Правила и условия на Home Games

HOME GAMES НА POKERSTARS – Регламент за ползване

Тези правила и условия ("Споразумението") излагат условията, при които можете да използвате онлайн покер услугата на PokerStars, наречена Home Games (“ Home Games ”). Трябва да прочетете всички правила и условия преди да започнете да използвате Home Games. Обърнете внимание, че Споразумението представлява правно обвързващо споразумение между вас и Rational Entertainment Enterprises Limited (наричан занапред " PokerStars ", "нас" или "ние"). Ние притежаваме и оперираме интернет страницата, намираща се на адрес www.pokerstars.bg ("Сайтът"), където се предлагат Home Games. В допълнение към условията на това споразумение, моля, прегледайте нашето Лицензионно споразумение с крайния потребител, Политиката за конфиденциалност, Правилата на покер игрите, Условията за обработване на транзакции с истински пари и преобразуване на валута, Правилата и условията на VIP Клуба, както и останалите регламенти, политики, правила и условия, отнасящи се до игрите и промоциите на Сайта и периодично публикувани на Сайта, които са включени тук чрез препратка, заедно с други подобни политики, за които трябва да бъдете уведомени от време на време. Ако сте сключили партньорски договор с PokerStars или с компания от нашата група, съгласно който популяризирате Сайта на потребителите на вашия уебсайт ("Споразумение за съдружници"), това споразумение също е включено тук чрез препратка.

Моля, обърнете внимание, че Home Games има за цел да пресъздаде покер играта с вашите приятели у дома. Поради тази причина вие вероятно ще играете покер с хора, които познавате, като някои или всички от тях могат да играят от едно и също място. Тъй като PokerStars не е в състояние да провери законосъобразността на Home Games във всяка юрисдикция, ваше задължение е да проверите законността на Home Games преди да участвате в тях.

Обърнете внимание, че PokerStars не поема никаква отговорност относно поведението на който и да било Home Games потребител, нарушаващ правилата на това Споразумение или всяка друга политика или правило, на които PokerStars се позовава във връзка с Home Games.

С оглед на разрешението от страна на PokerStars да използвате Home Games, с натискането на бутона ‘Съгласен(а) съм’ като част от процеса на инсталиране на софтуера и използването на Home Games, вие се съгласявате с условията, посочени в настоящото Споразумение, включително, но не само отказа от отговорност, посочен по-горе, в Лицензионното споразумение с крайния потребител, Политиката за конфиденциалност, Правилата на покер игрите, Условията за обработване на транзакции с истински пари и преобразуване на валута, Правилата и условията на VIP Клуба, тъй като всеки от тях може да бъде актуализиран или променен от време на време в съответствие с разпоредбите по-долу или в него.

Home Games на PokerStars ви дават възможност да поканите вашите приятели и познати за участие в домашна игра, независимо в коя част на света се намират. Същността на Home Games се състои в това, че можете направите избор да се състезавате в кеш игри или турнири в разнообразни покер варианти докато се наслаждавате на удобството, конкуренцията и тръпката от домашната онлайн игра с хора, които познавате. Участието ви в Home Games трябва да допринася за и да бъде в съответствие със същността на Home Games. Информацията за играчите, класиранията, статистиките за клуба и останалите резултати за игрите (“Инструменти за данни“) се предоставят чрез Home Games с единствената цел да разширят вашето социално познание и конкурентоспособност сред вашите приятели и останалите членове на клуба. Нито един от тези Инструменти за данни, както и всяка друга информация, произтичаща от тези Инструменти за данни, не може да бъде използвана или предоставяна на друг Управител на Клуб, Член или трета страна с цел финансова изгода. PokerStars си запазва правото в случай, че намери или заподозре злоупотреба със същността на Home Games, който и да било Инструмент за данни, или информация, произтичаща от такъв Инструмент за данни, която се използва или е използвана от вас с цел финансова изгода, да прекрати участието ви в Home Games и/или да закрие клуба, свързан с тази дейност, по всяко време, по собствено усмотрение.

1. Определения и тълкуване

 1. Определенията на термините, използвани в Лицензионното споразумение с крайния потребител, имат същото значение и в настоящото Споразумение.

 2. Следните думи и фрази, използвани в настоящото споразумение, имат следното значение (освен ако от контекстът не става ясно, че са използвани с друго значение)

  1. Администратор” означава Управител или Член на Клуба, получил възможността да организира и отменя HG Игри, да конфигурира параметрите на HG, да определя началния час на HG и да действа в ролята на административен капацитет по отношение на HG;
  2. Клуб” означава покер клуб, създаден от Потребител, използващ Home Games;
  3. Управител на Клуба” означава Потребителят, който е създал Клуба;
  4. HG Игра” означава онлайн покер игра в Home Games;
  5. HG Турнир” означава HG Игра, която е турнир; и
  6. Член” означава Потребителят, който е член на Клуба, но не е негов Управител.
 3. За целите на Лицензионното споразумение с крайния потребител:

  1. вие сте Потребител;
  2. Home Games е Игра;
  3. софтуерът, разработен от PokerStars във връзка с Home Games, е част от Софтуера;
  4. наименованието и логото на “HOME GAMES” са запазени марки; и
  5. всички детайли за влизане в сметка във връзка с Home Games, включително номерата на сметките, Потребителските имена и имената на Клуба, кодовете за покана и паролите за Home Games са Данни за влизане.
 4. Фразата, представена с термина "включително", "включва", "включи" или "например", означава "включително без ограничение" и не ограничава смисъла на думите, предхождащи термина.

 5. Думи, използвани в единствено число, включват множествено и обратно, а думи, изразяващи пол, се отнасят и за двата пола.

 6. Всяко позоваване на “Точка” е препратка към клаузите на настоящото Споразумение.

2. ПЪЛНОМОЩИЯ

 1. PokerStars запазва правото на:

  1. откриване, поддържане и закриване на Клубове;
  2. издаване, поддържане или премахване статута на Управителя на Клуба;
  3. издаване, поддържане или премахване статута на Член на Клуба; и
  4. издаване, поддържане или премахване статута на Администратор.
 2. Решението на ръководството на PokerStars по отношение на всички аспекти на Клуба или използването на Home Games (включително статута на вашия клуб и членството ви в него) е крайно и не подлежи на преглед и обжалване.

3. ОТГОВОРНОСТИ НА УПРАВИТЕЛЯ НА КЛУБА

 1. Ако сте Управител на Клуб, трябва да прочетете и да се съобразявате с обясненията, инструкциите и напътствията във връзка с Home Games, поместени на Сайта от време на време.

 2. Управителите на Клуба са посланици на PokerStars и трябва да представят имиджа на PokerStars и Home Games в най-добрата светлина, както пред Членовете на клуба, така и пред широката общественост. Не трябва да действате по начин, който според нас носи или е вероятно да доведе PokerStars или компания от групата ни до вреда на репутацията или действа изключително неблагоприятно на интересите на PokerStars или някоя компания от групата.

 3. Освен това, ако сте Управител на Клуба, вие се съгласявате да:

  1. да ръководите клуба отговорно и добросъвестно;;
  2. без да се ограничавате от задълженията по Лицензионното споразумение с крайния потребител, да пазите вашата сметка и достъпа до възможностите на Клуба от неоторизирана употреба (силно ви препоръчваме да използвате нашия RSA токен за сигурност);
  3. да помагате на Членовете с проблеми, свързани с Клуба (с изключение на спорове между Членове), както и да полагате усилия за разрешаването на подобни проблеми (със съдействието на Отдел Поддръжка на PokerStars, където е необходимо);
  4. да бъдете първата точка за контакт при всички спорове между Членовете, свързани с вашия Клуб, и да полагате разумни усилия за разрешаването на такива спорове без да използвате съдействието на PokerStars;
  5. да се отнасяте към Членовете честно и с уважение;
  6. да зачитате личната информация на Членовете и да обработвате тази информация в съответствие с нашата Политика за конфиденциалност и Закона на Малта за защита на информацията от 2001 година;
  7. да използвате опцията за блокиране на Член благоразумно и да блокирате само Членове след като внимателно обмислите благосъстоянието на Клуба;
  8. за всеки Клуб, на който сте Управител, определете един от членовете за ваш наследник в случай, че напуснете клуба или не сте в състояние да изпълнявате отговорностите си на Управител поради една или друга причина;
  9. незабавно да ни уведомите за всички известни на вас или подозрения в измама, чип дъмпинг, тайно споразумение, пране на пари или друго поведение, което е незаконно или забранено от нас (както е посочено в настоящето Споразумение, Лицензионното споразумение с крайния потребител, по друг начин на или чрез Сайта), за които разберете във връзка с вашия Клуб; и
  10. да се съобразявате с всички разумни напътствия, предоставени от PokerStars във връзка с вашия Клуб и използването на Home Games от вас и от Членовете на клуба (в степен, която можете да контролирате).
 4. При създаването на Клуб, Управителят на Клуба трябва да избере име и лого на Клуба. След като името бъде одобрено, то не може да бъде променяно, освен освен ако впоследствие не се установи, че то не отговаря на изискванията на точка 3.5.

 5. В допълнение към точка 3.4, Управителят не трябва да избира име на Клуба, лого или изображение, които:

  1. са обидни, незаконни, нецензурни, неприлични, оскърбителни, порнографски, клеветнически, заплашителни, може да предизвикат расова омраза или са богохулни;
  2. нарушават интелектуалната собственост или други права на PokerStars или трета страна или нарушават закона;
  3. включват URL адрес от всякакъв вид;
  4. включват друго Потребителско име [по начин, накърняващ достойнството];
  5. включват името на покер професионалист или друга знаменитост (освен ако не е вашето собствено име или това лице е Управител или Член на Клуба);
  6. включва специални знаци; или
  7. съдържа името или популяризира услугите на конкурент на PokerStars.
 6. Без да се отклоняват от точки 3.4 и 3.5 по-горе, името и логото на Клуба са подложени на проверка преди да бъдат одобрени от PokerStars. PokerStars си запазва правото по своя преценка да отхвърли всяко име, клуб, лого или изображение по всяко време, без да е необходимо да се уточнят мотивите за отказа.

 7. Без да засяга точка 3.3(b), Управителят на клуба не трябва да се ангажира с изпращането на спам или друга натрапчива информация за склоняването на Членове. Всеки Управител на Клуба е изцяло отговорен за съдържанието на имейлите, изпратени от него.

 8. Управителите на Клуба нямат право да събират такса от Членовете за включване към Клуба.

4. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНА НА КЛУБА

 1. Ако сте Член на Клуба, вие се съгласявате:

  1. да действате отговорно и добросъвестно в качеството си на Член на Клуба;
  2. да се отнасяте към останалите Членове честно и с уважение;
  3. да зачитате личната информация на останалите Членове и да обработвате тази информация в съответствие с нашата Политика за конфиденциалност и Закона за защита на личните данни от 2002 година;
  4. да пазите Потребителската си сметка в Home Games и достъпа до възможностите на клуба от неоторизирана употреба (силно ви препоръчваме да използвате нашия RSA токен за сигурност);
  5. да се свързвате веднага с Управителя на Клуба във връзка с всички въпроси, проблеми и спорове, свързани с Клуба;
  6. да ни уведомите незабавно за всяко съмнение за измама, чип-дъмпинг, тайно споразумение, пране на пари или друго споразумение, което е незаконно или забранено от нас (както е посочено в настоящето Споразумение, Лицензионното споразумение с крайния потребител, по друг начин на или чрез Сайта), за които разберете във връзка с вашия Клуб; и
  7. да не действате по начин, който според нас носи или е вероятно да доведе PokerStars или компания от групата ни до вреда на репутацията или действа изключително неблагоприятно на интересите на PokerStars или някоя компания от групата.
 2. В случай, че поканите други хора да се присъединят към Клуба, в качеството си на Член на Клуба, вие не трябва да се ангажирате с изпращането на спам или друга натрапчива информация за склоняването на Членове. Всеки Член на Клуба е изцяло отговорен за съдържанието на имейлите, изпратени от него.

5. СЪДРУЖНИЦИ

 1. Ако участвате в Споразумение за съдружници, вие сте обвързани със следните правила и условия във връзка с Home Games (термините с главни букви, използвани в настоящата точка 5 и неопределени по друг начин в настоящето Споразумение, имат същото значение, с което са използвани в Споразумението за съдружници):

 2. Имате правото да рекламирате и популяризирате Home Games като поставяте Маркетингови кодове и/или линкове на вашия Уебсайт като част от рекламата и популяризирането на Сайта, в случай, че се придържате до най-актуалната версия на Споразумението за съдружници. Всеки Клуб, създаден в резултат на неоторизиран маркетинг или промоция, извършвана от вас, ще бъде незабавно закрит от PokerStars.

 3. Имате право да поканите потребителите на вашия Уебсайт, включително и чрез имейл кореспонденция, да станат Управител на Клуб и да включите подобна покана в Маркетинговия код и/или Линка. ВЪПРЕКИ ТОВА, е строго забранено за всяка трета страна, включително, но без да се ограничава до, потребителите на вашия Уебсайт, всеки един Управител или Член, да кани потенциални Членове към Клуб като използва Линк и/или Маркетингов код, който ви е предоставен съгласно Споразумението за съдружници.

 4. Абсолютно се забранява включването на Маркетингов код и/или Линк, който ви е предоставен съгласно Споразумението за съдружници, или каквото и да било друго напомняне в покана, изпратена от вас до трета страна, включително, но без да се ограничава до, потребителите на вашия уебсайт, да станат Членове на Клуб, създаден от вас.

 5. Нямате право да молите трети лица, включително, но без да се ограничава до, потребителите на вашия Уебсайт, да канят потенциални Членове към Клуб като използвате Линк и/или Маркетингов код, предоставен ви в съответствие със Споразумението за съдружници.

 6. Забранено е да предлагате и да предоставяте (или да разрешавате на трета страна да предлага или да предоставя) всякакъв вид насърчаване (изрично или косвено, финансово или по друг начин) чрез имейл, публикация на Уебсайт или по друг начин (онлайн и офлайн), чрез използването на Home Games, включително съвместното използване на всякаква Комисиона, спечелена от вас чрез Home Games, в съответствие с условията на това Споразумение.

 7. Забранява се да използвате Home Games по начин, които би довел до злоупотреба с продукта (включително използването му за увеличаване на Комисионата или Таксите, изплащани на вас).

 8. В случай, че сте установи, че сте нарушили точка 5 или сте предприели действия за заобикаляне на забраните, съдържащи се тук, ние си запазваме правото да предприемем действие, което счетем за необходимо, включително затваряне на съответния Клуб и/или прекратяване на Споразумението за съдружници по наше усмотрение.

 9. Правото ви да използвате Home Games, както е указано в точка 5, подлежи на отмяна от страна на PokerStars по всяко време и по свое усмотрение, и е предмет на допълнителни условия и/или ограничения, които PokerStars може да наложи от време на време по свое усмотрение, като, но без да се ограничава до, номера и процента Членове, свързани към вас.

6. РЕКЛАМА

 1. Нямате право да използвате Home Games с цел промотиране на каквато да и било услуга или продукт на никоя компания, с изключение на PokerStars или принадлежащите компании (например чрез вмъкване на линкове към интернет страниците на трети страни или показването на реклами на трети страни), или по някакъв начин да насърчавате Членовете на Клуба да играят онлайн покер в сайтовете на конкурентите на PokerStars.

 2. Нямате право да слагате линкове на или по друг начин да свързвате Сайта или част от него (включително тези части от Сайта, свързани с вашия Клуб) към уебсайта на трета страна, който промотира конкурент на PokerStars, намеква асоциация, одобрение или подкрепа на Клуба от страна на PokerStars или нарушава правилата на това Споразумение или Лицензионното споразумение с краен потребител.

 3. Можете да поставите линк към Сайта от всеки уебсайт, който е ваша собственост, или в имейл, изпратен от вас, при условие че: (i) направите това по начин, който е справедлив и юридически издържан и не вреди на репутацията ни или се възползва от нея (ii) не се позовавате на никаква форма на съдружие, одобрение или потвърждение от наша страна, където такова не съществува. Правото за поставяне на линкове съгласно точка 6.3 не може да бъде под-лицензирано, предадено или прехвърлено от вас по какъвто и да било начин. Запазваме си правото да оттеглим това разрешение за поставяне на линкове по всяко време.

7. ФИНАНСОВА ИЗГОДА

 1. Home Games са предназначени единствено за ваше собствено развлечение (независимо от това дали ги използвате в ролята на Управител или Член на Клуба) и вие не трябва по никакъв начин да ги използвате с цел извличане на финансова изгода или друго парично преимущество за вас или за друг потребител на Home Games. Забранено поведение във връзка с използването на Home Games включва (но не се ограничава до) следното:

  1. откриване на ескроу сметка или друг метод, схема или система, както онлайн, така и офлайн, с цел разпределяне на средства на лица въз основа на постигнатите резултати в кеш игри или турнири на Home Games;
  2. налагане или получаване на такса от Член за присъединяване към Клуба; или
  3. без да се отклонява от точки 6.1. или 6.2., печелене на пари или извличане на друга финансова облага от рекламирането на приходи.
   

8. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

 1. Приемате и се съгласявате, че HG Играта включва играчи, които се познават помежду си, както и че някои или всички играчи могат да участват в тази HG Игра от едно и също място. С приемането на това Споразумение, вие потвърждавате и се съгласявате, че участието в Home Games е разрешено от закона на вашата юрисдикция.

 2. Потребителското име на сметката ви в PokerStars ще бъде вашето име като Управител или Член на Клуба и ще бъде показвано на Управителите и Членовете на Клубове в лобито на HomeGames, в лобито на Клуба и (ако Управителят на Клуба избере опцията за включване в указатели) в публични указатели на Клубовете. По този начин, хората, които ви познават от HomeGames и/или от вашия клуб, ще разберат под кое име играете в PokerStars. Ако не сте съгласни с това, не трябва да използвате HomeGames. Потребителите нямат право да притежават повече от една сметка.

 3. PokerStars може да разгледа чат логовете с различни цели, включително проверка за спазването на настоящото Споразумение и Лицензионното споразумение с крайния потребител.

 4. Вашата лична информация може да бъде предавана на трети страни, ако подозираме, че се занимавате с измамно поведение (както е дефинирано в точка 10.1 по-долу). Въпреки това, при подобен обмен на информация, ние ще се съобразим с Политиката за конфиденциалност.

 5. Съгласявате се да получавате имейли от нас във връзка с дейността на Клуба, включително графика на HG Игрите, резултатите и класирането. Можете да се откажете от получаването на такива имейли по всяко време. Този отказ важи както за всички, така и за някои от Клубовете, в които участвате. Моля, обърнете внимание, че ако не се откажете от получаването на определени имейли на Клуба, вие ще продължавате да получавате тези имейли, дори и ако сте се отказали от получаването на промоционални и други съобщения във връзка със Сайта.

9. ГЛАСОВ ЧАТ

 1. Управителят на Клуба сам преценява дали да активира гласовия чат в Home Games игрите в неговия/нейния Клуб като се позовава на условията на това Споразумение.

 2. Съгласявате се, че PokerStars няма активно да контролира гласовия чат между потребители на Home Games и в случай, че решите да играете на Home Games маси с активиран гласов час, правите това на свой собствен риск.

 3. Използването на гласови чат с зловредни и агресивни цели, включително, но без да се ограничава до, тайни заговори, измама, спам и/или обиди, е строго забранено.

 4. Използването на гласов чат за рекламирането на PokerStars конкуренти или за всякакви други комерсиални цели, които не са одобрени предварително от PokerStars, е строго забранено.

 5. За всяко нарушение на тези правила трябва да информирате Отдел Поддръжка на PokerStars (на имейл адрес: homegames@pokerstars.bg).

 6. Ако PokerStars установи, че Член, Управетел на Клуб или Клуб е в нарушение на правилата в Точка 9 относно гласов чат, ние си запазваме правото да забраним на определен Член, Управител на Клуб или Клуб да използва функцията за гласов чат и/или да предприемем по-нататъшни действия (включително някои или всички действия, описани в Точка 11 по-долу).

10. ПОДДРЪЖКА НА СИСТЕМАТА

 1. От време на време PokerStars може да прекрати провеждането на Home Games с цел да извърши необходимата поддръжка (или поради друга причина, разрешена в Лицензионното споразумение на крайния потребител), въпреки че ние ще ви информираме за подобно прекратяване, когато това е възможно. В случай на такова спиране може да се наложи да отмените планираните HG игри. Управителят на Клуба не носи отговорност за всяко такова отлагане.

 2. Ако сте Член на Клуб, вие се съгласявате, че спирането, описано в точка 10.1, е извън контрола на Управителя на Клуба. Независимо от това, ако имате въпроси относно спиране на игрите, вие трябва най-напред да се допитате до Управителя на Клуба.

 3. Ако сте Управител на Клуб, вие се съгласявате да поемете главната отговорност при отговаряне на запитвания от Членове във връзка с прекратяване на игрите, описано в точка 10.1.

 4. Можете да се отпишете HG Турнир до две минути преди планирания начален час. Ще загубите таксата за турнира, ако не участвате в HG Турнир, за който сте се регистрирали, ако не се отпишете навреме. Не се предлага компенсация за пропуснати игри в Home Games.

11. ИЗМАМНО ПОВЕДЕНИЕ

 1. PokerStars ви разрешава да използвате Home Games на основание, че няма да извършите измама или непочтени постъпки. Вие се съгласявате, че няма да извършите, подпомогнете, насърчите или подкрепите извършването на каквато била измама или непочтена постъпка или друго поведение, което е незаконно или забранено от нас (както е обяснено в настоящето Споразумение, Лицензионното Споразумение с крайния потребител или по друг начин на или чрез Сайта) във връзка с Клуба или използването на Home Games (“Измамно поведение”).

 2. PokerStars се отнася към измамното поведение изключително сериозно. В допълнение към всички други права и мерки за сигурност, които са на разположение на PokerStars в съответствие с настоящото Споразумение, Лицензионното споразумение с крайния потребител, съществуващото законодателство и други документи, PokerStars си запазва правото да уведоми съответните органи за Измамно поведение от страна на играча.

 3. Управителят на Клуба трябва да наблюдава дейността на неговия Клуб за Измамно поведение и да докладва на Отдел Поддръжка на PokerStars (homegames@pokerstars.bg) за всички известни или заподозрени измамни действия в съответствие с разпоредбите на точка 3.3(i).

 4. Без да ограничава точка 11.3, всеки Член трябва да внимава за прояви на Измамно поведение, свързани с неговия Клуб, и трябва да докладва на Отдел Поддръжка на PokerStars (homegames@pokerstars.bg) за всички известни или заподозрени измамни действия в съответствие с разпоредбите на точка 4.1(f).

12. НАРУШЕНИЕ НА ПРАВИЛАТА И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОСТЪПА

 1. Ако вярваме, че сте нарушили разпоредба на настоящото Споразумение или Лицензионното споразумение с крайния потребител, или въз основа на друга основателна причина, PokerStars си запазва правото (без да се засягат другите права или мерки, описани в настоящото Споразумение, Лицензионното споразумение на крайния потребител, съществуващото законодателство и други документи ) незабавно да:

  1. спре или прекрати достъпа ви до Сайта или част от него, включително, но не ограничавайки се до всички клубове, на които сте Управител или Член, или до Home Games като цяло;
  2. прекрати или отмени HG Игра или друга дейност, свързана с Клуба;
  3. прекрати дейността на Клуба; и/или
  4. закрие Клуба.
 2. В случай, че установим, че сте в нарушение на разпоредба на настоящото Споразумение или Лицензионното споразумение с крайния потребител, PokerStars си запазва правото (без да се засягат другите права или мерки, описани в настоящото Споразумение, Лицензионното споразумение на крайния потребител, съществуващото законодателство и други документи) незабавно да:

  1. прекрати настоящото Споразумение;
  2. да преустанови или предотврати завинаги достъпа ви до Сайта или до част от него, включително, но не ограничавайки се до всички клубове, на които сте Управител или Член, или до Home Games като цяло;
  3. прекрати или отмени HG Игра или друга дейност, свързана с Клуба;
  4. блокира дейността или да затвори даден Клуб;
  5. конфискува всички налични средства във вашата сметка;
  6. закрие вашата сметка;
  7. предприеме съдебни действия срещу вас; и/или
  8. предприеме всякакви други действия, които PokerStars счете за необходими.

13. ОТГОВОРНОСТ И ПРАВО НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

 1. Вие се съгласявате да освободите напълно от отговорност, защитавате и обезщетявате PokerStars и неговите акционери, директори и служители от и срещу всякакви претенции, искания, отговорности, щети, загуби, разходи и разноски, включително съдебни и други такси, независимо от причините за тях, които може да възникнат в резултат на:

  1. пълно или частично нарушение от ваша страна на настоящото Споразумение;
  2. при ползване на услугата на Home Games всяко нарушение или неспазване или съмнение за нарушение или неизпълнение от ваша страна на който и да било закон или правата на трети лица;
  3. всяко Измамно поведение или подозрение за Измамно поведение, в което сте замесени във връзка с Home Games; и
  4. използването на Home Games от вас или от друго лице, което е получило достъп до услугата на Home Games чрез вашите данни за влизане с или без ваше разрешение.
 2. При никакви обстоятелства, включително и небрежност, PokerStars няма бъде отговорен за никакви специални, случайни, преки, косвени или последващи щети (включително щети от загуби на печалби от стопанска дейност, прекъсване на бизнеса, загуба на бизнес информация, или други парични загуби), произтичащи от или във връзка с настоящото Споразумение, дори и PokerStars да е бил наясно за възможността на такива щети или ако ако тези загуби са били предвидими.

 3. Нищо в настоящото Споразумение не ограничава отговорността на съответните страни при нараняване или смърт поради небрежност или кражба/измама, извършена от съответната страна.

14. ПРИОРИТЕТИ

 1. По отношение на използването на Home Games в степен, при която съществува противоречие между разпоредбите на точки 6 и 7 от това Споразумение или вашето Споразумение за съдружници, вашето Споразумение за съдружници има приоритет при решаването на възникналите конфликти.

15. ПОПРАВКИ

 1. PokerStars си запазва правото да актуализира или променя това Споразумение или част от него по всяко време без предупреждение и вие сте задължени да спазвате актуализираното Споразумение 14 дни след публикуването му на Сайта. Поради тази причина ви предлагаме редовно да посещавате Сайта и да проверявате правилата и условията, съдържащи се във версията на Споразумението, което е в сила към дадения момент. Фактът, че продължавате да използвате Сайта, означава, че сте съгласни с всяка промяна в Споразумението.

16. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

 1. Споразумението и всякакви въпроси, отнасящи се към настоящия регламент, се уреждат от и се тълкуват в съответствие със законите на Малта. Вие безвъзвратно се съгласявате, че съответните съдилища на Малта ще имат изключителна компетентност във връзка с всякакви претенции, спорове или различия по отношение на Споразумението и всички въпроси, произтичащи от това, и окончателно се отказвате от правото на възражение по въпроси, отнесени към тези съдилища, или възможността да твърдите, че искът е заведен в неправилна форма, или че тези съдилища не са компетентни по съответните въпроси. Нищо от тази точка не засяга правото на PokerStars да вземе съответните мерки срещу вас в друг компетентен съд, нито вземането на подобни действия в компетентен съд ще възпрепятства вземането на мерки в някой друг компетентен съд, без значение дали съдилищата са равни или не, в границите на законите на въпросните други юрисдикции.

17. КЛАУЗИ

 1. Ако дадена разпоредба на това Споразумение е или стане незаконна, невалидна или неприложима в която и да е юрисдикция, това не засяга по никакъв начин валидността/приложимостта в тази юрисдикция на всички други разпоредби от Споразумението, или валидността/приложимостта в други юрисдикции на тази, или която и да е друга разпоредба от него. Ако дадена разпоредба е заличена, но би могла да бъде валидна, ако някоя от частите на тази разпоредба се изтрие или промени, въпросната разпоредба се прилага във вида, необходим за нейната валидност.

18. ПРЕХВЪРЛЯНЕ

 1. PokerStars си запазва правото да прехвърля правата от това Споразумение, изцяло или частично, по всяко време и без предупреждение. Потребителят не може да прехвърля на никого права или задължения по силата на настоящото Споразумение.

19. РАЗНИ

 1. Никакъв отказ от права от страна PokerStars по отношение на някое нарушение на която и да е разпоредба на това Споразумение (включително и неуспех на PokerStars да изиска стриктно и буквално изпълнение на разпоредба от това Споразумение или съгласие с нея) не следва по никаква причина да се тълкува като отказ от права при някое следващо нарушение на същата разпоредба или при каквото и да било нарушение на всяка друга разпоредба на това Споразумение.

 2. С изключение на компаниите от групата на PokerStars, нищо в това Споразумение не дава никакви права или други привилегии в полза на трети лица, които не са свързани с това Споразумение (включително Управителя или Член на вашия клуб, различни от вас).

 3. Нищо в това Споразумение не създава и не се счита за създаване на трудови отношения, партньорство, агенция, договореност, правоотношение на база доверие или обединение между вас и нас.

 4. Настоящото Споразумение и документите, посочени в него, представляват цялостното разбиране и съгласие между вас и нас по отношение на Home Games и отменят всички предварителни съгласия, разбирателства или договорености между вас и нас по отношение на Home Games.

 5. Вие трябва да предоставите пълна и вярна информация по отношение на всички данни и информация, поискана от PokerStars във връзка с ползването на Home Games, и, ако сте Управител на Клуба, във връзка с използването на Home Games от страна на Членовете на Клуба, съгласно условията на нашата Политика за конфиденциалност.

 6. Версията на английски език на настоящото Споразумение се счита за господстващ вариант. В случай на някакво несъответствие между нея и която и да е от преведените версии на настоящото Споразумение, сила има версията на английски език.

Как да играете покер

How to Play Poker

В раздела „Как да играете” ще намерите всички покер правила, съвети за начинаещи и задълбочена стратегия.

Игра с истински пари

Chip Stack

Направете първия си депозит и започнете да играете в PokerStars. Депозирането е бързо и сигурно.

Отдел поддръжка

Support

Отдел поддръжка е на ваше разположение денонощно и ще отговори на всички въпроси, които не са засегнати в раздела с ЧЗВ.