pokercasino

ОБЩИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ НА ОФЕРТИТЕ В КАЗИНОТО

По-долу са поместени общите правила и условия („Правила”), важащи за всички оферти, оферти с награди и състезания (с общото название „Оферти”), които се рекламират или предлагат чрез уебсайта на адрес www.pokerstarscasino.bg („Сайтът”) и/или чрез онлайн платформата, която ви се предлага от Сайта („Клиентът”). Всяка Оферта e организирана от TSG Interactive Plc („ние”/„нас”/„наш” или „нашата компания”). Нашата компания е част от групата компании, които се контролират, пряко или косвено, от Flutter Entertainment PLC („Flutter Group”).

За да се включи в Оферта, всеки участник („Участник”/„вие”) се съгласява да спазва следното: (i) тези Правила; (ii) Лицензионното споразумение с краен потребител за използване на Сайта („EULA”); (iii) турнирните правила, регламентиращи участието в турнири на Сайта („Турнирни правила”); и (iv) всички конкретни правила и условия за съответната Оферта в Сайта („Специални условия”).

1. Изисквания за участие

1.1 За да участвате в Оферта, вие трябва: (a) да живеете в и да играете от юрисдикция, в която е легално както да играете на Сайта и на Клиента, така и да участвате в Офертата; и (b) да сте навършили поне 18 (осемнадесет) години или съответната възраст за пълнолетие според законите на юрисдикцията, в която живеете (което е по-голямо); (c) да отговаряте на всички изисквания за участие и/или критерии за верификация, посочени в съответните Специални условия; и (d) да следвате инструкциите и да спазвате изискванията, посочени в съответните Специални условия.

1.2 Участник в Оферта може да бъде само лицето, чието име е посочено в сметката на играча („Сметка Stars”), регистрирана на нашия Сайт и участваща в Офертата (ако Сметка Stars е необходима съгласно Специалните условия). С участието си в Оферта вие потвърждавате пред нас, че името, адресът и личните данни, регистрирани и въведени във вашата Сметка Stars, са точни, верни и актуални. Ако не успеете да предоставите при поискване валидни доказателства за своето име, адрес и лични данни, с които да изпълните изискванията на нашия екип по сигурността, ще бъдете автоматично изключени или дисквалифицирани от Офертата и може да бъдете лишени от всички привилегии, награди и средства, които са ви били отпуснати.

1.3 Служителите и роднините и/или лицата в съдружие със служителите на Flutter Group нямат право да участват в нито една Оферта. За целта на тази точка терминът „роднина” означава освен друго и съпруг, съпруга, партньор, родител, братовчед, дете, брат или сестра, а „свързани лица” включва, но не се ограничава само до съквартиранти и лица, живеещи заедно със служител на групата.

1.4 Когато играчи, намиращи се в определена юрисдикция, нямат право да участват в Оферта, или когато дадена Оферта се отнася само до определена юрисдикция, това ще бъде посочено в Специалните условия.

2. Поведение на Участниците

2.1 Ако се установи, че сте в нарушение на настоящите Правила, EULA, Турнирните правила или Специалните условия, или открием, или основателно смятаме, че сте действали измамно или нечестно по отношение на Офертата, имаме право (i) да ви изключим, да ви спрем от участие или да ви дисквалифицираме от Офертата; и (ii) да ви изключим от всички бъдещи Оферти. Единствено ние имаме право да определим по наша преценка дали определени действия и/или поведение нарушават тези Правила или Специалните условия, както и какво представлява измама или злоупотреба във връзка с поведението ви в Оферта.

2.2 Играчите трябва да знаят и приемат, че правенето на безрискови залози, за да завършат предизвикателство в казиното, ще доведе до изключването им от съответната Оферта. Един пример за безрисков залог е залагане на черно и червено при игра на рулетка. Моля, имайте предвид, че покриването на 65% или повече от масата за рулетка, включително масата за рулетка на живо, както и залагане на двете възможности за залагане в бакара, включително бакара на живо, Football Studio или Dragon Tiger на живо (където се предлагат), носи 0 наградни точки (или точки за осребряване) за този залог. Играта подлежи на преглед от нашето ръководство и тяхното решение ще бъде окончателно.

2.3 Възприемаме политика на нулева толерантност към дейност, предназначена да се възползва от Оферти, като се стреми да гарантира печалба независимо от резултата (независимо дали такава дейност е извършена от вас самостоятелно, или като част от група) („Игра с неправомерно предимство”). Ако имаме основание да смятаме, че сте извършили Игра с неправомерно предимство, имаме право: (i) да възстановим Офертата и всички награди, печалби или други възнаграждения, свързани с Офертата, от вашата Сметка Stars; и (ii) да затворим вашата Сметка Stars в съответствие с EULA.

3. Награди/Подаръци

3.1 Продължителността, както и крайната дата за участие във всяка една Оферта, възможните ограничения върху броя участия (за Участник и/или като цяло), които се допускат преди закриването на Офертата, съответната такса за участие, специфичните инструкции за валидно участие във всяка Оферта, описание на всяка награда („Награда”) или предложен подарък („Подарък”) и подробности за това как ще бъде избран победителят(победителите) ще бъдат посочени в Специалните условия, които ще бъдат публикувани за всяка Оферта на нашия Сайт.

3.2 За да се избегне неяснота, Наградите, Подаръците и/или всички други артикули, които могат да се присъдят във връзка с Офертата, не могат да се прехвърлят, връщат за пари, дават, възлагат, продават или разменят с трето лице(а).

3.3 Имаме право, като действаме разумно, да предоставим парична алтернатива за всяка Награда или Подарък, включително когато оригиналната Награда или Подарък са недостъпни или при обстоятелства, при които предоставянето на Наградата или Подаръка би представлявало прекомерна финансова или логистична тежест за нас. Нямате правото да изискате изплащане на парична алтернатива, освен ако ние не се съгласим да го направим. Паричната стойност на всяка Награда или Подарък (в случай че сме съгласни да предложим подобна парична алтернатива в дадена Оферта) ще бъде посочена в Специалните условия.

3.4 Освен ако не е посочено друго в Специалните условия, играчите, спечелили Награди/Подаръци, ще бъдат информирани в рамките на 30 (тридесет) дни от спечелването им чрез телефонно обаждане, по имейл или чрез друг метод за комуникация, който ще бъде упоменат в Специалните условия на конкретната Оферта. Ваша отговорност е да се уверите, че информацията за контакт и имейл адресът във вашата Сметка Stars, както и информацията за контакт, която може да сте посочили, когато сте се включили в Оферта и/или по време на Офертата, са валидни и правилни. Няма да изпратим Награда/Подарък, преди да ви уведомим за това, което сте спечелили, и Наградата или Подаръкът ще бъдат добавени във вашата Сметка Stars или изпратени по пощата на адреса, регистриран в нея (в зависимост от конкретната Награда/Подарък).

3.5 Наградите/Подаръците трябва да бъдат взети в рамките на 30 (тридесет) дни от датата, на която сте били информирани за вашата Награда/Подарък, ако не е посочено друго в Специалните условия и/или в съобщение, което сте получили от нас. Ако не потърсите Награда/Подарък през посочения срок, те ще бъдат анулирани. Анулираните награди могат да бъдат преразпределени и предложени на друг Участник или в друга Оферта.

3.6 След съобщението до вас с информация за спечелената Награда или за правото на получаване на Подарък, Наградата/Подаръкът ще бъдат изпратени или предоставени не по-късно от 90 (деветдесет) дни след приключване на Офертата, освен ако не е посочено друго в Специалните условия. Когато Награда/Подарък трябва да бъдат добавени във вашата Сметка Stars, това ще бъде направено възможно най-скоро и в съответствие със Специалните условия. Обърнете внимание, че ако елемент от Награда/Подарък се отнася до събитие в бъдещето, няма да можете да използвате Наградата/Подаръка или част от Наградата/Подаръка преди тази дата.

3.7 Възможно е да има допълнителни правила и условия, наложени от доставчика на Награда или Подарък („Правила на трети страни”), с които трябва да се съобразите при получаване и/или използване на определена Награда/Подарък, и ние не носим отговорност, ако не успеете да спазите тези Правила на трети страни. Освен това може да е необходимо да сключите отделно обвързващо споразумение с нас по отношение на обстоятелства около Наградата и/или Подаръка и/или използването на всеки един елемент от Наградата и/или Подаръка. Неспазването на тези условия може да доведе до конфискуване на съответната Награда/Подарък.

3.8 Победителите нямат право и не са оторизирани по никакъв начин да ни обвързват с договори, разходи или разноски, сключени или направени без нашето изрично предварително писмено съгласие.

3.9 Награда или Подарък няма да се присъжда на Участник, който:

3.9.1 по някаква причина няма правната възможност да получи и/или използва Наградата/Подаръка, или ако предоставянето на Наградата/Подаръка на даден Участник би било нарушение на приложимите закони; или

3.9.2 се е отказал или самоизключил от игра, от участие в или от получаване на съобщения за нашите продукти или услуги, когато въпросната Награда или Подарък могат да бъдат спечелени чрез използването на такива продукти и услуги.

3.10 Всеки Участник, получил Награда/Подарък като част от Оферта, носи цялата отговорност за заплащането на всички мита, данъци и такси, които могат да бъдат наложени от съответните органи, независимо дали се прилагат като данък, удържан при източника, или като данък/мито във връзка с получаването на Наградата/Подаръка в съответствие с приложимите закони. Ако от нас се изисква да удържим данък за Наградата/Подаръка, сумата, която ще получите, ще бъде по-малка от обявената първоначално Награда/Подарък.

4. Здраве и безопасност – събития и ваканционни пакети

4.1 Трябва да спазвате всички правила, свързани със здравето и безопасността, и/или инструкции от наша страна и/или такива, с които трябва да сте запознати, във връзка с вашето участие в Офертата, и да спазвате всички приложими закони и нормативни изисквания. Неспазването на дадени инструкции може да доведе до дисквалифициране от Офертата.

4.2 Трябва да вземете необходимите мерки за гарантиране на здравето и безопасността си при участие в събития или дейности, които са част от Офертата или Наградата/Подаръка. Ваше поведение или действие, което по наша преценка представлява риск за здравето, безопасността и сигурността (включително, но не само, оскърбително поведение, физически или психически тормоз), ще доведе до незабавното ви дисквалифициране от Офертата.

4.3 Длъжни сте да предприемете необходимите действия, за гарантирате спазването на съответните стандарти за безопасност и на общите изисквания на Офертата, и да удостоверите, че носите целия риск от участието си в Офертата.

4.4 Длъжни сте да ни уведомите за евентуални медицински или други проблеми, които може да възпрепятстват вашето участие в Офертата, възможно най-скоро след като узнаете за тях. Имаме правото, като действаме разумно, да отнемем вашето място в Офертата или да не ви присъдим Награда/Подарък (при наличието на такива), без да носим отговорност или да предоставим компенсация за това, ако по собствено разумно усмотрение преценим, че излагате себе си или други лица на опасност от болест или нараняване, или причинявате по какъвто и да е начин отменяне, прекъсване или съкращаване на Офертата.

5. Права на собственост

5.1 Тази Точка 5 се прилага само в случаи, когато в дадена Оферта се изисква от вас да ни изпратите съдържание за разглеждане като начин за участие в Офертата и може да включва, без ограничения, кратки истории, статии, блогове, аудиовизуални записи, снимки и фотографии (наричани с общото название „Съдържание”).

5.2 С настоящото гарантирате и декларирате, че вие сте притежателят на всички права на интелектуална собственост и на други материали, включени в предоставеното от вас Съдържание, и/или че сте упълномощени и имате всички необходими писмени разрешения, упълномощаващи ни да използваме Съдържанието като част от Офертата, и сте осигурили всички необходими разрешения, пълномощни и съгласия, изисквани от нас, за да включите всички лица (включително техните имена, изображения, изпълнения, гласове, търговски марки, подобия и/или биографии), появяващи се във вашето Съдържание. Освен това потвърждавате, че с изпращането на Съдържанието вие ни предоставяте безусловно, неотменимо, изключително, безвъзмездно, напълно платено, напълно прехвърлимо и безсрочно международно право и лиценз да използваме, публикуваме, излъчваме или да оторизираме трети страни да използват, публикуват или излъчват Съдържанието във всякакъв формат и на всяка платформа, съществуващи както в момента, така и изобретени след това, без каквото и да било възнаграждение за вас или всички лица (в най-широк смисъл, включително, но без ограничение до, физически лица, фирми, съдружия и други юридически лица), участващи в Съдържанието по какъвто и да било начин.

5.3 Вие декларирате, че вашето Съдържание не съдържа, не включва и не използва лица под 18 години. Също така не е расистко, нецензурно, уронващо престижа, заплашващо, упражняващо тормоз, клеветническо, измамно, лъжливо, обидно, богохулно, не нарушава конфиденциалността и не злепоставя други лица по никакъв начин, и не съдържа и не оправдава нещо вредно (включително вируси и/или подобни замърсители), незаконно, неправомерно и/или нещо, нарушаващо правата на което и да е лице. Гарантирате, че изпратеното от вас Съдържание не нарушава никакви патенти, търговски марки, търговски тайни, авторски права или други интелектуални, материални или лични права на трета страна или физическо лице. Съгласявате се да не включвате и изобразявате нищо във вашето Съдържание, което: (i) е направено, с цел да обиди и да навреди на други лица; (ii) оскърбява, тормози, унижава или заплашва отделни лица или цяла група на базата на определена класификация, включваща, но не ограничена до религия, пол, сексуална ориентация, раса, цвят на кожата, вероизповедание, етническа принадлежност, национален произход, гражданство, възраст, семейно положение, военен статус или инвалидност; (iii) съдържа или подстрекава към криминални и антисоциални действия или нарушава приложимото законодателство; или (iv) е предназначено за комерсиални цели, включително, но не само, с цел привличане на средства, промотиране, рекламиране или подпомагане продажбата на стоки или услуги.

5.4 Потвърждавате, че като ни изпратите или по друг начин споделите с нас вашето Съдържание във връзка с Оферта, правите това по свое собствено усмотрение и носите целия риск и пълна отговорност за всички материали, включени в Съдържанието. Потвърждавате и се съгласявате, че ние не сме задължени да проверяваме, контролираме, преглеждаме и редактираме каквото и да било Съдържание, изпратено от вас във връзка с Офертата.

5.5 Вие се съгласявате, че след изпращането на вашето Съдържание, ние или трети страни, оторизирани да действат от наше име, си запазваме правото да откажем публикуването, да премахнем, изрежем, съкратим или да редактираме вашето Съдържание по наша собствена преценка или, в случай на упълномощени трети страни, действащи от наше име, по тяхна преценка. Вие ни разрешавате да извършваме всички горепосочени действия, които смятаме за необходими, и ние не сме задължени да използваме, качваме, излъчваме и/или предаваме Съдържанието ви на нашия Сайт или в други медии (включително нашите платформи в социалните мрежи).

6. Ограничения на отговорността

6.1 С участието си в Оферта, включително изпращането на Съдържание, вие се съгласявате да ни освободите от отговорност и се съгласявате да не търсите отговорност от нашата компания, нейните законни представители, съдружници, подразделения, агенции и съответно изпълнителните лица, директорите, служителите и представителите на Flutter Group за щети, разходи, вреди, загуби, искове, действия или производства, заведени от вас (или от трета страна, действаща от ваше име) („Претенции”) в резултат на участието ви в тази Оферта и/или всяка Награда/Подарък, които могат да ви бъдат присъдени в резултат на това. Ние не носим никаква отговорност във връзка с подобни Претенции (освен изплащането на всички разходи и разноски, предвидени като част от Наградата/Подаръка (при наличието на такива) във връзка с Офертата). Това ограничение на отговорността не включва отговорност от наша страна към вас за: (i) небрежност; (ii) смърт или нараняване, породени от небрежност от наша страна или от наши служители; (iii) невярно представяне с цел измама; или (iv) отговорност, която не може да бъде изключена или ограничена по приложимите закони. За да се избегне неяснота, тази Точка 6.1 важи също и по отношение на Наградите и/или Подаръците, предоставени от трети страни.

6.2 С изключение на позволеното в Точка 6.1 по-горе вие приемате и се съгласявате до максимална степен, допустима от действащия закон, независимо от формата на действие, както в договор, закононарушение или по друг начин, че при никакви обстоятелства ние, Flutter Group или нашите съдружници, включително, но не само, съответните изпълнителни лица, директори, служители, последователи и правоприемници, не носят отговорност към вас или всяка друга страна (включително трети страни, участващи в Съдържанието) за: (i) индиректни, специални, наказателни, случайни или преки (включително, но не само, щети от прекъсване на бизнеса, загуба на бизнес или загуба на други печалби, загуба на програми, разходи за промяна на оборудване или софтуер, или загуба на записи, информация и данни) или всякакви други вреди, произтичащи вследствие на или във връзка с вашето участие в Офертата (или невъзможност да го направите), дори ние да сме били информирани за възможността от подобни щети; или (ii) всички претенции, отнасящи се до грешки, пропуски или други неточности в Офертата.

6.3 Ние не носим отговорност към вас за неизпълнение на задълженията си по Офертата и по отношение на Наградата/Подаръка, ако невъзможността за това е възникнала в резултат на обстоятелства, които са извън нашия контрол. Въпреки че можем да се опитаме да предложим алтернативна Награда/Подарък, при подобни обстоятелства ние не сме длъжни да предоставим компенсация на Участник.

С настоящото вие се съгласявате да обезщетите и да освободите от отговорност нашата компания, законните представители, съдружници, дъщерни дружества, агенции и съответните, ръководни служители, директори и персонал на Flutter Group от и за всички разходи, загуби, щети, разноски, глоби от регулаторни органи и задължения (включително за накърняване на репутацията и доброто име, както и такси и разходи за професионални консултанти и адвокатски услуги), възникнали и/или претърпени от нас в резултат на нарушение, неизпълнение или неспазване от ваша страна на задълженията ви по тези Правила, EULA, Турнирните правила и/или Специалните условия или свързани по някакъв начин с ваше неизпълнение на инструкции, дадени от нас или във връзка с аспект на участието ви в Оферта.

7. Други условия

7.1 В случай на спорове или разногласия относно който и да било аспект на дадена Оферта, включително, но не само, всички аспекти, свързани с присъждането на Наградата/Подаръците, правото на даден участник да се включи в Офертата, поведението на Участниците, тези Правила, споразумението EULA, Турнирните правила или Специалните условия, окончателното решение ще бъде единствено по наша преценка. Решението е окончателно и има обвързващо действие и не подлежи на разглеждане или обжалване от вас или от трета страна. За да се избегне неяснота, това не засяга каквито и да било права или средства за защита, които може да имате съгласно приложимото законодателство.

7.2 В случай че Специалните условия предвиждат, че е необходимо жури да определи победителя въз основа на субективен анализ или интерпретация, ние ще назначим едно независимо лице в това жури.

7.3 Личната информация, предоставена от вас при включване в Оферта или по време на провеждането ѝ, ще се обработва, съхранява и използва в съответствие с политиката за конфиденциалност. Вие потвърждавате, че потребителското ви име, както и държавата на произход могат да бъдат публикувани в ранглиста за целите на дадена Оферта, но няма да използваме никакви лични данни във връзка с вашите печалби, освен ако изрично не се съгласите да го направим. Обърнете внимание, че ако искаме да се включите в рекламни или маркетингови кампании във връзка с вашето участие в такава Оферта, ние предварително ще поискаме вашето писмено съгласие за това.

7.4 Настоящите Правила, EULA, Турнирните правила и всички приложими Специални условия представляват цялото споразумение между вас и нас по отношение на всяка Оферта, в която участвате, и отменят и заменят всички предварителни декларации, споразумения и договорки (както устни, така и писмени) между вас и нас. Всички декларации, гаранции, условия и правила (както устни, така и писмени) освен изрично посочените тук, се изключват напълно. Невалидността, незаконността или неприложимостта изцяло или частично на част от тези Правила не засяга и не влияе на оставането в сила на останалата част от Правилата.

7.5 Ако се включите в Оферта, която изисква от вас да депозирате средства във вашата Сметка Stars, за да получите право на участие в тази Оферта, но изтеглите средства от вашата Сметка Stars, преди да направите необходимия депозит, ще загубите възможността да се възползвате от Офертата. За да не допуснем да загубите правото си без ваше знание, при заявка за теглене на средства се показва изскачащо съобщение, което предупреждава, че ще загубите Наградите/Подаръците, ако продължите със заявката.

7.6 Запазваме си правото да не изплащаме Награди/Подаръци, ако имаме основания да подозираме, че депозитът е направен с цел измама или не e направен с намерение да се използва в игри с истински пари на нашия Сайт.

7.7 Запазваме си правото по всяко време да правим незначителни изменения или промени в настоящите Правила или Специални условия, за да коригираме грешки или да подобрим яснотата и разбирането в полза на нашите играчи и/или Участници. Освен това, като действаме разумно във всички случаи, можем да променяме тези Правила или Специални условия, както и да отменим, модифицираме или прекратим дадена Оферта, или да оттеглим Оферта за конкретни играчи и/или Участници, ако: (а) имаме основателна причина да смятаме, че физическо лице или група лица злоупотребяват с Офертата, в резултат на което се накърнява нейният интегритет; или (b) това се изисква в резултат на законова или регулаторна промяна; или (c) има други основателни причини, които ни пречат да продължим Офертата, при условие че причината е достатъчно сериозна, като например отказ на нашите системи или поради явна грешка. Ще ви уведомим директно за всички предложени съществени промени в тези Правила или Специални условия и/или ще ги публикуваме на нашия Сайт. Обърнете внимание, че всяко изменение, промяна или оттегляне на Оферта няма да окаже неблагоприятно въздействие върху Участниците, които вече са се включили в тази Оферта, освен в случаите, които са извън нашия контрол (например по правни и/или регулаторни причини).

7.8 В случай на противоречие или несъответствие между тези Правила и Специалните условия, правилата и условията, изложени в Специалните условия, ще имат предимство.

Ако имате въпроси относно конкретна Оферта, моля, свържете се с отдела за поддръжка.

Обновено през декември 2021.