pokercasino

Правила и условия на Home Games

HOME GAMES НА POKERSTARS – ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Настоящите правила и условия за ползване („Споразумението”) определят условията, при които можете да използвате услугата за онлайн покер на PokerStars, наречена Home Games („Home Games”). Трябва да прочетете всички правила и условия, преди да започнете да използвате Home Games. Имайте предвид, че това Споразумение представлява юридически обвързващ договор между вас и TSG Interactive Plc (наричани тук по-долу „PokerStars”, „ние” или „нас”). Ние притежаваме и управляваме интернет сайта на адрес www.pokerstars.bg („Сайтът”), на който се предлагат Home Games. Освен условията на това Споразумение моля, прегледайте нашите Лицензионно споразумение с краен потребител, Политика за конфиденциалност, Покер правила, Правила и условия за обработка на транзакции с истински пари и преобразуване на валута, Правила и условия на Stars Rewards, както и други правила, политики и условия, свързани с игрите и офертите, предлагани на Сайта, които се публикуват там периодично и са посочени тук, заедно с други такива политики, за които може да бъдете уведомявани от нас от време на време. Ако сте сключили партньорски договор с PokerStars или с компания от нашата група, съгласно който популяризирате Сайта на потребителите на вашия уебсайт („Споразумение за съдружници”), то също е включено тук чрез препратка.

Моля, обърнете внимание, че Home Games има за цел да пресъздаде атмосферата на игра на покер с вашите приятели у дома в неформална и близка до домашната обстановка. Поради тази причина вероятно ще играете покер с хора, които познавате, като някои или всички от тях могат да играят от едно и също място. Освен това ще можете да чувате и виждате опонентите си, докато играете с тях в реално време, ако включите опцията за видео и / или глас (като те също ще ви чуват и / или виждат в реално време, ако използвате тази опция). Тъй като PokerStars не е в състояние да провери законосъобразността на Home Games във всяка юрисдикция, ваше задължение е да проверите дали е законно да играете в Home Games, преди да използвате услугата.

Обърнете внимание, че PokerStars не носи отговорност относно поведението на потребителите на Home Games, нарушаващи правилата на това Споразумение или всяка друга политика или правило, посочени от PokerStars във връзка с Home Games.

С оглед на разрешението от страна на PokerStars да използвате Home Games, с натискането на бутона „Съгласен(а) съм” като част от процеса на инсталиране на софтуера и използването на Home Games, вие се съгласявате с условията, посочени в настоящото Споразумение, включително, но не само отказа от отговорност, посочен по-горе, в Лицензионното споразумение с краен потребител, Политиката за конфиденциалност, Покер правилата, Правилата и условията за обработка на транзакции с истински пари и преобразуване на валута и Правилата и условията на Stars Rewards заедно с всички актуални промени в тях, както е посочено в разпоредбите по-долу или в съответния документ. Като използвате опцията за видео или глас в Home Games, вие давате разрешение за достъп до вашия микрофон и камера на нас и на нашите лицензодатели на софтуер, за да можем да ви предоставим тази функционалност.

Home Games на PokerStars ви дават възможност да поканите вашите приятели и познати за участие в игра на покер в приятелска обстановка, независимо в коя част на света се намират. В допълнение към обичайната игра онлайн, Home Games предлага и опция за видео и глас, която дава възможност на всеки играч да се стриймва в реално време на масата в Home Games, което добавя още по-реално усещане и допълнително измерение на игровото преживяване. Когато използвате тази опция, картите се раздават електронно по стандартния начин, но играчите имат възможност да се виждат и разговарят, като използват видео в реално време, докато играят ръцете си (или изчакват останалите играчи да изиграят своите ръце). Нямате право да записвате това по никакъв начин.

Същността на Home Games е да осигури възможност да играете в кеш игри или турнири в разнообразни покер варианти, докато се наслаждавате на удобството, състезателната атмосфера и забавлението от играта онлайн в близка до домашната обстановка с хора, които познавате. Участието ви в Home Games трябва да допринася за и да бъде в съответствие със същността на Home Games. Информацията за играчите, класиранията, статистическите данни за клубовете и много други резултати от игрите („Инструменти за данни”) се предоставят чрез Home Games с единствената цел да разширят вашето социално преживяване и усещането за съревнование сред вашите приятели или близки членове на общността. Нито един от тези Инструменти за данни, както и всяка друга информация, произтичаща от тези Инструменти за данни, не може да бъде използвана или предоставяна на друг Управител на клуб, Член или трета страна с цел финансова изгода. PokerStars си запазва правото, в случай че установи или заподозре злоупотреба със същността на Home Games или че Инструмент за данни, или информация, произтичаща от такъв Инструмент за данни, се използват или са използвани от вас с цел финансова изгода, да прекрати участието ви в Home Games и/или да закрие Клуба, свързан с такава дейност, по всяко време и по собствено усмотрение.

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЪЛКУВАНЕ
1.1

Определенията на термините, използвани в Лицензионното споразумение с краен потребител, имат същото значение и в настоящото Споразумение.

1.2

Следните думи и фрази, използвани в настоящото споразумение, имат следното значение (освен ако от контекстът не става ясно, че са използвани с друго значение):

 1. Администратор” означава Управител или Член на клуб, получил възможността да организира и отменя игри в Home Games, да конфигурира параметрите им, да определя началния час и да действа в ролята на административен капацитет по отношение на игрите в Home Games;
 2. Клуб” означава клуб за покер, създаден от Потребител, използващ Home Games;
 3. Управител на клуб” означава Потребителят, който е създал Клуба;
 4. Игра в Home Games” означава онлайн игра на покер в Home Games;
 5. Турнир в Home Games” означава онлайн турнир по покер в Home Games; и
 6. Член” означава Потребител, който е член на Клуб, но не е негов Управител.
1.3
 1. вие сте Потребител;
 2. Home Games е Игра;
 3. софтуерът, разработен от PokerStars във връзка с Home Games, е част от Софтуера;
 4. наименованието и логото на „HOME GAMES” са търговски марки; и
 5. всички детайли за влизане в сметка във връзка с Home Games, включително номерата на сметките, Потребителските имена и имената на Клубовете, кодовете за покана и паролите за Home Games са Данни за влизане.
1.4

Фразата, въведена с термина „включително”, „включва”, „включи” или „например”, означава „включително без ограничение” и не ограничава смисъла на думите, които я предхождат.

1.5

Думи, използвани в единствено число, включват множествено и обратно, а думи, изразяващи пол, се отнасят и за двата пола.

1.6

Всяко позоваване на „Точка” е препратка към клаузите на настоящото Споразумение.

2. ПЪЛНОМОЩИЕ
2.1

PokerStars си запазва правото на:

 1. откриване, поддържане и закриване на Клубове;
 2. даване, поддържане или премахване статут на Управител на клуб;
 3. даване, поддържане или премахване статут на Член на клуб; и
 4. даване, поддържане или премахване статут на Администратор.
2.2

Решенията на ръководството на PokerStars по отношение на всички аспекти на Клуба или използването на Home Games (включително статута на вашия Клуб и членството ви в него) са окончателни и не подлежат на преразглеждане и обжалване.

3. ОТГОВОРНОСТИ НА УПРАВИТЕЛЯ НА КЛУБА
3.1

Ако сте Управител на клуб, трябва да прочетете и да спазвате обясненията, инструкциите и напътствията във връзка с Home Games, предоставени на Сайта от време на време.

3.2

Управителите на клубове са посланици на PokerStars и трябва да се грижат за имиджа и да представят PokerStars и Home Games в най-добра светлина пред Членовете на клубовете и пред широката общественост. Не трябва да действате по начин, който според нас може да накърни репутацията и/или материалните интереси на PokerStars или компания от нашата група.

3.3

Освен това, ако сте Управител на клуб, вие се съгласявате:

 1. да ръководите Клуба отговорно и добросъвестно;
 2. без да се ограничавате от задълженията по Лицензионното споразумение с краен потребител, да пазите вашата Потребителска сметка и достъпа до опциите за управление на Клуба от неоторизирана употреба (силно ви препоръчваме да използвате нашия RSA токен за сигурност);
 3. да помагате на Членовете с проблеми, свързани с Клуба (с изключение на спорове между Членове), както и да полагате усилия за разрешаването на подобни проблеми (със съдействието на отдела за поддръжка на PokerStars, където е необходимо);
 4. да бъдете първата точка за контакт при всички спорове между Членовете, свързани с вашия Клуб, и да полагате разумни усилия за разрешаването на такива спорове, без да използвате съдействието на PokerStars;
 5. да бъдете честни към Членовете и да се отнасяте към тях с уважение;
 6. да зачитате правото на лична неприкосновеност на Членовете и да обработвате техните лични данни в съответствие с нашата Политика за конфиденциалност и всички приложими закони за защита на личните данни;
 7. да използвате опцията за блокиране на Член благоразумно и да блокирате само Членове, след като внимателно обмислите интересите на Клуба;
 8. за всеки Клуб, на който сте Управител, определете един от членовете за ваш наследник, в случай че напуснете Клуба или по друга причина не сте в състояние да изпълнявате отговорностите си на Управител;
 9. да ни уведомявате незабавно, ако знаете за или подозирате измама, чип дъмпинг, тайно споразумение, пране на пари или друго поведение, което е незаконно или забранено от нас (както е посочено в настоящото Споразумение, Лицензионното споразумение с краен потребител или по друг начин на или чрез Сайта), за които разберете във връзка с вашия Клуб; и
 10. да спазвате всички разумни инструкции, дадени от PokerStars във връзка с вашия Клуб и използването на Home Games от вас и от Членовете на клуба (до степента, до която можете да контролирате това).
3.4

При създаването на Клуб, Управителят на клуба трябва да избере име и лого на Клуба. След като името бъде одобрено, то не може да бъде променено, освен освен ако впоследствие не се установи, че то не отговаря на изискванията в Точка 3.5.

3.5

В допълнение към Точка 3.4 Управителят не трябва да избира име на Клуба, лого или изображение, които:

 1. са обидни, незаконни, неприлични, непристойни, нецензурни, клеветнически, заплашителни, расистки или сквернословни;
 2. нарушават закони или права на интелектуална собственост, или други права на PokerStars или трети лица;
 3. включват URL или интернет адрес;
 4. включват друго Потребителско име (по начин, накърняващ достойнството);
 5. включват името на професионален играч на покер или друга известна личност (освен ако това не е името на Управителя или Член на клуба);
 6. включват специални знаци; или
 7. съдържат името или промотират услугите на конкуренти на PokerStars.
3.6

Без ограничение по смисъла на Точки 3.4 и 3.5 по-горе, името и логото на Клуб ще бъдат подложени на проверка, преди да бъдат одобрени от PokerStars. PokerStars си запазва правото по своя преценка да отхвърли име на Клуб, лого или изображение по всяко време, без да е необходимо да уточни мотивите за това.

3.7

Управителят на клуб не трябва да изпраща спам или друга нежелана информация или да използва други натрапчиви техники за набиране на Членове. Управителят на клуб носи цялата отговорност за съдържанието на имейлите, които изпраща.

3.8

Управителите на клубове нямат право да събират такса от Членовете за включване в Клубове.

4. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КЛУБ
4.1

Ако сте Член на клуб, вие се съгласявате:

 1. да действате отговорно и добросъвестно в качеството си на Член на клуб;
 2. да бъдете честни към останалите Членове и да се отнасяте към тях с уважение;
 3. да зачитате правото на лична неприкосновеност на другите Членове и да обработвате техните лични данни в съответствие с нашата Политика за конфиденциалност и всички приложими закони за защита на личните данни;
 4. да пазите вашата Потребителска сметка и достъпа до възможностите на Клуба от неоторизирана употреба (силно ви препоръчваме да използвате нашия RSA токен за сигурност);
 5. да се свързвате веднага с Управителя на клуба във връзка с всички въпроси, проблеми и спорове, свързани с Клуба;
 6. да ни уведомявате незабавно, ако подозирате измама, чип дъмпинг, тайно споразумение, пране на пари или друго поведение, което е незаконно или забранено от нас (както е посочено в настоящото Споразумение, Лицензионното споразумение с краен потребител или по друг начин на или чрез Сайта), за които разберете във връзка с вашия Клуб; и
 7. не трябва да действате по начин, който според нас може да накърни репутацията и/или интересите на PokerStars или компания от нашата група.
4.2

В случай че поканите други хора да се присъединят към Клуба в качеството си на Член на клуба, не трябва да изпращате спам или друга нежелана информация за набиране на Членове, вкл. нежелана реклама в други клубове. Всеки Член на клуб носи цялата отговорност за съдържанието на имейлите, които изпраща.

5. СЪДРУЖНИЦИ
5.1

Ако участвате в Споразумение за съдружници, вие сте обвързани със следните правила и условия във връзка с Home Games (термините с главни букви, използвани в настоящата Точка 5 и неопределени по друг начин в настоящето Споразумение, имат същото значение, с което са използвани в Споразумението за съдружници):

5.2

Имате правото да рекламирате и популяризирате Home Games, като поставяте маркетингови кодове и/или връзки на вашия Уебсайт като част от рекламата и популяризирането на Сайта, в случай че се придържате до най-актуалната версия на Споразумението за съдружници. Всеки Клуб, създаден в резултат на неоторизиран маркетинг или оферта, провеждани от вас, ще бъде незабавно закрит от PokerStars.

5.3

Имате право да поканите потребителите на вашия Уебсайт, включително и чрез имейл кореспонденция, да станат Управители на клуб и да включите подобна покана в маркетинговия код и/или връзката. ВЪПРЕКИ ТОВА е строго забранено за всяка трета страна, включително, но без да се ограничава до, потребителите на вашия Уебсайт, всеки един Управител или Член, да кани потенциални Членове в Клуб, като използва връзка и/или маркетингов код, който ви е предоставен съгласно Споразумението за съдружници.

5.4

Абсолютно се забранява включването на маркетингов код и/или връзка, която ви е предоставена съгласно Споразумението за съдружници, или каквото и да било друго напомняне в покана, изпратена от вас до трети страни, включително, но без да се ограничава до, потребителите на вашия Уебсайт, да станат Членове на клуб, създаден от вас.

5.5

Нямате право да молите трети лица, включително, но без да се ограничава до, потребителите на вашия Уебсайт, да канят потенциални Членове на клуб, като използват връзка и/или маркетингов код, предоставен ви в съответствие със Споразумението за съдружници.

5.6

Забранено е да предлагате и да предоставяте (или да разрешавате на трета страна да предлага или да предоставя) всякакъв вид стимули (изрични или косвени, финансови или други) чрез имейл, публикация на Уебсайт, по друг начин (онлайн и офлайн) или чрез използването на Home Games, включително споделяне на Комисиона, спечелена от вас чрез Home Games, в съответствие с условията на това Споразумение.

5.7

Забранява се да използвате Home Games по начин, който би довел до злоупотреба с продукта (включително използването му за увеличаване на Комисионата или Таксите, изплащани на вас).

5.8

В случай че се установи, че сте нарушили Точка 5 или сте предприели действия за заобикаляне на забраните, съдържащи се тук, ние си запазваме правото да предприемем по наше усмотрение действия, които счетем за целесъобразни, включително затваряне на съответния Клуб и/или едностранно прекратяване на Споразумението за съдружници.

5.9

PokerStars може да отмени правото ви да използвате Home Games, както е определено в Точка 5, по всяко време и по свое усмотрение, или вследствие на допълнителни условия и/или ограничения, които PokerStars може да наложи, когато счете това за необходимо, включително по отношение на броя и процента Членове на клуб, свързани с вас чрез тракер.

6. РЕКЛАМА
6.1

Нямате право да използвате Home Games за промотиране на услуги или продукти на компании, различни от PokerStars или компаниите от групата (например чрез вмъкване на връзки към интернет страниците на трети страни или показването на реклами на трети страни), или по някакъв начин да насърчавате Членовете на клуб да играят онлайн покер на уебсайтовете на конкуренти на PokerStars.

6.2

Нямате право да слагате връзки на или по друг начин да свързвате Сайта или част от него (включително тези части от Сайта, свързани с вашия Клуб) към уебсайтове на трети страни, които промотират конкуренти на PokerStars, намекват връзка, одобрение или подкрепа на Клуба от страна на PokerStars или нарушават правилата на това Споразумение или Лицензионното споразумение с краен потребител.

6.3

Можете да поставите връзка към Сайта от всеки уебсайт, който е ваша собственост, или в имейл, изпратен от вас, при условие че: (i) направите това добросъвестно и законно, без с това да се накърнява или злоупотребява с репутацията ни и (ii) не създава впечатление, че сме свързани лица, че има одобрение или препоръка от наша страна, ако такива не съществуват. Правото за поставяне на връзки съгласно Точка 6.3 не може да се подлицензира, предава или прехвърля от вас. Запазваме си правото по всяко време да оттеглим разрешението за поставяне на връзки.

7. ФИНАНСОВА ИЗГОДА
7.1

Home Games са предназначени единствено за ваше собствено развлечение (независимо от това дали ги използвате в ролята на Управител, или Член на клуб) и нямате право да ги използвате с цел извличане на финансова изгода или други материални облаги за вас или за друг потребител на Home Games. Забранено поведение във връзка с използването на Home Games включва (но не се ограничава до) следното:

 1. откриване на доверителна сметка или друг метод, схема или система (онлайн или офлайн) с цел разпределяне на средства на лица въз основа на постигнатите резултати в кеш игри или турнири от Home Games;
 2. налагане или получаване на такса от Член за присъединяване към Клуб; или
 3. без да се ограничава смисъла на Точки 6.1 и 6.2, получаване на финансови или други материални облаги от реклами.
8. ЗАЩИТА НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ
8.1

Приемате и се съгласявате, че игрите в Home Games могат да включват играчи, които се познават, както и че някои или всички играчи в тях могат да имат едно и също местоположение. Освен това ще можете да чувате и виждате опонентите си, докато играете с тях в реално време, ако включите опцията за видео или глас (като те също ще ви чуват и виждат в реално време, ако използвате тази опция). С приемането на това Споразумение вие потвърждавате и се съгласявате, че участието в Home Games е разрешено от закона на вашата юрисдикция.

8.2

Потребителското име на сметката ви в PokerStars ще бъде вашето име като Управител или Член на клуб и ще се вижда от Управителите и Членовете на клубове в лобито на Home Games, в лобито на Клуба и в публични указатели на Клубовете (ако Управителят на клуба избере опцията за включване в указатели). Така всички, които ви познават чрез Home Games и/или вашия Клуб, ще знаят и вашата самоличност на играч в PokerStars, тъй като ще познават вашето потребителско име (и ще ви виждат и / или чуват, ако използвате опцията за видео). Ако не сте съгласни с това, не трябва да използвате Home Games. Потребителите нямат право да притежават повече от едно уникално потребителско име.

8.3

PokerStars има право да преглежда записите от чата за различни цели, включително да провери дали настоящото Споразумение и Лицензионното споразумение с краен потребител се спазват.

8.4

Вашата лична информация може да бъде предавана на трети страни, ако подозираме, че се занимавате с измами (както това е дефинирано в Точка 10.1 по-долу). Въпреки това, при подобен обмен на информация ние спазваме Политиката за конфиденциалност.

8.5

Съгласявате се да получавате имейли от нас във връзка с дейността на Клуба, включително графика на игрите в Home Games, резултатите и класирането. Можете да се откажете от получаването на такива имейли по всяко време за всеки отделен Клуб. Моля, обърнете внимание, че ако не се откажете от получаването на имейли за определен Клуб, ще продължавате да получавате тези имейли, дори и ако сте се отказали от получаването на маркетинг и други съобщения във връзка със Сайта.

9. ПОДДРЪЖКА НА СИСТЕМАТА
9.1

PokerStars има право от време на време да прекъсва предлагането на Home Games, за да извърши необходимата поддръжка (или поради друга причина в съответствие с Лицензионното споразумение с краен потребител). Независимо от това, ако е възможно, ние ще ви информираме за подобни прекъсвания В случай на такова прекъсване на услугата може да се наложи да отмените планирани игри на Home Games. Управителят на клуба не носи отговорност за такива прекъсвания.

9.2

Ако сте Член на клуб, вие се съгласявате, че спирането, описано в Точка 9.1, е извън контрола на Управителя на клуба. Независимо от това, ако имате въпроси относно спиране на игрите, трябва най-напред да се допитате до Управителя на клуба.

9.3

Ако сте Управител на клуб, вие се съгласявате да поемете главната отговорност при отговаряне на запитвания от Членове във връзка с прекратяване на игрите, описано в Точка 9.1.

9.4

Можете да се отпишете от Турнир в Home Games до две минути преди планирания начален час. Ще загубите таксата за турнира, ако не участвате в Турнир в Home Games, за който сте се регистрирали, ако не се отпишете навреме, и PokerStars няма да ви върне заплатените средства.

10. ИЗМАМИ
10.1

PokerStars ви разрешава да използвате Home Games, при условие че не извършвате измами или други непочтени действия. Вие се съгласявате, че няма да извършвате, подпомагате, насърчавате или подкрепяте извършването на измами, непочтени постъпки или други действия, които са незаконни или забранени от нас (както е обяснено в настоящето Споразумение, Лицензионното споразумение с краен потребител или по друг начин на или чрез Сайта) във връзка с Клуба или използването на Home Games („Измами”).

10.2

PokerStars се отнася към Измамите изключително строго. Освен всички други права и мерки за защита, които са на разположение на PokerStars в съответствие с настоящото Споразумение, Лицензионното споразумение с краен потребител, съществуващото законодателство и други документи, PokerStars има право да уведоми съответните органи за Измами от страна на играч.

10.3

Управителят на клуба трябва да следи дейността на своя Клуб за неща, които показват, че може би се извършва Измама, и в съответствие с разпоредбите на Точка 3.3 (i) да докладва на отдела за поддръжка за всички известни или подозирани Измами.

10.4

Без да се ограничава смисъла на Точка 10.3, всеки Член трябва да следи за знаци, че се извършват Измами, свързани с неговия Клуб, и трябва да докладва на отдела за поддръжка за всички известни или заподозрени Измами в съответствие с разпоредбите на Точка 4.1 (f).

11. НАРУШЕНИЕ НА ПРАВИЛАТА И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОСТЪПА
11.1

Ако смятаме, че сте нарушили разпоредба на настоящото Споразумение или Лицензионното споразумение с краен потребител, или по друга основателна причина, PokerStars има право (без ущърб на другите права или мерки за защита, описани в настоящото Споразумение, Лицензионното споразумение на краен потребител, съществуващото законодателство и други документи) незабавно да:

 1. спре или прекрати достъпа ви до Сайта или част от него, включително, но не само, до всички Клубове, на които сте Управител или Член, или до Home Games като цяло;
 2. прекрати или отмени Игра в Home Games или друга дейност, свързана с Клуба;
 3. прекрати дейността на Клуба; и/или
 4. закрие Клуб.
11.2

Ако се установи, че сте в нарушение на разпоредба на настоящото Споразумение или на Лицензионното споразумение с краен потребител, PokerStars си запазва правото (без ущърб на другите права или мерки за защита, описани в настоящото Споразумение, Лицензионното споразумение на краен потребител, съществуващото законодателство и други документи) незабавно да:

 1. прекрати настоящото Споразумение;
 2. спре или прекрати завинаги достъпа ви до Сайта или до част от него, включително, но не само, до всички Клубове, на които сте Управител или Член, или до Home Games като цяло;
 3. прекрати или отмени Игра в Home Games или друга дейност, свързана с Клуба;
 4. блокира дейността или да затвори даден Клуб завинаги;
 5. конфискува всички налични средства във вашата Потребителска сметка;
 6. закрие вашата Потребителска сметка;
 7. предприеме съдебни действия срещу вас; и/или
 8. предприеме всички други действия, които PokerStars счете за необходими.
12. ОТГОВОРНОСТ И ОБЕЗЩЕТЕНИЕ
12.1

Вие се съгласявате да обезщетите, защитите и освободите от отговорност PokerStars, компаниите от групата на PokerStars и техните акционери, директори и служители от и срещу всички претенции, изисквания, отговорности, щети, загуби, разходи и разноски, включително съдебни искове и други такси, без значение как са причинени, които могат да възникнат в резултат на:

 1. нарушение или съмнение за нарушение от ваша страна на настоящото Споразумение, изцяло или частично;
 2. нарушение, неспазване, съмнение за нарушение или неизпълнение от ваша страна на който и да било закон или правата на трети лица във връзка с Home Games;
 3. Измама или подозирана Измама, в която сте замесени във връзка с Home Games; и
 4. използването на Home Games от вас или от друго лице, което е получило достъп до услугата на Home Games чрез вашите Данни за влизане със или без ваше разрешение.
12.2

При никакви обстоятелства, включително и поради небрежност, PokerStars няма да носи отговорност за специални, случайни, преки, косвени или последващи щети (включително щети от загуба на печалба от стопанска дейност, прекъсване на бизнеса, загуба на бизнес информация или други парични загуби), произтичащи от или във връзка с настоящото Споразумение, дори и PokerStars да са съзнавали възможността за такива щети или ако тези загуби са били предвидими.

12.3

Нищо в настоящото Споразумение не ограничава отговорността на съответната страна по настоящото Споразумение за телесна повреда или смърт, причинени поради небрежност или кражба/измама, извършена от съответната страна.

13. ПРЕИМУЩЕНСТВЕНО ТЪЛКУВАНЕ
13.1

По отношение на използването на Home Games и доколкото съществува противоречие между разпоредбите на Точки 6 и 7 от това Споразумение или вашето Споразумение за съдружници, преимуществено ще се прилага Споразумението за съдружници.

14. ИЗМЕНЕНИЯ
14.1

PokerStars си запазва правото да актуализира и променя това Споразумение или част от него по всяко време и без предупреждение, а вие ще бъдете обвързани с тези изменения на Споразумението 14 дни след публикуването им в Сайта. Затова ви съветваме да посещавате Сайта редовно и да проверявате правилата и условията, съдържащи се в актуалната версия на Споразумението, която е в сила към момента. Ако продължите употребата на Сайта, това се счита за съгласие от ваша страна с измененията в Споразумението.

15. ПРИЛОЖИМО ПРАВО
15.1

Това Споразумение и всички въпроси, отнасящи се към него, се уреждат от и тълкуват в съответствие със законите на България. Вие давате своето неотменимо съгласие, както е посочено по-долу, че компетентните съдилища в България ще имат изключителна юрисдикция по отношение на всички претенции, спорове или различия във връзка със Споразумението и всички спорове, произтичащи от това, и окончателно се отказвате от правото на възражение по въпроси, отнесени към тези съдилища, или възможността да твърдите, че искът е заведен в неудобен за вас съд, или че тези съдилища нямат необходимата юрисдикция. Нищо в тази точка не ограничава правото на PokerStars да вземе съответните мерки срещу вас и в друг компетентен съд, нито предприемането на подобни действия в компетентен съд ще възпрепятства завеждане на дело в друг компетентен съд, без значение дали това става едновременно или не, доколкото това е разрешено по законите на съответните други юрисдикции.

16. ДЕЛИМОСТ
16.1

Ако дадена разпоредба на това Споразумение е или стане незаконна, невалидна/неприложима в която и да е юрисдикция, това не засяга по никакъв начин валидността/приложимостта в тази юрисдикция на всички други разпоредби от Споразумението, или валидността/приложимостта в други юрисдикции на тази или която и да е друга разпоредба от него. Ако дадена разпоредба е невалидна или неприложима, но би могла да бъде валидна, в случай че някоя от частите на тази разпоредба се изтрие или промени, въпросната разпоредба ще се прилага във вида, необходим за нейната валидност.

17. ПРЕХВЪРЛЯНЕ
17.1

PokerStars си запазва правото да прехвърля правата по това Споразумение, изцяло или частично, по всяко време и без предупреждение. Вие нямате право да прехвърляте своите права или задължения по настоящото Споразумение.

18. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
18.1

Никакъв отказ от права (пряк или косвен) от страна на PokerStars по отношение на нарушение на разпоредба на това Споразумение (включително и неуспех на PokerStars да изиска стриктно и точно изпълнение на разпоредба от това Споразумение или спазването ѝ) не трябва да се счита за отказ от права за следващо нарушение на същата разпоредба или при нарушение на друга разпоредба на това Споразумение.

18.2

С изключение на компаниите от групата на PokerStars, нищо в това Споразумение не дава права или други привилегии в полза на трети лица, които не са свързани с това Споразумение (включително на Управител или Членове на вашия Клуб, различни от вас).

18.3

Нищо в това Споразумение не създава и не може да се счита, че създава трудови отношения, партньорство, пълномощие, фидуциарни и доверителни правоотношения или съвместно предприятие между вас и нас.

18.4

Настоящото Споразумение и документите, посочени в него, представляват цялото споразумение между вас и нас по отношение на Home Games и отменят всички предварителни споразумения, уговорки и договорености между вас и нас по отношение на Home Games.

18.5

Трябва да предоставите пълна и вярна информация по отношение на всички данни и информация, поискани от PokerStars във връзка с използването на Home Games, а ако сте Управител на клуб и във връзка с използването на Home Games от страна на Членовете на клуба съгласно условията на нашата Политика за конфиденциалност.

18.6

В случай на несъответствие между версията на английски език и някоя от преведените версии на настоящото Споразумение, преимущество има версията на английски език.