pokercasino

Лицензионно споразумение с краен потребител за онлайн софтуера на PokerStars VR – игри с виртуални пари

„Безплатни игри”

Игрите по покер с „виртуални пари”/„безплатните игри” във виртуалната реалност („Игри с ВП”) в софтуерното приложение на Stars Mobile („Приложение на Stars Mobile”), които можете да изтеглите или да използвате на мобилно устройство (включително, но не само на очила за виртуална реалност, компютър, конзола за видеоигри, мобилен телефон, PDA, таблет или всяко друго преносимо или мобилно устройство, съществуващо в момента или създадено след това, наричани с общото название „Устройство”) на интернет сайтовете на адрес store.steampowered.com, www.oculus.com, www.viveport.com и подобни интернет сайтове или връзки, предлагани ви периодично на PokerStars или друг сайт на Stars Mobile („Сайтовете”), ви се предлагат от Stars Mobile Limited, дружество, учредено на остров Ман (фирмен номер 008457V) със седалище в Douglas Bay Complex, King Edward Road, Onchan, Isle of Man, IM3 1DZ.

Това лицензионно споразумение с краен потребител („Споразумението”) трябва да бъде прочетено от вас („Потребителят” или „вие/вас/ваш”) в неговата цялост, преди да използвате приложението на Stars Mobile. Имайте предвид, че Споразумението представлява юридически обвързващ договор между вас и Stars Mobile Limited (наричани тук по-долу „Stars Mobile”, „ние/нас/наш”).

Правилата и условията на Игрите с ВП в Приложението на Stars Mobile са посочени по-долу.

Със сключване на настоящото Споразумение вие потвърждавате, че знаете и приемате, че Stars Mobile е част от група компании. Поради тази причина, когато се използва и съответният контекст позволява, терминът „Група” означава Stars Mobile заедно с нейните дъщерни дружества и холдингови компании, както и дъщерните дружества на тези холдингови компании и свързаните със Stars Mobile дружества, включително, но не само свързаните компании, предлагащи услуги под търговската марка „PokerStars”.

В допълнение към правилата и условията на това Споразумение трябва да прочетете и Политиката за конфиденциалност, Политиката за бисквитките, както и други правила, политики и условия, свързани с игрите и офертите, предлагани в Приложението на Stars Mobile периодично, които са неразделна част от настоящото Споразумение, заедно с други такива политики, за които може да бъдете уведомявани от нас периодично.

С натискането на бутона „Съгласен(а) съм” по-долу като част от процеса по инсталиране на софтуера и използването му (както е определено по-долу), вие приемате правилата и условията, изложени в настоящото Споразумение, Политиката за конфиденциалност и Политиката за бисквитките, като всяко от тях може да се актуализира или променя периодично в съответствие с разпоредбите по-долу.

За целите на това Споразумение терминът „Софтуер” включва всеки и всички софтуерни продукти, които предоставяме или предлагаме чрез Приложението на Stars Mobile, независимо от носителя и дали е необходимо да се изтеглят от вас на вашето Устройство на краен потребител или не. Следователно „Софтуер” включва Приложението на Stars Mobile, което можете да изтеглите или да използвате на вашето Устройство, както и всеки допълнителен софтуер към Софтуера (независимо дали става въпрос за софтуер, базиран в интернет, или клиентски/сървърен софтуер).

1. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЦЕНЗ/ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
1.1

Stars Mobile предоставя на Потребителя неизключително, лично, неподлежащо на подлицензиране, отменимо и непрехвърлимо ограничено право да инсталира и използва Софтуера на своето мобилно устройство, в зависимост от случая, с цел да влиза в сървърите на Stars Mobile (или трета страна) и да играе на предлаганите Игри с ВП („Игрите”) в съответствие с условията на настоящото Споразумение. Тук по-долу Софтуерът и Игрите ще се наричат заедно с термина „Услугата”.

1.2

Stars Mobile ви предоставя лиценз за Софтуера за ваша частна лична употреба. Имайте предвид, че е забранено използването на Услугата от: (i) лица на възраст под 18 години, (ii) лица, които по силата на законите в тяхната държава не са пълнолетни, и (iii) лица, свързващи се със Сайтовете и/или Приложението на Stars Mobile от държави, където това е незаконно или където не се предлагат Игри с ВП. Stars Mobile не е в състояние да провери законността на Услугата във всяка юрисдикция, затова отговорност на Потребителя е да се увери, че използването на Услугата е законно.

1.3

Запазваме си правото по всяко време да поискаме от вас доказателство за възрастта ви, с цел да се гарантира, че Услугата не се използва от непълнолетни лица. Запазваме си и правото да блокираме или закрием вашата сметка и да ви изключим временно или за постоянно от ползването на Услугата, ако не предоставите задоволително доказателство за възрастта си или ако имаме основания да смятаме, че сте непълнолетни.

1.4

Stars Mobile, компаниите от Групата и нейните лицензодатели са единствените притежатели на всички права върху Софтуера, софтуерния код, структурата и организацията, включително авторските права, търговските тайни, интелектуалната собственост и други права. Вие нямате право (в рамките на лимитите, определени от съответните закони) да:

 1. копирате, разпространявате, публикувате, извършвате обратно проектиране, декомпилирате, разглобявате, променяте или превеждате Софтуера или да правите каквито и да е опити за достъп до изходния код за създаване на разновидности на изходния код на Софтуера, или по друг начин;
 2. продавате, прехвърляте права върху, подлицензирате, трансферирате, разпространявате или отдавате на лизинг Софтуера;
 3. давате достъп до Софтуера на трети лица чрез компютърна мрежа или по друг начин;
 4. изнасяте Софтуера в други държави (независимо дали по физически, или по електронен път); или
 5. използвате Софтуера по начин, забранен от приложимите закони и разпоредби,

(всяко едно от гореспоменатите представлява „Неразрешена употреба”).

Stars Mobile, компаниите от Групата на Stars Mobile и лицензодателите си запазват всички права, подразбиращи се или други, които не са изрично предоставени на Потребителя с настоящото Споразумение, както и всички права, собственост и интерес върху Софтуера.

Съгласявате се, че единствено вие носите отговорност за всички щети, разходи или разноски, произтичащи от или във връзка с използването му от вас за всяка Неразрешена употреба. Трябва да уведомите незабавно Stars Mobile, ако узнаете за Неразрешена употреба, и да предоставите на Stars Mobile разумна помощ при разследванията, които ще проведем в съответствие с информацията, предоставена от вас в това отношение.

1.5

Термините „Stars Mobile”, „PokerStars”, „PokerStars VR”, имената на домейните „pokerstarsvr.com”, „pokerstarsvr.eu” и „pokerstarsvr.us”, и всички други регистрирани или нерегистрирани (както е приложимо) търговски марки, марки за услуги, символи, търговски имена и/или имена на домейни, използвани периодично от Stars Mobile в Услугата (наричани с общия термин „Търговските марки”), са търговски марки, марки за услуги, символи, търговски имена и/или имена на домейни на Stars Mobile, други компании от Групата и/или техни лицензодатели, и тези лица си запазват всички права върху Търговските марки. В допълнение, цялото съдържание на Услугата, включително, но не само Софтуерът, изображенията, снимките, графиките, анимациите, видеото, музиката, звукът и текстът (наричани заедно „Съдържание на услугата”) принадлежат на Stars Mobile, компаниите от Групата и/или техните лицензодатели, и са защитени с авторски права, други права на интелектуална собственост или други права. Stars Mobile не предоставя никаква гаранция (изрично определена или подразбираща се) във връзка с регистрирани или нерегистрирани Търговски марки в рамките на Услугата и не гарантира липсата на каквито и да било предишни права на трета страна върху такива регистрирани или нерегистрирани Търговски марки. С настоящото вие приемате, че използването на Услугата не ви дава права върху Съдържанието на услугата, Търговските марки или части от тях. При никакви обстоятелства не можете да използвате Съдържанието на услугата и/или Търговските марки без предварително писмено съгласие на Stars Mobile.

Освен това вие се съгласявате да не правите нищо, което би накърнило или нанесло потенциална вреда на правата, включително правата на интелектуална собственост, притежавани от Stars Mobile, компаниите в същата Група и/или нейните лицензодатели върху Софтуера, Търговските марки или Съдържанието на услугата. Също така няма да правите нищо, което вреди на имиджа или репутацията на Stars Mobile, компаниите от Групата и техните служители, директори, ръководители и консултанти.

1.6

Вие декларирате, че имената и изображенията, които използвате във връзка с Услугата (например вашето потребителско име и аватар), по никакъв начин не нарушават интелектуалната собственост, конфиденциалността или други права на трети страни. Вие предоставяте на Stars Mobile и на компаниите в Групата международен, неотменим, прехвърлим, безвъзмезден лиценз с възможност за подлицензиране за използване на тези имена и изображения за всякакви цели, свързани с Услугата, съгласно условията на Политиката за конфиденциалност.

1.7

При ползването на Услугата можете да „спечелите” или по друг начин да използвате виртуални чипове в рамките на Услугата („Виртуални чипове”). Вие се съгласявате, че тези термини от реалния свят се използват единствено в преносен смисъл. Приемате също, че нямате право или правното основание да притежавате Виртуални чипове, появяващи се в или произлизащи от Игрите, независимо дали са „спечелени” в Игра, или по друг начин получени от Stars Mobile, или всякакви други атрибути, свързани с дадена сметка или съхранени в Услугата. Балансът от „виртуална валута” във вашата Потребителска сметка не представлява баланс в реалния свят и не отразява съхранена стойност, а вместо това измерва единствено степента на лиценза ви.

1.8

Stars Mobile забранява и не признава предполагаеми трансфери на Виртуални чипове, извършени извън Услугата, или предполагаема продажба, дарение или търговия в „реалния свят” на каквото и да било от Услугата, освен ако в писмена форма не е изрично разрешено друго от Stars Mobile. Следователно нямате право да подлицензирате, търгувате, продавате или извършвате опити за продажба на Виртуални чипове за каквато и да била стойност извън дадена Игра. Всеки подобен трансфер или опит за трансфер е забранен и невалиден, и може да доведе до закриване на вашата сметка от Stars Mobile. Също така се съгласявате, че можем да предприемем правни действия срещу вас за вреда, причинена от такъв трансфер или опит за трансфер на Виртуални чипове извън Услугата.

2. БЕЗ ГАРАНЦИИ
2.1

Stars Mobile отхвърля всякакви гаранции, изрично определени или подразбиращи се, във връзка с Услугата, която ви се предоставя „КАКТО Е”, и не дава каквато и да е гаранция, нито декларира нещо по отношение на нейното качество, годност за определена цел, пълнота или точност.

2.2

Независимо от усилията ни да ви предоставим безопасна и сигурна Услуга с най-високо качество, ние не даваме никакви гаранции, че Услугата ще бъде непрекъсната, навременна или без грешки, че дефектите ще бъдат поправени или че Софтуерът и Сайтовете няма да имат вируси, бъгове или друг злонамерен код.

2.3

Stars Mobile си запазва правото по свое усмотрение (с незабавно действие и без задължение да ви извести за това) да спира, да прекратява, модифицира, премахва или добавя към Услугата, когато счете това за необходимо, включително, но не само в случай че получим информация, че сте сключили споразумение за самоизключване с доставчик на хазартни игри или когато счете, че това е необходимо за управлението, поддръжката и/или актуализацията на Софтуера, без да носи отговорност за каквито и да е загуби, претърпени в резултат на решение, взето от Stars Mobile в тази връзка.

3. ПЪЛНОМОЩИЕ
3.1

Stars Mobile запазва всички права по отношение на откриването, поддръжката и закриването на потребителските сметки в Услугата. Решенията на ръководството на Stars Mobile по отношение на всички аспекти, свързани с потребителските сметки, ползването на Услугата или за разрешаване на спорове, са окончателни и не подлежат на преразглеждане и обжалване

4. ДЕКЛАРАЦИИ И ГАРАНЦИИ ОТ ВАША СТРАНА

Преди да започнете да използвате Услугата, вие декларирате, гарантирате и приемате, че:

4.1

използването на Услугата е единствено по ваш избор и преценка, и носите целия риск от това;

4.2

телекомуникационните мрежи и интернет услуги, необходими за достъп и ползване на Услугата, са изцяло извън контрола на Stars Mobile и Stars Mobile не носи каквато и да била отговорност за прекъсвания, бавна скорост, ограничения в капацитета и други нередности в тях;

4.3

нямате право да използвате Услугата по какъвто и да било начин за създаване, получаване или извършване на прехвърляне, или получаване на финансова или друга парична изгода за вас или за трета страна (независимо дали тя действа от ваше име, или не). Виртуалните чипове нямат стойност и не подлежат на прехвърляне и размяна в сметката на Потребителя. Също така тези Виртуални чипове нямат реална стойност и не могат да се заменят за реална валута или награди. Поради тази причина нямате право да подлицензирате, давате под наем, давате на лизинг, продавате, търгувате, дарявате, поверявате или прехвърляте по друг начин вашата Потребителска сметка или Виртуални чипове, свързани с тази сметка, на трето лице; и

4.4

трябва да имате навършени 18 години или повече и в момента не трябва да сте самоизключени от онлайн или мобилен сайт за хазартни игри, и сте длъжни да ни информирате незабавно, ако сключите споразумение за самоизключване с доставчик на хазартни игри.

5. ЗАБРАНЕНИ НАЧИНИ НА ИЗПОЛЗВАНЕ
5.1

МОДИФИКАЦИИ НА СОФТУЕРА. Потребителят няма право да се опитва да променя, декомпилира, да извършва обратно проектиране или да деасемблира Софтуера по какъвто и да е начин.

5.2

ЛИЧНА УПОТРЕБА. Услугата е предназначена единствено за Потребителя и е за лично ползване и удоволствие, а не за пари. Тя не трябва по никакъв начин да се използва за извличане на финансова изгода или други материални облаги. Потребителят е длъжен да предостави пълна, точна и вярна информация по отношение на данни и информация, поискани от Stars Mobile. Потребителят е длъжен да актуализира тази информация в случай на някаква промяна.

5.3

ТАЙНИ СПОРАЗУМЕНИЯ. Тайни споразумения между Потребителите чрез споделяне на скрити карти или чрез други методи е строго забранено. Stars Mobile си запазва правото, в допълнение към всички други мерки, които може да предприеме, да ограничи местата за сядане и/или да забрани на Потребителите да играят на конкретна маса за покер, включително да не позволи на двама или повече Потребители да играят заедно на една и съща маса. Освен това Stars Mobile си запазва правото да разглежда всички тайни споразумения или опити за тайни споразумения между играчи (включително Потребителите) като съществено нарушение на настоящото Споразумение и има право да закрие сметката на Потребителя, ако даден Потребител участва или се опита да участва в такива действия, независимо от резултата от такива опити.

5.4

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ВЪНШНО ПОДПОМАГАНЕ НА ИГРАЧИТЕ. Stars Mobile забранява външни инструменти за подпомагане на играчите („Инструменти за EPA”), които са предназначени да осигурят „нечестно предимство” на играчите. Stars Mobile дефинира като „Инструменти за ВПИ” всеки компютърен софтуер (различен от Софтуера) и системи, които не са базирани на софтуер (например уебсайтове, абонаментни услуги или физически материал).  Stars Mobile възприема широко тълкувание на това, какво представлява „нечестно предимство” в контекста на използването на Инструменти за EPA, като конкретни указания могат да бъдат намерени в ЧЗВ за приложения и услуги от трети страни на нашия уебсайт. За избягване на съмнение това, което е забранено, обхваща, но не се ограничава до достъп до или събиране на информация за други играчи освен тази, която Потребителят е наблюдавал лично чрез собствената си игра, или до получаването на съвет, напътствие или помощ как да играе в реално време които надхвърлят основното ниво.

5.5

АВТОМАТИЗИРАНИ ИГРАЧИ (БОТОВЕ). Използването на изкуствен интелект, включително, но не само на ботове, е строго забранено във връзка с Услугата. Всички действия, предприети във връзка с Услугата от Потребителя, трябва да бъдат изпълнени лично от играчите чрез потребителския интерфейс, достъпен от Софтуера, без помощта на някаква форма на изкуствен интелект.

5.6

Вие се съгласявате, че Stars Mobile има право да предприеме мерки за откриване и предотвратяване на употребата на забранени Инструменти за ВПИ. Тези мерки могат да включват, но не се ограничават до преглеждане на софтуерни програми, изпълняващи се едновременно със Софтуера на Stars Mobile на компютъра на Потребителя. Вие приемате да не се опитвате да заобиколите, да попречите или да блокирате подобни мерки, включително (но без ограничение до) да не използвате софтуер на трета страна, който заобикаля, пречи или блокира тези мерки.

5.7

ЧИП-ДЪМПИНГ (ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЧИПОВЕ). Чип-дъмпинг се нарича всеки случай, при който Потребител умишлено губи ръка на покер, с цел да прехвърли Виртуални чипове на друг Потребител. Всички Потребители, които участват или се опитват да участват в чип-дъмпинг с други Потребители, докато използват Услугата, могат да получат постоянна забрана за ползване на Услугата и Потребителските им сметки могат да бъдат закрити незабавно. При такива обстоятелства Stars Mobile няма задължение да върне Виртуалните чипове, налични във вашата Потребителска сметка към съответния момент.

5.8

ИЗМАМНО ПОВЕДЕНИЕ. В случай че Stars Mobile сметне, че Потребителят участва или се е опитал да участва в измами, или друга противозаконна, нечестна или неправомерна дейност, докато използва Услугата, включително, но не само да участва в някоя от дейностите, посочени в точка 5, или в друг вид манипулация на играта, извършване на плащане, с цел измама, включително, но без ограничение до използване на откраднати кредитни карти, заявки за връщане на плащане с цел измама или пране на пари, Stars Mobile има право да предприеме такива действия, каквито счете за уместни, включително, но не само:

 1. незабавно блокиране на достъпа до Услугата;
 2. закриване сметките на такива Потребители в Stars Mobile;
 3. конфискуване на всички Виртуални чипове в сметката на Потребителя; и/или
 4. предприемане на съдебни действия срещу такъв Потребител.
6. ОБИДНИ ИЗРАЗИ ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕ
6.1

На Потребителите е забранено да публикуват или изказват незаконни, неприлични, расистки, нецензурни, клеветнически, заплашителни или всякакви други мнения, които нарушават закона или като цяло се считат за обидни, чрез Услугата посредством чат функцията (във връзка с която трябва да прочетете Лицензионното споразумение с краен потребител), опцията за изображения на играча или в кореспонденцията си с персонала на Stars Mobile.

За да гарантираме спазването на точка 6.1, можем активно да наблюдаваме чат функцията, като такова наблюдение включва използването на технология.

7. НАРУШЕНИЕ
7.1

Без да се засягат други права, ако даден Потребител наруши изцяло или частично която и да е разпоредба, съдържаща се тук, Stars Mobile или всяка друга компания от Групата, предлагаща услуги на Потребителя, си запазва правото да предприеме такива действия, каквито счете за уместни, включително и прекратяване на настоящото Споразумение или друго споразумение в сила за Потребителя, незабавно блокиране на достъпа до Услугата или всяка друга услуга, предлагана от Групата, за такъв Потребител, затваряне на сметката на такъв Потребител в Услугата или във всички други услуги, управлявани от Групата, изземване на всички виртуални чипове, държани в сметката на Потребителя в Услугата или в други сайтове, управлявани от Групата, и/или завеждане на съдебни действия срещу такъв Потребител.

7.2

Вие се съгласявате да обезщетите, защитите и освободите от отговорност Stars Mobile, Групата и техните акционери, директори и служители от и срещу всички претенции, искания, отговорности, щети, загуби, разходи и разноски, включително съдебни разноски, адвокатски и други такси, без значение как са причинени, които могат да възникнат в резултат на:

 1. ваше нарушение на настоящото Споразумение, изцяло или частично;
 2. ваше нарушение на всяко право или права на трети страни; и
 3. използване на Услугата от вас или достъп на трето лице до Услугата чрез вашите Данни за влизане (както е определено по-долу), със или без вашето разрешение.
8. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА
8.1

При никакви обстоятелства, включително небрежност, Stars Mobile или друг член от Групата не носи отговорност за специални, случайни, преки, непреки или последващи вреди (включително, но не само щети от загуба на бизнес печалби, прекъсване на дейност, загуба на бизнес информация или други парични загуби), възникнали в резултат на употреба на (или злоупотреба с) Услугата, дори ако Stars Mobile предварително знае за възможността за възникване на такива вреди.

8.2

Нищо в това Споразумение не изключва и не ограничава отговорността на Stars Mobile или на Групата за: (a) смърт или нараняване в резултат на небрежност; или (b) измама или въвеждане в заблуждение.

9. СИГУРНОСТ НА ВАШАТА СМЕТКА
9.1

Всяка Потребителска сметка е достъпна през Сайтовете и в съответствие с правилата, свързани с тях.

9.2

„Потребителят се съгласява, че той/тя е единствено отговорен(а) за всяко ползване на Услугата, използвайки неговите/нейните данни за влизане, и че той/тя не трябва да разкрива своите данни за влизане пред което и да е трето лице и да на разрешава на друго лице да използва Услугата чрез неговата/нейната Потребителска сметка.

9.3

Потребителят се задължава да пази своите данни за влизане в тайна, никога да не ги разкрива, и да положи всички усилия за защита на тяхната тайна и поверителност. Всяко неоторизирано ползване на данните за влизане на Потребителя е единствено негова отговорност и се счита за използване от него самия. Поради тази причина всички задължения в резултат на такова неразрешено ползване ще бъдат за сметка на Потребителя.

9.4

Потребител може да притежава само една Потребителска сметка в Stars Mobile и се задължава да използва Услугата само чрез тази единствена сметка. Забранено е Потребителите да си откриват повече от една сметка в Stars Mobile. В случай че Stars Mobile (или трета страна, действаща от нейно име) установи наличието на повече от една сметка на Потребител, Stars Mobile (или такава трета страна, действаща от нейно име) може да затвори всички допълнителни сметки без предупреждение и да конфискува виртуалните чипове, държани в тези допълнителни сметки.

9.5

Не можете да правите залози (с Виртуални чипове) при ползването на Услугата в размер, по-голям от общата сума на Виртуалните чипове във вашата Потребителска сметка.

9.6

Stars Mobile си запазва правото да направи проверка на кредитната история и/или проверка на самоличността на Потребителя, използвайки трети страни, кредитни агенции и услуги, като използва информацията, предоставена от Потребителя (или чрез трета страна, която действа от наше име или не) при регистрацията за използване на Услугата. Такива трети страни (например кредитни агенции или услуги) могат да запазят информацията, но нямат право да я използват за никакви други цели.

9.7

Stars Mobile си запазва правото да използва трети страни и/или финансови институции като посредник за обработване на плащанията, извършени от и към вас, във връзка с използването на Услугата.

10. СОФТУЕР НА ТРЕТИ СТРАНИ
10.1

Софтуерът съдържа компоненти, които са софтуер на трети страни („Лицензиран софтуер”).

10.2

Използването на Лицензирания софтуер от Потребителя се подчинява на правилата и условията на настоящото Споразумение.

10.3

Лицензираният софтуер не може да се променя, модифицира или извлича от Софтуера.

10.4

Използването от страна на Потребителя се ограничава до „Вътрешна употреба”, което означава използване на Лицензирания софтуер само в рамките на обичайни вътрешни операции на компанията или за лична употреба, без възможност за препродажба, подлицензиране или дистрибуция. „Обичайни вътрешни операции на компанията” означава използване на Софтуера от Краен Потребител, който е юридическо лице, или от неговите служители, или оторизирани агенти за обичайни вътрешни операции на дружеството. „Обичайно и обикновено лично ползване” означава използване на Софтуера от Потребител, който е физическо лице, или от членовете на неговото домакинство за лични цели. Всички такива служители, агенти и членове на домакинство трябва да бъдат уведомени от Потребителя за правилата и условията на това Споразумение.

10.5

Всички права върху Лицензирания софтуер, които не са изрично предоставени, са запазени.

10.6

Лицензираният софтуер се предоставя „както е” и всички преки или косвени гаранции, включително, но не само подразбиращи се гаранции за продаваемост и пригодност за определена цел, се отхвърлят.

11. ИЗМЕНЕНИЯ
11.1

Stars Mobile си запазва правото да актуализира и променя това Споразумение или част от него по всяко време и без предупреждение, а вие ще бъдете обвързани с тези изменения на Споразумението в рамките на 14 дни след публикуването им в приложението на Stars Mobile или в други сайтове на Stars Mobile. Затова ви съветваме да посещавате приложението или сайтовете на Stars Mobile редовно и да проверявате правилата и условията, съдържащи се в актуализираната версия на Споразумението, която е в сила към момента. Ако продължите да използвате Услугата, това се счита за приемане от ваша страна на измененията в Споразумението.

12. ПРИЛОЖИМО ПРАВО
12.1

Споразумението и всякакви въпроси, отнасящи се към него, се уреждат от и се тълкуват в съответствие със законите на Остров Ман. Вие неотменимо се съгласявате, както е посочено по-долу, че компетентните съдилища на Остров Ман имат изключителна юрисдикция върху всички претенции, спорове или различия по отношение на Споразумението и всички въпроси, произтичащи от това, и вие окончателно се отказвате от правото на възражение по въпроси, отнесени към тези съдилища, или възможността да твърдите, че искът е заведен в неправилна форма или че тези съдилища не са компетентни по съответните въпроси. Нищо от тази точка не засяга правото на Stars Mobile да вземе съответните мерки срещу вас в друг компетентен съд, както и започването на такива производства в една или повече юрисдикции няма да възпрепятства предприемането на действия в други юрисдикции, независимо дали това става едновременно или не, доколкото това е разрешено от законите в съответната друга юрисдикция.

13. ДЕЛИМОСТ
13.1

Ако дадена разпоредба на това Споразумение е или стане незаконна, невалидна/неприложима в която и да е държава, това не засяга по никакъв начин валидността/приложимостта в тази държава на всички други разпоредби от Споразумението, или валидността/приложимостта в други държави на тази или която и да е друга разпоредба от него.

14. ПРЕХВЪРЛЯНЕ
14.1

Stars Mobile си запазва правото да прехвърля правата по това Споразумение, изцяло или частично, по всяко време и без предизвестие. Потребителят няма право да прехвърля своите права или задължения по настоящото Споразумение.

15. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
15.1

Никакъв отказ от права от страна на Stars Mobile по отношение на нарушение на която и да е разпоредба на това Споразумение (включително и неизискване от страна на Stars Mobile на стриктно и точно изпълнение на разпоредба от това Споразумение или съответствие с нея) не представлява и не трябва да се тълкува като отказ от права при следващо нарушение на същата разпоредба или на всяка друга разпоредба на това Споразумение.

15.2

Нищо в това Споразумение не създава и не дава права или други ползи на трети лица, които не са страна по това Споразумение, с изключение на членовете на Групата.

15.3

Нищо в това Споразумение не създава и не се счита за създаване на партньорство, представителство, доверително управление или правоотношение, или съвместно предприятие между вас и нас.

15.4

Настоящото Споразумение представлява целия договор между вас и нас по отношение на Услугата, и отменя и заменя всички предварителни съгласия, договорености и споразумения между вас и нас.

15.5

Потребителят е длъжен да предостави пълна, точна и вярна информация по отношение на всички данни и информация, поискани от Stars Mobile във връзка с използването на Услугата от страна на Потребителя в съответствие с условията на нашата Политика за конфиденциалност.

15.6

В случай на несъответствие между версията на английски език и някоя от преведените версии на настоящото Споразумение, се прилага версията на английски език.

Авторско право © 2022 Rational Intellectual Holdings Limited. Всички права запазени.

Можете да се свържете със Stars Mobile чрез отдела за поддръжка.

Версия № 1.2 на Лицензионното споразумение с краен потребител на Stars Mobile. В сила от март 2022.