Незабавни награди – правила и условия

Това са правилата („Правилата”) на облагата „Незабавни награди” („Облагата”), така, както тя е организирана от оператора („PokerStars”/„ние”/„наш”/„на нас”) на интернет сайта на адрес www.pokerstars.bg, на партньорските сайтове („Сайтът”) и на GUI софтуера на PokerStars („Клиентът”).

Всеки участник („Участник”/„вие”/„ваш”), който желае да участва в Облагата, се съгласява със следното: (i) тези Правила, (ii) Правилата и условията, регулиращи използването на Сайта, които ще намерите на www.pokerstars.bg/poker/room/tos/ („Правила и условия”), и (iii) Турнирите правила в сила за този Сайт („Турнирни правила”), поместени тук www.pokerstars.bg/poker/tournaments/rules/. Също така се съгласявате да спазвате безусловно тези Правила, Правила и условия и Турнирни правила. 

1. Детайли на облагата

1.1 Облагата ще се проведе от 16 септември 2013 до 31 декември 2014 („Времетраене”).

1.2 За да се включите в Облагата и да вземете Награда, трябва най-напред да получите лична покана от PokerStars по имейл, насочено известие, съобщение в клиента или мобилното приложение. Поканените играчи, които желаят да се включат, трябва да направят квалифициращ депозит от $30 (или еквивалентната сума в друга валута) или повече в сметката си в PokerStars в рамките на 7 дни от получаването на поканата, като използват кода „REWARD”. След извършването на депозита, Участникът ще бъде включен в Облагата, в която гарантираме една от следните Награди:

  1. Незабавна парична награда от $5, $10, $20 или $50. Тази незабавна награда ще бъде добавена към сметката на Участника и може да се използва веднага.
  2. Билет за турнир на много маси на стойност от $5,50, $11, $22 или $55. Този билет може да се използва за игра във всеки един турнир на много маси на PokerStars, чийто вход е равен на стойността на билета.

2. Изисквания за участие

2.1 Всички Участници трябва да са навършили 18 години или пълнолетие според законите на държавата, в която живеят (което е по-голямо), за да могат да участват в Облагата. По всяко време може да ви бъде поискано от PokerStars или от трета страна доказателство за вашата възраст и/или самоличност и вие трябва да предоставите валиден паспорт или друг официален документ за самоличност със снимка, с който да докажете вашата възраст и/или самоличност, докато PokerStars се убеди в това. Всеки Участник, който не успее да предостави подобни документи и да убеди PokerStars, ще бъде автоматично изключен от Облагата и може да бъде лишен от всички привилегии, награди и средства, които е придобил или получил във връзка с настоящата Облага, без право на каквато и да било компенсация.

2.2 Всеки Участник трябва да бъде лицето, чието име е регистрирано в сметката на PokerStars в Сайта („Сметка за игра”), участвала в Облагатаа, като същото това лице трябва да е играчът, взел участие в Облагата. С участието си в тази Облага вие потвърждавате пред PokerStars, че името и адресът, регистрирани във вашата Сметка за игра, са правилни и актуални. Ако не можете да предоставите валидно доказателство за вашето име и адрес и да убедите за това PokerStars, ще бъдете изключени или дисквалифицирани от Облагата.

2.3 Служителите на PokerStars и техните роднини, както и всички други лица в съдружие или свързани по какъвто и да е начин с PokerStars, нямат право да участват в Облагата. За целите на облагата терминът „роднина” означава съпруг, съпруга, партньор, родител, дете, брат или сестра, а „в съдружие” включва, но не се ограничава само до, съквартирант(и) на въпросните служители.

2.4 Тази Облага е достъпна само играчите в PokerStars.bg, получили лична покана от PokerStars. Играчите от Съединените Американски Щати няма да получат покана, както и право на участие.

3. Поведение на Участниците

3.1 Можете да притежавате само една Сметка за игра в PokerStars и трябва да използвате тази сметка, за да участвате в Облагата. Освен това не трябва да позволявате на друго лице да се включи в Облагата чрез вашата Сметка за игра.  

3.2 Ако PokerStars научи за измама, злоупотреба, нарушение, нечестност или подобни действия във връзка с участието ви в Облагата, или в случай на нарушение от ваша страна на Правилата, Правилата и условията или Турнирните правила, PokerStars си запазва абсолютното право автоматично да ви дисквалифицира или да счете вашето участие за невалидно. Ако измамата, нарушението, нечестността или друго подобно действие е открито след присъждането на награда, ще трябва да върнете същата (или да предоставите компенсация) на PokerStars незабавно след известяването от страна на PokerStars.

3.3 По време на Облагата PokerStars и/или определени страни ще прилагат стриктни правила за поведението на всички Участници. PokerStars си запазва правото да предприеме всякакви действия, които счете за необходими, срещу Участник, нарушил тези Правила, Правилата и условията или Турнирните правила, и/или действащ измамно и нечестно спрямо Облагата. Тези действия могат да включват, но не се ограничават само до, изключване, спиране достъпа до и дисквалифициране от Облагата и/или Клиента, конфискуване на наградите, които са били присъдени и/или са щели да бъдат присъдени на Участника. Решението за действията и поведението, които нарушават тези Правила или Облагата, както и какво представлява акт на измама или нечестност във връзка с поведението на Участник в Облагата, е изцяло по преценка на PokerStars.

4. Награди

4.1 Всеки Участник ще получи гарантирана Награда на стойност от $5 до $55.

4.2 Тези Награди ще се присъждат на Участниците на случаен принцип, като гарантираме получаването на Награда от всеки Участник. Наградите ще се разпределят по следната Наградна схема:

Вид наградаСтойност на наградатаВероятност за спечелване
Парична награда от $5 $5 3 от 10 (30%)
Парична награда от $10 $10 3 от 20 (15%)
Парична награда от $20 $20 1 от 25 (4%)
Парична награда от $50 $50 1 от 100 (1%)
Турнирен билет от $5,50 $5,50 3 от 10 (30%)
Турнирен билет от $11 $11 3 от 20 (15%)
Турнирен билет от $22 $22 1 от 25 (4%)
Турнирен билет от $55 $55 1 от 100 (1%)
Вероятност за получаване на награда 1 от 1 (100%)

4.3 За избягване на всякакви съмнения Наградите не могат да се прехвърлят, дават, възлагат или продават на друго лице(а).

4.4 За избягване на всякакви съмнения Голямата награда и/или всички други артикули, които могат да се присъдят във връзка с Облагата („Подаръци”), не могат да се прехвърлят, дават, възлагат, продават или приписват на друго лице(а). Ако Участникът не вземе Голямата награда и/или Подаръците, е възможно да присъдим същите на трета страна.

4.5 За избягване на всякакви съмнения от Участниците не се изисква да играят с депозираната сума във връзка с Облагата. Депозираната сума може да бъде изтеглена свободно от Участника, без това да го отстрани или изключи от Облагата.

4.6 Възможно е да има допълнителни правила и условия, наложени от доставчика на Голямата награда и/или Подаръка („Правила на трети страни”), с които трябва да се съобразите като част от използването на Голямата награда/Подаръка, и PokerStars няма да носи отговорност за неспазване на подобни Правила от трети страни. В допълнение ще трябва да влезете в отделно обвързващо споразумение с PokerStars по отношение обстоятелства около наградата и/или използването на всеки един елемент от Голямата награда и/или Подаръка. Неспазването на тези условия може да доведе до конфискуване на Голямата награда/Подаръка.

4.7 Победителите нямат право и не са оторизирани по никакъв начин да обвързват PokerStars във връзка с договор или разноски без предварителното писмено одобрение на въпросните.

4.8 Голяма награда/Подарък няма да се присъжда на Участник, който по някаква причина няма правната възможност да получи и/или използва Голямата награда/Подаръка, или ако предоставянето на Голямата награда/Подаръка на даден Участник би било противоправно.

4.9 Всеки Участник, получил Голяма награда/Подарък като част от Облагата, носи лична отговорност за заплащането на всички мита, данъци и такси, които могат да бъдат наложени от съответния орган във връзка с получаването на Голямата награда/Подарък в съответствие с приложимите закони.

4.10 Ако имате право да получите Голяма награда/Подарък като част от Облагата, ще ви уведомим своевременно и при всички случаи ще получите вашата Голяма награда/Подарък не по-късно от 30 (тридесет) дни след края на Облагата. Обърнете внимание, че елемент от награда може да се отнася до събитие в бъдещето и в такъв случай няма да можете да използвате Голямата награда/Подаръка преди тази дата.

4.11 Всеки Участник има правото по всяко време да заяви и получи списък с Потребителските имена в PokerStars и Наградите, получени по време на Облагата. Също така всички Участници се съгласяват Потребителските им имена в PokerStars и получените от тях награди да бъдат разкрити във връзка с подобна заявка.

5. Здраве и безопасност

5.1 Трябва да спазвате всички здравни съвети, наставления за безопасност, и/или инструкции от страна на PokerStars, или други правила, с които трябва да сте запознати във връзка с участието си в Облагата, и да спазвате всички приложими закони и изисквания. Неспазването на която и да било от директивите би довело до дисквалификация от Облагата.

5.2 Трябва да вземете необходимите мерки за гарантиране на здравето и безопасността си при участие в събития или действия, които са част от Облагата или Наградата. Всяко ваше поведение или действие, за което PokerStars счита, че представлява медицински или друг вид риск (включително, но не само, злоупотреба, физическа или психическа), ще доведе до незабавната ви дисквалификация.

5.3 Длъжни сте да предприемете необходимите действия за гарантиране на собствените си стандарти за безопасност и общите изисквания на Облагата, и да удостоверите, че участието ви в Облагата се извършва на собствен риск.

5.4 Трябва да уведомите PokerStars за евентуални медицински или други състояния, които може да възпрепятстват вашето участие в Облагата, възможно най-скоро след узнаването за състоянието. PokerStars си запазва правото да конфискува вашето място в Облагата или присъждането на „Наградата” (при наличието на такава) без отговорност или компенсация, ако по свое собствено усмотрение PokerStars прецени, че излагате себе си или други на риск от болест или травма, или на риск от отменяне, прекъсване или намаляване на Облагата.

6. Ограничения на отговорността

6.1 С участието си в Облагата вие се съгласявате да освободите PokerStars от отговорност и се съгласявате да не допускате вреди за PokerStars, техните законни представители, съдружници, подразделения, агенции и съответно техните изпълнителни лица, директори, служители и агенти спрямо всякакви щети, разходи, вреди, загуби, искове, действия или производства, причинени от вас (или от трета страна, действаща от ваше име) („Искове”) в резултат на участието ви в тази Облагата и/или всяка Награда, която може да ви бъде присъдена в резултат на това. PokerStars напълно изключва каквато и да било отговорност във връзка с подобни Искове (освен изплащането на всички разходи и разноски, предвидени като част от Наградата (при наличието на такава) във връзка с Облагата). Това ограничение не включва никаква отговорност от страна на PokerStars към вас за: (i) небрежност; (ii) смърт или лична травма, породена от небрежност на PokerStars или техните служители; (iii) неоторизирано представяне; или (iv) отговорност, която не може да бъде изключена или ограничена от приложимия закон.

6.2 С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ПОЗВОЛЕНОТО В ТОЧКА 6.1 ПО-ГОРЕ ВИЕ ПРИЕМАТЕ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ ДО МАКСИМАЛНА СТЕПЕН, ДОПУСТИМА ОТ ДЕЙСТВАЩИЯ ЗАКОН, НЕЗАВИСИМО ОТ ФОРМАТА НА ДЕЙСТВИЕ, КАКТО В ДОГОВОР, ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН, ЧЕ ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА POKERSTARS ИЛИ ТЕХНИТЕ СЪДРУЖНИЦИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ДА СЕ ОГРАНИЧАВА САМО ДО, СЪОТВЕТНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ЛИЦА, ДИРЕКТОРИ, СЛУЖИТЕЛИ, ПОСЛЕДОВАТЕЛИ И ПРАВОПРИЕМНИЦИ, НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ КЪМ ВАС ИЛИ ВСЯКА ДРУГА СТРАНА ЗА: (i) ВСЯКАКВИ ИНДИРЕКТНИ, СПЕЦИАЛНИ, ПРИМЕРНИ, НАКАЗАТЕЛНИ, СЛУЧАЙНИ, СЛЕДСТВЕНИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ЩЕТИ ОТ ПРЕКЪСВАНЕ НА БИЗНЕСА, ЗАГУБА НА БИЗНЕС ИЛИ ДРУГИ ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБА НА ПРОГРАМИ, РАЗХОДИ ЗА ПРОМЯНА НА ОБОРУДВАНЕ ИЛИ СОФТУЕР ИЛИ ЗАГУБА НА ЗАПИСИ, ИНФОРМАЦИЯ И ДАННИ) ИЛИ ВСЯКАКВИ ДРУГИ ЩЕТИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ВСЛЕДСТВИЕ НА ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ВАШЕТО УЧАСТИЕ В ОБЛАГАТА (ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТ ДА ГО НАПРАВИТЕ), ДОРИ POKERSTARS ДА СА БИЛИ ИНФОРМИРАНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ПОДОБНИ ЩЕТИ; ИЛИ (ii) ВСЕКИ ИСК, ОТНАСЯЩ СЕ ДО ГРЕШКИ, ПРОПУСКИ ИЛИ ДРУГИ НЕТОЧНОСТИ В ОБЛАГАТА.

6.3 PokerStars не носи отговорност към вас за извършване на задълженията си по Облагата и по отношение на Голямата награда/Подаръка, ако невъзможността за това е възникнала като резултат от обстоятелства, които не са в контрола на PokerStars. Можем да предложим алтернативна Голяма награда/Подарък, но не сме задължени по никакъв начин да обезщетим Победителя при подобни обстоятелства.

6.4 Съгласявате се да обезщетите PokerStars, техните законни представители, съдружници, подразделения, агенции и съответно техните изпълнителни лица, директори, служители и агенти за всички разходи, загуби, щети и отговорност (включително за накърняване на репутацията и доброто име, както и професионални такси за консултанти), претърпени от PokerStars като резултат от вашето нарушение на задълженията ви по тези Правила, Правилата и условията или Турнирите правила или свързани по някакъв начин с вашето неизпълнение на инструкции на PokerStars или във връзка с който и да било аспект относно участието ви в Облагата.

7. Разни

7.1 В случай на спорове или разногласия относно който и да било аспект на тази Облага, включително, но не само, всички аспекти, свързани с присъждането на Голямата награда/Подаръците, правото на даден участник да се включи в Облагата, или с тези Правила, с Правилата и условията и/или с Турнирните правила, окончателното решение ще бъде единствено по преценка на PokerStars. Решението има обвързващо действие и не подлежи на разглеждане или обжалване от вас и или от трета страна.

7.2 Ако тези Правила постановят, че е нужна намесата на съдийска комисия за определяне на победител въз основа на субективен анализ или интерпретация, ние ще изберем независимо индивидуално лице за тази съдийска комисия.

7.3 С участието си в Облагата вие отстъпвате правото на PokerStars да използва вашето, име, глас, образ и подобие в маркетингови и промоционални кампании във всякакви видове медия, без да ви дължи каквато и да е компенсация за това. Вие изрично се отказвате от всички претенции към PokerStars в това отношение.

7.4 Тези Правила, Правилата и условията, както и Турнирните правила, представляват цялостното споразумение между вас и PokerStars по отношение на Облагата и заместват всички предварителни уговорки, преговори и споразумения (както устни, така и писмени) между вас и PokerStars. Освен изрично посоченото тук, всички условия, гаранции, заявления и условия (както устни, така и писмени) са напълно изключени. Невалидността, незаконността или неприложимостта на целите или част от тези Правила не засяга и не влияе на продължаването на силата на останалата част от Правилата.

7.5 PokerStars си запазва правото по всяко време да променя тези Правила, Правилата и условията и/или Турнирните правила по свое усмотрение, включително да анулира, променя или отменя провеждането на Облагата, ако по свое усмотрение PokerStars прецени, че Облагата не може да бъде проведена както е предвидено. Всички промени в Облагата ще бъдат отразени в Сайта и продължаването на участието ви в Облагата ще се счита за приемане на всички предложени промени, модификации и изменения.

7.6 Тези Правила и всякакви въпроси, отнасящи се към настоящия регламент, се уреждат от и се тълкуват в съответствие със законите на Малта. Вие безвъзвратно се съгласявате, че съответните съдилища на Малта ще имат изключителна компетентност във връзка с всякакви претенции, спорове или различия по отношение на Облагата и всички въпроси, произтичащи от това, и окончателно се отказвате от правото на възражение по въпроси, отнесени към тези съдилища, или възможността да твърдите, че искът е заведен в неправилна форма, или че тези съдилища не са компетентни по съответните въпроси. Нищо от тази точка не засяга правото на PokerStars да вземе съответните мерки срещу вас в друг компетентен съд, нито вземането на подобни действия в компетентен съд ще възпрепятства вземането на мерки в някой друг компетентен съд, без значение дали съдилищата са равни или не, в границите на законите на въпросните други юрисдикции.

Ако имате въпроси относно облагата с незабавни награди, пишете ни на support@pokerstars.bg.

Мобилна Каса

Chip Stack

Заредете сметката си в PokerStars директно от вашето Android или iOS устройство с Мобилна Каса. С Мобилна Каса играта в приложението за мобилен покер е по-лесна от всякога.

Рабат за първи депозит

First Deposit Bonus

Всички играчи, които депозират за първи път, имат право да получат 100% рабат за депозиране до $600.

Sunday Million

Sunday Million

Sunday Million е най-големият ежеседмичен онлайн покер турнир с гарантиран награден фонд от $1 000 000!