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕ

На Потребителя е забранено да публикува всякакви незаконни, неприлични, расистки, нецензурни, клеветнически, заплашителни или всякакви други материали, които нарушават закона, или като цяло да се считат за обидни, чрез Услугата посредством чат функцията, опцията за изображения, или в кореспонденцията си с персонала на Stars Mobile.

7. НАРУШЕНИЕ
7.1

Без да се засягат други права, ако даден Потребител наруши изцяло или частично която и да е разпоредба, съдържаща се тук, Stars Mobileили всяка друга компания от Групата, предлагаща услуги на Потребителя, си запазва правото да предприеме такива действия, каквито счете за уместни, включително и прекратяване на настоящото Споразумение или друго споразумение в сила за Потребителя, незабавно блокиране достъпа до Услугата или всяка друга услуга, предлагана от Групата, за такъв Потребител, затваряне сметката на такъв Потребител в Сайта или във всички други сайтове, управлявани от Групата, изземване на всички виртуални чипове, държани в сметката на Потребителя в Сайта или в друг Сайт, управляван от Групата, и/или завеждане на съдебни действия срещу такъв Потребител.

7.2

Вие се съгласявате да обезщетите, защитите и освободите от отговорност Stars Mobile, компаниите от нейната Група и техните акционери, директори и служители от и срещу всички претенции, изисквания, отговорности, щети, загуби, разходи и разноски, включително съдебни искове и други такси, без значение как са причинени, които могат да възникнат в резултат на:

 1. ваше нарушение на настоящото Споразумение, изцяло или частично;
 2. ваше нарушение на всяко право или права на трети страни; и
 3. използване от вас на Услугата или достъп на всяко друго лице до Услугата, използвайки Данните ви за влизане (както е определено по-долу), със или без вашето разрешение.
8. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА
8.1

При никакви обстоятелства, включително небрежност, Stars Mobile или друг член от Групата не носи отговорност за специални, случайни, преки, непреки или последващи вреди (включително, но не само щети от загуба на бизнес печалби, прекъсване на дейност, загуба на бизнес информация или други парични загуби), възникнали в резултат на употреба на (или злоупотреба с) Услугата, дори ако Stars Mobile предварително знае за възможността за възникване на такива вреди.

8.2

Нищо в това Споразумение не изключва и не ограничава отговорността на Stars Mobile или на Групата за: (a) смърт или нараняване в резултат на небрежност; или (b) измама или измамно погрешно представяне.

9. СИГУРНОСТ НА ВАШАТА СМЕТКА
9.1

Всеки Потребител трябва да има достъп до сметката си чрез използването на комбинация от уникално потребителско име („Потребителско име”), уникална и тайна парола („Парола”) и друг незадължителен цифров метод за идентификация, който може да бъде избран от Потребителя (Потребителското име, Паролата и всеки друг метод за идентификация, взети заедно, по-нататък се наричат „Данни за влизане”). Потребителят е задължен да избере свое собствено Потребителско име и Парола в съответствие с правилата, свързани с тях.

9.2

Потребителят се съгласява, че той/тя е единствено отговорен(а) за всяко ползване на Услугата, използвайки неговите/нейните Данни за влизане, и че той/тя не трябва да разкрива своите Данни за влизане пред което и да е трето лице и да на разрешава на друго лице да използва Услугата чрез неговата/нейната Потребителска сметка.

9.3

Потребителят се задължава да пази своите данни за влизане в тайна, да не ги разкрива и да полага всички усилия да запази тяхната секретност и поверителност. Всяко неоторизирано ползване на Данните за влизане на Потребителя е единствено негова отговорност и се счита за използване от него самия. Поради тази причина всички задължения в резултат на такова неразрешено ползване ще бъдат за сметка на Потребителя.

9.4

Потребител може да притежава само една Потребителска сметка в Stars Mobile и се задължава да използва Услугата само чрез тази единствена сметка. Забранено е Потребителите да си откриват повече от една сметка в Stars Mobile. В случай че Stars Mobile установи наличието на повече от една сметка на Потребител, Stars Mobile може да затвори всички допълнителни сметки без предупреждение и да конфискува Виртуалните чипове, държани в тези допълнителни сметки.

9.5

Не можете да правите залози (с Виртуални чипове) при ползването на Услугата в размер, по-голям от общата сума на Виртуалните чипове във вашата Потребителска сметка.

9.6

Вие сте напълно отговорни за изплащане на всички средства, които дължите на Stars Mobile. Съгласявате се да не оспорвате и/или отказвате или анулирате плащане, извършено от вас по отношение на Услугата. Ще възстановите на Stars Mobile всяко оспорено, отказано или анулирано плащане, направено от вас, и всяка загуба, понесена от нас като следствие от това.

9.7

Stars Mobile си запазва правото да направи кредитна проверка и/или проверка на самоличността на Потребителя, използвайки трети страни, кредитни агенции и услуги, като използва информацията, предоставена от Потребителя при регистрация за Услугата, съгласно условията на Политиката за конфиденциалност. Агенциите или услугите за кредитни справки на трети страни могат да съхранят запис на информацията, но нямат право да я използват за никакви други цели.

9.8

Stars Mobile си запазва правото да използва трети страни и/или финансови институции като посредник за обработване на плащанията, извършени от и към вас, във връзка с използването на Услугата.

9.9

Ако се прилага данък добавена стойност (ДДС), данък върху стоките и услугите (GST) или друг данък върху услугата, наричан тук по-нататък („Данък върху продажбите”), ние считаме приходите си като включващи всички данъци върху продажбите. Ние отчитаме и плащаме този данък, където е приложимо, от името на нашите клиенти, така че от вас не се изисква допълнително действие в това отношение.

10. СОФТУЕР НА ТРЕТИ СТРАНИ
10.1

Софтуерът съдържа като компонент софтуер на трети страни, включително софтуер, разработен от OpenSSL Project за използване в OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/); криптографски софтуер, написан от Ерик Янг (Eric Young); софтуер на ungif, написан от Ерик С. Реймънд (Eric S. Raymond); софтуер PSTCollectionView, написан от Питър Щейнбергер (Peter Steinberger) и шрифтов софтуер, собственост на лицензодателя или неговите доставчици и подчиняващ се на законите за авторско право на Съединените Американски Щати и други юрисдикции („Лицензираният Софтуер”).

10.2

Използването на Лицензирания софтуер от Потребителя се подчинява на правилата и условията на настоящото Споразумение.

10.3

Лицензираният софтуер не може да се променя, модифицира или извлича от Софтуера.

10.4

Използването от страна на Потребителя се ограничава до „Вътрешна употреба”, което означава използване на Лицензирания софтуер само в рамките на обичайни вътрешни операции на компанията или за лична употреба, без възможност за препродажба, подлицензиране или дистрибуция. „Обичайни вътрешни операции на компанията” означава използване на Софтуера от Краен Потребител, който е юридическо лице, или от неговите служители, или оторизирани агенти за обичайни вътрешни операции на дружеството. „Обичайно и обикновено лично ползване” означава използване на Софтуера от Краен Потребител, който е физическо лице, или от членовете на неговото домакинство за лични цели. Всички такива служители, агенти и членове на домакинство трябва да бъдат уведомени от Потребителя за правилата и условията на това Споразумение.

10.5

Всички права върху Лицензирания софтуер, които не са изрично предоставени, са запазени.

10.6

OpenSSL Toolkit, софтуерът на ungif, софтуерът PSTCollectionView и криптографският софтуер са предоставени от OpenSSL Project, Ерик С. Реймънд, Питър Щейнбергер и Ерик Янг „както са” и никакви преки или косвени гаранции, включително, но не само, подразбиращи се гаранции за продаваемост и пригодност за определена цел, се отхвърлят. В никакъв случай OpenSSL Project, Ерик Янг, Ерик С. Реймънд, Питър Щейнбергер или техните сътрудници не носят отговорност за каквито и да било преки, косвени, случайни, специални, наказателни и последващи вреди (включително, но не само доставка на заместващи стоки или услуги, загуба на употреба, данни или печалби, или прекъсване на бизнеса) без значение как са причинени и кой носи отговорност за това, независимо дали е по силата на договор, по силата на закон, в резултат на закононарушение (включително небрежност и по друг начин), възникнали по какъвто и да било начин в резултат на използването на OpenSSL Toolkit, софтуера на ungif, софтуера PSTCollectionView и криптографския софтуер, дори и след като са били предупредени за възможността от такива щети.

11. СПОРОВЕ

Потребителят приема, че статистическите данни на всяка Игра с ВП се записват на сървърите на Stars Mobile. В случай на несъответствие между картите на екрана на вашия компютър и записа от игрите на сървъра на Stars Mobile, за валидна ще се счита информацията от нашите сървъри. Потребителят приема, че опциите на софтуера „Бърза история на ръцете” и „Повтаряне на ръката” не се считат за официална история на ръцете.

12. ИЗМЕНЕНИЯ

Stars Mobile си запазва правото да актуализира и променя това Споразумение или част от него по всяко време и без предупреждение, а вие ще бъдете обвързани с тези изменения на Споразумението в рамките на 14 дни след публикуването им в Сайта. Затова ви съветваме да посещавате Сайта редовно и да проверявате правилата и условията, съдържащи се в актуалната версия на Споразумението, която е в сила към момента. Ако продължите употребата на Сайта, това се счита за съгласие от ваша страна с измененията в Споразумението.

13. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Споразумението и всякакви въпроси, отнасящи се към него, се уреждат от и се тълкуват в съответствие със законите на Остров Ман. Вие неотменимо се съгласявате, както е посочено по-долу, че компетентните съдилища на Остров Ман имат изключителна юрисдикция върху всички претенции, спорове или различия по отношение на Споразумението и всички въпроси, произтичащи от това, и вие окончателно се отказвате от правото на възражение по въпроси, отнесени към тези съдилища, или възможността да твърдите, че искът е заведен в неправилна форма или че тези съдилища не са компетентни по съответните въпроси. Нищо от тази точка не засяга правото на Stars Mobile да вземе съответните мерки срещу вас в друг компетентен съд, както и започването на такива производства в една или повече юрисдикции няма да възпрепятства предприемането на действия в други юрисдикции, независимо дали това става едновременно или не, доколкото това е разрешено от законите в съответната друга юрисдикция. Тази възможност за избор на правна уредба не накърнява правата, които може да ви бъдат предоставени като потребител по силата на задължителни разпоредби на правото на Европейския съюз или на правото, което би било приложимо за вас при липса на такава разпоредба.

14. ДЕЛИМОСТ

Ако дадена разпоредба на това Споразумение е или стане незаконна, невалидна/неприложима в която и да е юрисдикция, това не засяга по никакъв начин валидността/приложимостта в тази юрисдикция на всички други разпоредби от Споразумението, или валидността/приложимостта в други юрисдикции на тази или която и да е друга разпоредба от него.

15. ПРЕХВЪРЛЯНЕ

Stars Mobile си запазва правото да прехвърля правата по това Споразумение, изцяло или частично, по всяко време и без предизвестие. Потребителят няма право да прехвърля своите права или задължения по настоящото Споразумение.

16. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
16.1

Никакъв отказ от права от страна на Stars Mobile по отношение на нарушение на която и да е разпоредба на това Споразумение (включително и неизискване от страна на Stars Mobile на стриктно и точно изпълнение на разпоредба от това Споразумение или съответствие с нея) не представлява и не трябва да се тълкува като отказ от права при следващо нарушение на същата разпоредба или на всяка друга разпоредба на това Споразумение.

16.2

Нищо в това Споразумение не създава и не дава права или други ползи на трети лица, които не са страна по това Споразумение, с изключение на членовете на Групата.

16.3

Нищо в това Споразумение не създава и не се счита за създаване на партньорство, представителство, доверително управление или правоотношение, или съвместно предприятие между вас и нас.

16.4

Настоящото Споразумение представлява целия договор между вас и нас по отношение на Услугата, и отменя и заменя всички предварителни съгласия, договорености и споразумения между вас и нас.

16.5

Потребителят е длъжен да предостави пълна, точна и вярна информация по отношение на всички данни и информация, поискани от Stars Mobile във връзка с използването на Услугата от страна на Потребителя в съответствие с условията на нашата Политика за конфиденциалност.

16.6

В случай на несъответствие между версията на английски език и някоя от преведените версии на настоящото Споразумение, превес има версията на английски език.

Авторско право © 2020 Rational Intellectual Holdings Limited. Всички права запазени.

Относно OpenSSL Toolkit:
Авторско право © 1998-2011 The OpenSSL Project. Всички права запазени.
Авторско право © 1995-1998 Eric Young. Всички права запазени.

Относно софтуера PSTCollectionView:
Авторско право (c) 2012-2013 Peter Steinberger 

Относно софтуера на ungif:
Разпространението на GIFLIB е защитено с авторско право (c) 1997 Eric S. Raymond

Повече информация ще намерите на www.pokerstars.bg.

Можете да се свържете със Stars Mobile по имейл чрез отдела за поддръжка.

В сила от февруари 2020.