Лицензионно споразумение с краен потребител за онлайн софтуера на PokerStars

ЛИЦЕНЗИОННО СПОРАЗУМЕНИЕ С КРАЕН ПОТРЕБИТЕЛ НА POKERSTARS

Печат

Това лицензионно споразумение с краен потребител („Споразумението”) трябва да бъде прочетено от вас („Потребителят” или „вие”) в неговата цялост преди употребата на услуги или продукти на PokerStars. Имайте предвид, че Споразумението представлява юридически обвързващ договор между вас, REEL Spain PLC („REEL”) и Rational Social Projects Limited („Rational Social”) (REEL и Rational Social заедно се наричат „PokerStars”, „нас” или „ние”).

REEL притежава лиценз от Държавната комисия по хазарта  в България, съгласно който управлява игрите с реални пари („Игри с РП”) на интернет сайта на адрес www.pokerstars.bg („Сайтът”). Правилата и условията на Игрите с РП са посочени по-долу. Rational Social управлява покер игрите с „виртуални пари”/„безплатните игри” („Игри с ВП”), предлагани на сайта. Натиснете тук за правилата и условията на Игрите с ВП.

С участието си в настоящото Споразумение вие се съгласявате, че PokerStars е част от група компании. Поради тази причина при използването на и когато контекстът позволява, терминът „Група” означава PokerStars заедно с нейните дъщерни дружества и холдингови компании, както и дъщерните дружества на тези холдингови компании и свързаните с PokerStars компании, включително, но без да се ограничава само до, свързаните компании, предлагащи услуги под търговската марка „Full Tilt Poker”.

Цената за участието ви в кеш игри и турнири с реални пари в Сайта е посочена на страницата с Нашата комисиона. В допълнение към условията на това Споразумение прегледайте нашите Политика за конфиденциалност, Политика за бисквитките, Правила и условия на игрите с виртуални пари, Покер правила, Правила и условия за обработка на транзакции с истински пари и преобразуване на валута за целите на игрите с реални пари, Правила и условия на VIP Клуба, както и други правила, политики и условия, свързани с игрите и промоциите, предлагани в Сайта, които се публикуват на Сайта периодично и са посочени тук, заедно с други такива политики, за които може да бъдете уведомявани от нас от време на време.

С натискането на бутона „Съгласен(а) съм” като част от процеса по инсталиране на софтуера и използването му (както е определено по-долу), вие приемате условията, изложени в настоящото Споразумение, Политиката за конфиденциалност, Политиката за бисквитките, Правилата и условията на игрите с виртуални пари, Покер правилата и Правилата и условията за обработка на транзакции с истински пари и преобразуване на валута, като всяко от тях може да се актуализира или промени от време на време в съответствие с разпоредбите по-долу.

За целите на това Споразумение дефиницията на „Софтуер” ще включва софтуера на PokerStars, който можете да инсталирате на вашия персонален компютър или лаптоп („PC”) от pokerstars.bg („PC софтуер”), приложението за мобилния софтуер на PokerStars („Мобилен софтуер”), който можете да свалите на мобилно устройство (включително, но не само, мобилен телефон, PDA (персонален асистент или личен цифров помощник), таблет или всяко друго устройство, съществуващо в момента или създадено след това (всички те се наричат „Устройство”), както и всеки помощен софтуер към покер софтуера (независимо дали става въпрос за уеб-базиран софтуер или клиентски/сървър софтуер).

1. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЦЕНЗ/ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 • 1.1При спазване на правилата и условията, съдържащи се в настоящото Споразумение, PokerStars гарантира на Потребителя неизключително, лично и непрехвърлимо право да инсталира и използва Софтуера на неговото/нейното PC или Устройство, в зависимост от случая, с цел да влиза в сървърите на PokerStars и да играе достъпните достъпните Игри с РП („Игрите”), (Софтуерът и Игрите заедно се наричат „Услугата”).

 • 1.2Софтуерът е лицензиран за вас от PokerStars за вашата частна лична употреба. Имайте предвид, че Услугата не е за използване от (i) лица на възраст под 18 години, (ii) лица, които по силата на законите в тяхната държава не са пълнолетни, и (iii) лица, свързващи се със Сайта от държави, където това е незаконно. PokerStars не е в състояние да провери законността на Услугата във всяка юрисдикция. Отговорност на Потребителя е да се увери в законността от използването на Услугата.

 • 1.3Ние си запазваме правото по всяко време да поискаме от вас доказателство за възрастта ви, с цел да се гарантира, че Услугата не се използва от непълнолетни лица. Ние си запазваме и правото да спрем или да анулираме вашата сметка и да ви изключим, временно или за постоянно, от ползването на Услугата, ако не е предоставено задоволително доказателство за възрастта ви или ако подозираме, че сте непълнолетен(а).

 • 1.4PokerStars, компаниите от същата Група и нейните лицензодатели са единствените притежатели на всички права в Софтуера, софтуерния код, структурата и организацията, включително авторското право, търговската тайна, интелектуалната собственост и други права. Вие нямате право да (в рамките на лимитите, определени от съответните закони):

  1. копирате, разпространявате, публикувате, проследявате кода, декомпилирате, разглобявате, променяте или превеждате Софтуера или да правите каквито и да е опити за достъп до изходния код за създаване произволни разновидности на изходния код на Софтуера;
  2. продавате, присвоявате, подлицензирате, трансферирате, разпространявате или давате на лизинг Софтуера;
  3. давате достъп до Софтуера на всяко трето лице чрез компютърна мрежа или по друг начин;
  4. изнасяте Софтуера за която и да е страна (независимо дали по физически или по електронен път), или
  5. използвате Софтуера по начин, забранен от приложимото законодателство или подзаконовите актове,

  (всяко едно от гореспоменатите е „Нерегламентирана употреба”).

  PokerStars, компаниите от същата Група и лицензодателите си запазват всички права, подразбиращи се или от друго естество, които не са изрично предоставени на Потребителя по-долу, и си запазват всички права, собственост и интереси в и към Софтуера.

  Вие се съгласявате, че ще бъдете единствено отговорни за всички щети, разходи или разноски, произтичащи от или във връзка с упълномощаване от вас на всяка Нерегламентирана употреба. Вие трябва да уведомите незабавно PokerStars, ако ви стане известна Нерегламентирана употреба и да предоставите на PokerStars помощ при всички разследвания, които провеждаме в съответствие с информацията, предоставена от вас в това отношение.

 • 1.5Термините „PokerStars”, имената на домейните „pokerstars.com”, „pokerstars.bg” и „pokerstarsmobile.com”, и всякакви други търговски марки, марки за услуги, символи, търговски имена и/или имена на домейни, използвани от PokerStars на Сайта и/или в Софтуера от време на време („Търговските марки”), са търговски марки, марки за услуги, символи, търговски имена и/или имена на домейни на PokerStars или която и да е компания от същата група, и/или нейните лицензодатели, и тези лица запазват всички права върху такива Търговски марки. В допълнение, цялото съдържание на Сайта, включително, но не само, Софтуер, изображения, снимки, графики, фотографии, анимации, видео, музика, звук и текст („Съдържание на Сайта”) принадлежат на PokerStars и/или компаниите от същата Група и/или нейните лицензодатели, и са защитени с авторско право и/или друга интелектуална собственост или други права. С настоящото вие приемате, че чрез използване на Услугата и Сайта не получавате права върху съдържанието на Сайта и/или върху Търговските марки или части от тях. При никакви обстоятелства не можете да използвате Съдържание на Сайта и/или неговите Търговски марки без предварително писмено съгласие на PokerStars.

  В допълнение вие се съгласявате да не правите нищо, което би навредило или нанесло потенциална вреда на правата, включително правата върху интелектуалната собственост, притежавани от PokerStars, компаниите в същата Група и/или нейните лицензодатели за Софтуера, Търговските марки или Съдържанието на Сайта. Също така няма да правите нищо, което вреди на имиджа или репутацията на PokerStars, компаниите в същата Група, служители, директори, ръководители и консултанти.

 • 1.6Гарантирате, че имената и изображенията, които използвате във връзка със Сайта или Услугата (например вашето потребителско име и аватар), няма по никакъв начин да нарушат интелектуалната собственост, конфиденциалността или други права на трета страна. Вие предоставяте на PokerStars и на компаниите в Групата международен, неотменим, прехвърляем, безвъзмезден лиценз с възможност за подлицензиране за използване на тези имена и изображения за всякакви цели, свързани със Сайта или с Услугата, съгласно условията на Политиката за конфиденциалност.

2. БЕЗ ГАРАНЦИИ

 • 2.1PokerStars отхвърля всякакви гаранции, изразени или подразбиращи се, във връзка с Услугата, която ви се предоставя „КАКТО Е” и не даваме каквато и да е гаранция, нито гарантираме нещо по отношение на нейното качество, годност за целта, пълнота или точност.

 • 2.2Независимо от усилията ни да ви предоставим Услуга от най-високо качество, безопасност и сигурност, ние не даваме никакви гаранции, че Услугата ще бъде непрекъсната, навременна или без грешка, че дефектите ще бъдат поправени, или че Софтуерът и Сайтът няма да имат вируси, бъгове или други заразни програми.

 • 2.3PokerStars си запазва правото да спира, прекратява, модифицира, премахва или добавя към Услугата в абсолютна дискретност и с незабавен ефект, и без задължение да ви предоставя информация, когато счетем за необходимо да направим това, включително (например) в случай че получим информация, че сте влезли в споразумение за самоизключване с доставчик на хазартни игри или когато счетем за необходимо за управлението, поддръжката и актуализацията на Софтуера, без да носим отговорност по никакъв начин за каквито и да е загуби, претърпени в резултат на всяко решение, направено от PokerStars в това отношение.

3. ПЪЛНОМОЩИЕ

PokerStars запазва властта по отношение на издаването, поддръжката и закриването на Потребителските сметки в Сайта. Решението на PokerStars за управление, по отношение на всички аспекти на Потребителските сметки, ползването на Услугата, или за разрешаване на спорове, е окончателно и не подлежи на преразглеждане и обжалване.

4. ВАШИТЕ ПРАВА И ГАРАНЦИИ

Преди използването на Услугата за постоянно вие се съгласявате и гарантирате, че:

 • 4.1налице е риск от загуба на пари, когато ползвате Услугата и PokerStars не носи отговорност към вас за всяка такава загуба;

 • 4.2използването на Услугата е единствено по ваш избор и преценка на риска;

 • 4.3необходимо е да ни предоставите някои лични данни за себе си (включително подробности за вашите разплащателни методи), както и (за целите на използването на Услугата посредством Мобилния софтуер) да се съгласите с нашето използване на услуги, базирани на местоположението, с цел да открием географското ви местонахождение за целите на ползването на Услугата. PokerStars ще обработи вашите лични данни в съответствие със законите и разпоредбите за защита на личната информация на Малта, позовавайки се на и както е посочено в нашата Политика за конфиденциалност;

 • 4.4вие сте единствено отговорни за всички приложими данъци, които могат да бъдат платими върху вашите парични и предметни награди, получени при използването на Услугата;

 • 4.5телекомуникационните мрежи и интернет услуги, необходими за достъп и ползване на Услугата, са изцяло извън контрола на PokerStars и PokerStars не носи каквато и да била отговорност за прекъсвания, бавна скорост, ограничения в капацитета и други нередности в тях; и

 • 4.6вие имате навършени 18 години или повече и в момента не сте самоизключени от никакъв онлайн или мобилен сайт за хазарт, и ще ни информирате незабавно, ако сключите споразумение за самоизключване с доставчик на хазартни игри.

5. ЗАБРАНЕНИ НАЧИНИ НА ИЗПОЛЗВАНЕ

 • 5.1СОФТУЕРНИ МОДИФИКАЦИИ. Потребителят не може да се опитва да промени, декомпилира, проследява кода или да разделя Софтуера по никакъв начин.

 • 5.2ЛИЧНА УПОТРЕБА. Услугата е предназначена единствено за Потребителя и е за лично ползване. На потребителя е разрешено да залага за негово лично удоволствие. При никакви обстоятелства Потребителят няма право да използва неговата/нейната „сметка с истински пари” в PokerStars за други цели, освен за ползването на Услугата. Потребителят трябва да предостави пълна информация, отговаряща на истината, по отношение на всички данни и информация, предоставени от Потребителя на PokerStars. Потребителят е длъжен да актуализира тази информация в случай на някаква промяна.

 • 5.3ТАЙНИ СПОРАЗУМЕНИЯ МЕЖДУ ПРИВИДНИ ПРОТИВНИЦИ В УЩЪРБ НА ТРЕТО ЛИЦЕ. Тайни споразумения между Потребителите чрез споделяне на карти или чрез всякакви други методи е строго забранено. PokerStars си запазва правото, в допълнение към други мерки, да ограничи местата за сядане и/или да забрани на Потребителите да играят на конкретна покер маса или в турнир, включително ограничаване на двама или повече Потребители от игра заедно на една и съща маса, или в същия турнир. В допълнение, PokerStars си запазва правото да разглежда всички тайни споразумения или опити за тайни споразумения между играчи (включително Потребителите) като съществено нарушение на настоящото Споразумение и има право да прекрати Потребителските сметки, ако даден Потребител се ангажира или опита да се ангажира с такава дейност, независимо от резултатите от този опит.

 • 5.4ПРОГРАМИ ЗА ВЪНШНА ПОМОЩ ЗА ИГРАЧИТЕ (EPA). PokerStars забранява тези външни програми за подпомагане на играча („EPA програми”), които са предназначени да осигурят „Нечестно предимство” на играчите. PokerStars определя „външен”, като компютърен софтуер (различен от Софтуера) и не-софтуер-базирани бази данни или профили (например уебсайтове и абонаментни услуги). PokerStars определя като „Нечестно предимство” всеки случай, в който Потребителят има достъп или компилира информация за другите играчи извън тази, която Потребителят е наблюдавал лично чрез собствената си игра. Съветваме ви да прочетете нашите ЧЗВ за забранен онлайн софтуер.

 • 5.5АВТОМАТИЗИРАНИ ИГРАЧИ (БОТОВЕ). Използването на изкуствен интелект, включително, но без да се ограничава само до, „роботи” е строго забранено във връзка с Услугата. Всички действия, предприети във връзка с Услугата от Потребителя, трябва да бъдат изпълнени лично от играчите чрез потребителския интерфейс, достъпен чрез употребата на Софтуера.

 • 5.6Вие се съгласявате, че PokerStars може да предприеме мерки за откриване и предотвратяване на употребата на забранени EPA програми. Тези мерки могат да включват, но да не са ограничени само до, преглеждане на софтуерни програми, изпълняващи се едновременно със Софтуера на PokerStars на компютъра на Потребителя. Съгласявате се, че няма да се опитвате да заобиколите, да попречите или да блокирате подобни мерки, включително (но без ограничение до) и да използвате софтуер на трета страна, който заобикаля, пречи или блокира тези мерки.

 • 5.7ЧИП-ДЪМПИНГ (ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЧИПОВЕ). Чип-дъмпинг се нарича всеки случай, при който някой Потребител умишлено губи ръка, с цел да прехвърли чипове на друг Потребител. Всеки Потребител, който участва в или се опитва да участва в чип-дъмпинг с друг Потребител, включително в ролята на получателя на средства, докато използва Услугата, може да бъде окончателно изключен от ползването на Услугата и тяхната Потребителска сметка (и на двамата играчи) може да бъде блокирана незабавно. При такива обстоятелства PokerStars няма задължение за възстановяване на парични средства, които могат да бъдат във вашата Потребителска сметка в това време.

 • 5.8ИЗМАМНО ПОВЕДЕНИЕ. В случай че PokerStars сметне, че Потребителят участва или се е опитал да участва в измамна, противозаконна, нечестна или неуместна дейност, докато използва Услугата, включително, но без ограничение до: да участва в някоя от дейностите, посочени в точка 5, или всяка друга манипулация на играта, или извършването на всяко плащане, с цел измама, включително, но без ограничение до, използване на откраднати кредитни карти или измамни плащания, или пране на пари, PokerStars има право да предприеме такова действие каквото счете за уместно, включително, но не ограничавайки се до:

  1. незабавно блокиране на достъпа до Услугата;
  2. закриване сметките на такива Потребители в PokerStars;
  3. изземване на всички парични средства, държани в PokerStars сметката на Потребителя;
  4. разкриване на информация (включително и идентичността на Потребителя) на финансови институции, на съответните органи и/или на всяко лице или организация, които имат законно право на такава информация; и/или
  5. предприемане на съдебни действия срещу такъв Потребител.
 • 5.9ОБМЯНА НА ВАЛУТА.Потребителите имат възможността да обменят средства чрез Услугата на тяхното PC или Устройство „Функцията за обмяна на валута ”). Всички транзакции за обмяна на валута чрез „Функцията за обмяна на валута” ще се извършват по текущите обменни курсове, предлагани от PokerStars за въпросната транзакция. Обменните курсове ще бъдат редовно обновявани и е възможно да бъдат предлагани различни курсове в зависимост типа на транзакцията и промените в стойността на въпросната валута. Потребителите трябва да се уверят, че са наясно с промените в обменните курсове и влиянието, което това може да има върху наличните им средства, преди да използват Функцията за обмяна на валута. PokerStars не носи отговорност за печалби или загуби, претърпени от Потребители, използвали Функцията за обмяна на валута. Потребителите трябва да са наясно, че PokerStars налага такса за преобразуване на валута чрез Функцията за обмяна на валута, от която може по свое собствено усмотрение да се откаже за някои видове транзакции. PokerStars може също така по свое собствено усмотрение да отмени или прекъсне поддръжката за конкретна валута без предизвестие.

  Използването на Функцията за обмяна на валута и/или Потребителската сметка за участие в търговия с валута или спекулации е строго забранено. За да запази честността на Функцията за обмяна на валута, PokerStars ще има правото по свое собствено усмотрение да:

  1. отказва или връща всяка транзакция за обмяна на валута, извършена чрез Функцията за обмяна на валута; и/или
  2. ограничава броя валути в сметката на даден Потребител, както и сумата, която може да бъде преобразувана от една валута в друга от този Потребител; и/или
  3. изисква средствата по сметката на даден Потребител, които са били преобразувани чрез Функцията за обмяна на валута в друга валута, да бъдат използвани за участие в Игрите, преди да бъдат изтеглени, прехвърлени или използвани с някаква друга цел; и/или
  4. приложи със задна дата такса, от която се е отказал като част от транзакция за обмяна на валута.

  Потребителят се съгласява с и приема правилата и условията, свързани с обработка на транзакции с истински пари и обмяна на валута, които се намират на www.pokerstars.bg/poker/real-money/processing-exchange-terms/.

 • 5.10Лицата, намиращи се или живеещи в Съединените Американски Щати и прилежащите територии („Забранените юрисдикции”) нямат право да правят депозити в сметките си или да участват в игри с реални пари.  Те могат да изтеглят наличния баланс от сметката си. За избягване на съмнение предходните ограничения за участие в игри с реални пари от Забранени юрисдикции се отнасят със същата сила за жители и граждани на други нации, намиращи се в Забранена юрисдикция. 

  Играчите, намиращи се в и живеещи във Франция и прилежащите територии, Италия, Естония, Белгия, Дания и Испания („Ограничени юрисдикции”) трябва да играят според законите на съответната Ограничена юрисдикция на определените и лицензирани за игра платформи.

  Всеки опит за заобикаляне на ограниченията за игра от лица, намиращи се в Забранена или Ограничена юрисдикция, е нарушение на това Споразумение. Опит за заобикаляне включва, но не се ограничава само до, манипулиране на информацията, използвана от PokerStars за идентифициране на местоположението ви, и предоставяне на грешна или подвеждаща информация на PokerStars във връзка с вашето местонахождение или местожителство.

6. ПОЛИТИКА ЗА ТЕГЛЕНИЯТА

Политиката и критериите за правото на Потребителя да извършва теглене от сметката си можете да откриете в нашата Политика за тегленията. PokerStars си запазва правото да използва допълнителни критерии за определяне предлаганите на Потребителя възможности за теглене по всяко време.

7. ОБИДНИ ИЗРАЗИ ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕ

На Потребителя е забранено да публикува всякакви незаконни, неприлични, расистки, нецензурни, клеветнически, заплашителни или всякакви други материали, които нарушават закона, или като цяло да се считат за обидни, чрез Услугата посредством чат функцията, във връзка с която прочетете Правилата на залата, опцията за изображения, или в кореспонденцията си с персонала на PokerStars.

8. НАРУШЕНИЕ

 • 8.1Без да се засягат други права, ако даден Потребител наруши изцяло или частично която и да е разпоредба, съдържаща се тук, PokerStars или всяка друга компания от Групата, предлагаща услуги на Потребителя, си запазва правото да предприеме такива действия, каквито счете за уместни, включително и прекратяване на настоящото Споразумение или друго споразумение в сила за Потребителя, незабавно блокиране достъпа до Услугата или всяка друга услуга, предлагана от Групата, за такъв Потребител, затваряне сметката на такъв Потребител в Сайта или във всеки друг Сайт, управляван от Групата, изземване на всички парични средства, държани в сметката в Сайта или в друг Сайт, управляван от Групата, и/или завеждане на съдебни действия срещу такъв Потребител. 

 • 8.2Вие се съгласявате да обезщетите, защитите и освободите от отговорност PokerStars, Групата и техните акционери, директори и служители от и срещу всички претенции, изисквания, отговорности, щети, загуби, разходи и разноски, включително съдебни искове и други такси, без значение как са причинени, които могат да възникнат в резултат на:

  1. вашето нарушение на настоящото Споразумение, изцяло или частично;
  2. вашето нарушение на всяко право или права на трети страни; и
  3. използване от Вас на Услугата или достъп на всяко друго лице до Услугата, използвайки Данните ви за влизане (както е определено по-долу), със или без вашето разрешение.

9. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА

 • 9.1При никакви обстоятелства, включително небрежност, PokerStars или всеки друг член от Групата не може да бъде държан отговорен за някакви специални, случайни, преки, непреки или последващи вреди (включително, но без да се ограничава само до щети за загуба на бизнес печалби, прекъсване на бизнес, загуба на бизнес информация или всякакви други парични загуби), възникнали в резултат на употреба на (и злоупотреба с) Услугата, дори ако PokerStars предварително знае за възможността за възникване на такива вреди.

 • 9.2Нищо в това Споразумение не изключва или ограничава отговорността на PokerStars или на Групата от: (a) смърт или лична травма, породена от небрежност; или (b) измама или неоторизирано представяне.

10. СИГУРНОСТТА И ВАШАТА СМЕТКА

 • 10.1Всеки Потребител трябва да има достъп до сметката си чрез използването на комбинация от уникален идентификатор на Потребителя („Потребителско име”), уникална и тайна парола („Парола”), и друг незадължителен цифров метод за идентификация, който може да бъде избран от Потребителя (Потребителското име, паролата и всеки друг метод за идентификация, взети заедно, по-нататък се наричат „Данни за влизане”).  Потребителят е задължен да избере свое собствено потребителско име и парола в съответствие с правилата, свързани с тях.

 • 10.2Потребителят се съгласява, че той/тя е единствено отговорен(а) за всяко ползване на Услугата, използвайки неговите/нейните Данни за влизане, и че той/тя не трябва да разкрива своите Данни за влизане пред което и да е трето лице и да на разрешава на друго лице да използва Услугата чрез неговата/нейната Потребителска сметка.

 • 10.3Потребителят се задължава да поддържа неговите/нейните Данни за влизане в тайна и конфиденциалност по всяко време, и да предприеме всички усилия за защита на тяхната тайна и поверителност. Всяко неразрешено ползване на Данните за влизане е отговорност единствено на Потребителя и се счита като използване от него/нея. Следователно цялата отговорност се носи от този Потребител.

 • 10.4Всеки Потребител може да притежава само една Потребителска сметка в PokerStars и се задължава да използва Услугата чрез тази единствена сметка. Забранява се на Потребителите да откриват повече от една сметка в PokerStars. В случай че PokerStars установи наличието на повече от една сметка на Потребител, PokerStars може да затвори всички допълнителни сметки без предупреждение и да конфискува средствата, държани в тези допълнителни сметки.

 • 10.5Имайте предвид, че върху паричните средства, държани в PokerStars сметка, не се натрупват лихви.

 • 10.6Няма да можете да правите залози при ползването на Услугата в размер, по-голям от общата сума във вашата сметка в PokerStars.

 • 10.7Вие сте напълно отговорни за изплащане на всички средства, които дължите на PokerStars. Вие се съгласявате да не отказвате или обръщате никое плащане, извършено от вас по отношение на Услугата. Ще възстановите на PokerStars всяка такса, отказ, или промяна на плащане, които сте направили, и всяка загуба, понесена от нас като следствие от това.

 • 10.8PokerStars си запазва правото да направи кредитна проверка и/или проверка на самоличността на Потребителя, използвайки трети страни, кредитни агенции и услуги, като използва информацията, предоставена от Потребителя при регистрация за Услугата. Третите страни в лицето на кредитни агенции или услуги могат да запазят информацията, но няма да я използват за никакви други цели.

 • 10.9PokerStars си запазва правото да използва трета страна като посредник при електронни разплащания и/или финансови институции за обработване на плащанията, извършени от и към вас, във връзка с ползването на Услугата.

 • 10.10Вие приемате и се съгласявате, че ако Потребителската ви сметка е „активна” (т.е. влизали сте в Потребителската си сметка през последните 12 месеца) средствата, депозирани от вас във вашата Потребителска сметка, се съхраняват в тръст от ваше име и се считат за „Депозити на крайния потребител”. В случай че Потребителската ви сметка е „неактивна” (т.е. не сте влизали в Потребителската си сметка през 12 последователни месеца), средствата, депозирани в Потребителската ви сметка, ще спрат да бъдат „Депозити на крайния потребител” и няма да се съхраняват в тръст, но ще бъдат достъпни веднага за теглене или за използване на Услугата в съответствие с правилата на това Споразумение от момента, в който влезете в Потребителската си сметка и средствата ви бъдат преквалифицирани автоматично в „Депозити на крайния потребител”.

 • 10.11Политиката и процедурата по налагане на период за самоизключване са изложени на страницата на PokerStars за Отговорно залагане на Сайта.

 • 10.12Залагането в интернет може да бъде незаконно в юрисдикцията, в която се намирате. Ако това е така, нямате право да използвате вашата платежна карта, за да завършите транзакцията.

11. СОФТУЕР НА ТРЕТИ СТРАНИ

 • 11.1Софтуерът включва като компонент софтуер на трети страни, в това число софтуер, разработен от OpenSSL Project за използване в OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org); криптографски софтуер, написан от Ерик Янг (Eric Young, eay@cryptsoft.com), софтуер на ungif, написан от Ерик С. Реймънд (Eric S. Raymond); софтуер на PSTCollectionView, написан от Питър Щейнбергер (Peter Steinberger, steipete@gmail.com), и шрифтов софтуер, собственост на лицензодателя или неговите доставчици и подчиняващ се на законите за авторско право на Съединените Американски Щати и други юрисдикции („Лицензираният Софтуер”).

 • 11.2Използването на Лицензирания Софтуер от Потребителя се подчинява на правилата и условията на това Споразумение.

 • 11.3Лицензираният Софтуер не може да се променя, модифицира или извлича от Софтуера.

 • 11.4Използването от страна на Потребителя се ограничава до „Вътрешна употреба”, което означава използването на Лицензирания Софтуер само в рамките на обичайни вътрешни операции на компанията или за лична употреба, без възможност за препродажба, подлицензиране или дистрибуция.  „Обичайни вътрешни операции на компанията” - използването на Софтуера от Краен Потребител, който е юридическо лице, или от неговите служители, или оторизирани агенти за обичайни вътрешни операции на компанията. „Обичайно и обикновено лично ползване” - използването на Софтуера от Краен Потребител, който е физическо лице, или от членовете на неговото/нейното домакинство за лични цели.  Всички подобни служители, агенти и членове на домакинство трябва да бъдат уведомени от Потребителя за правилата и условията на това Споразумение.

 • 11.5Всички права, които не са изрично предоставени за Лицензирания Софтуер, са запазени.

 • 11.6OpenSSL Toolkit, софтуерът на ungif PSTCollectionView и криптографският софтуер са предоставени от OpenSSL Project и от Ерик С. Реймънд, Питър Щейнбергер, и Ерик Янг „както са” и никакви преки или косвени гаранции, включително, но не само, подразбиращи се гаранции за продаваемост и пригодност за определена цел, се отхвърлят. В никакъв случай OpenSSL Project, Ерик Янг, Ерик С. Реймънд, Питър Щейнбергер или техните сътрудници не носят отговорност за каквито и да било преки, косвени, случайни, специални, типични и последващи вреди (включително, но без да се ограничава само до, доставка на заместващи стоки или услуги, загуба на употреба, данни или печалби, или прекъсване на бизнеса) без значение как са причинени и по всяка теория за отговорност, независимо дали е в договор, стриктна отговорност или закононарушение (включително небрежност и по друг начин), възникнали по какъвто и да било начин от използването на OpenSSL Toolkit, софтуера на ungif, софтуера на PSTCollectionView и криптографския софтуер, дори и след като са били предупредени за такава щета.

12. СПОРОВЕ

Потребителят приема, че статистическите данни на всяка игра се записват на сървърите на PokerStars. В случай на несъответствие между картите на екрана на вашия компютър и регистрите за игрите на сървъра на PokerStars, важи информацията от нашите регистри. Потребителят приема, че опциите на софтуера „Бърза история на ръцете” и „Повтаряне на ръката” не се считат за официална история на ръцете.

Ако Потребител желае да изпрати оплакване, може да го направи на адрес support@pokerstars.bg. В случай че не сте удовлетворени от крайното решение при даден спор, можете да се обърнете към Държавната комисия по хазарта на Република България на адрес:

бул. „Акад. Иван Евстатиев Гешов” №15
1431 София, България

Уебсайт: www.dkh.minfin.bg

Имейл адрес: dkh@minfin.bg

Деловодство: +359 2 985 95850

Деловодство: +359 2 985 95858

Факс: +359 2 952 0096

13. ИЗМЕНЕНИЕ

PokerStars си запазва правото да актуализира и променя това Споразумение или част от него по всяко време и без предупреждение, а вие ще бъдете обвързани с тези изменения на Споразумението в рамките на 14 дни след публикуването им в Сайта. Затова ви съветваме да посещавате Сайта редовно и да проверявате правилата и условията, съдържащи се в новата версия на Споразумението в сила към момента. За да получите копие на предишните версии на това Споразумение, пишете на REEL Spain PLC, Villa Seminia, 8, Sir Temi Zammit Avenue, Ta’Xbiex, Malta, XBX10111. Ако продължите употребата на Сайта, това се счита за съгласие от ваша страна с измененията в Споразумението.

14. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Споразумението и всякакви въпроси, отнасящи се към настоящия регламент, се уреждат от и се тълкуват в съответствие със законите на Малта. Вие безвъзвратно се съгласявате, както е посочено по-долу, че съответните съдилища на Малта ще имат изключителна компетентност във връзка с всякакви претенции, спорове или различия по отношение на Споразумението и всички въпроси, произтичащи от това, и окончателно се отказвате от правото на възражение по въпроси, отнесени към тези съдилища, или възможността да твърдите, че искът е заведен в неправилна форма, или че тези съдилища не са компетентни по съответните въпроси. Нищо от тази точка не засяга правото на PokerStars да вземе съответните мерки срещу вас в друг компетентен съд, нито вземането на подобни действия в компетентен съд ще възпрепятства вземането на мерки в някой друг компетентен съд, без значение дали съдилищата са равни или не, в границите на законите на въпросните други юрисдикции.

15. ДЕЛИМОСТ

Ако дадена разпоредба на това Споразумение е или стане незаконна, невалидна/неприложима в която и да е държава, това не засяга по никакъв начин валидността/приложимостта в тази държава на всички други разпоредби от Споразумението, или валидността/приложимостта в други държави на тази, или която и да е друга разпоредба от него.

16. ПРЕХВЪРЛЯНЕ

PokerStars си запазва правото да прехвърля правата от това Споразумение, изцяло или частично, по всяко време и без предупреждение. Потребителят не може да прехвърля на никого права или задължения по силата на настоящото Споразумение.

17. РАЗНИ

 • 17.1Никакъв отказ от права от страна PokerStars по отношение на някое нарушение на която и да е разпоредба на това Споразумение (включително и неуспех на PokerStars да изиска стриктно и буквално изпълнение на разпоредба от това Споразумение или съгласие с нея) не следва по никаква причина да се тълкува като отказ от права при някое следващо нарушение на същата разпоредба или при каквото и да било нарушение на всяка друга разпоредба на това Споразумение.

 • 17.2Нищо в това Споразумение не създава и не дава никакви права или други ползи на трети лица, които не са страна по това Споразумение, освен тези в рамките на Групата.

 • 17.3Нищо в това Споразумение не създава и не се счита за създаване на партньорство, агенция, договореност, правоотношение на база доверие или обединение между вас и нас.

 • 17.4Споразумението изразява цялостното разбиране и съгласие между вас и нас по отношение на Услугата, и отменя всички предварителни съгласия, разбирателства или договорености между вас и нас.

 • 17.5Потребителят трябва да предостави пълна информация, отговаряща на истината, по отношение на всички данни и информация, поискана от PokerStars във връзка ползването на Услугата от страна на Потребителя по всяко време, съгласно условията на нашата Политика за конфиденциалност.

 • 17.6Версията на английски език на настоящото Споразумение се счита господстващ вариант. В случай на някакво несъответствие между нея и която и да е от преведените версии на настоящото Споразумение, в сила е версията на английски език.

Авторско право © 2014 Rational Intellectual Holdings Limited. Всички права запазени.

Относно OpenSSL Toolkit:

Copyright © 1998-2011 The OpenSSL Project.  Всички права запазени.

Авторско право © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com). Всички права запазени.

Относно софтуера на PSTCollectionView:

Авторско право (c) 2012-2013 Peter Steinberger steipete@gmail.com

Относно софтуера на ungif:

Разпространението на GIFLIB е защитено с авторко право на 1997  Eric S. Raymond

Повече информация ще намерите на www.pokerstars.bg

Можете да се свържете с PokerStars на имейл support@pokerstars.bg.

ЛИЦЕНЗИОННО СПОРАЗУМЕНИЕ С КРАЕН ПОТРЕБИТЕЛ НА POKERSTARS - ИГРИ С ВП

Това лицензионно споразумение с краен потребител („Споразумението”) трябва да бъде прочетено от вас („Потребителят” или „вие”) в неговата цялост преди употребата на услуги или продукти на Rational Social. Имайте предвид, че Споразумението представлява юридически обвързващ договор между вас и Rational Social Projects Limited (наричани занапред „Rational Social”, „нас” или „ние”).

Rational Social управлява игрите с „виртуални пари” („Игри с ВП”) на интернет сайта на адрес www.pokerstars.bg („Сайтът”). Правилата и условията на Игрите с ВП са посочени по-долу.

С участието си в настоящото Споразумение вие се съгласявате, че Rational Social е част от група компании.  Поради тази причина при използването на и когато контекстът позволява, терминът „Група” означава Rational Social заедно с нейните дъщерни дружества и холдингови компании, както и дъщерните дружества на тези холдингови компании и свързаните с Rational Social компании, включително, но без да се ограничава само до, свързаните компании, предлагащи услуги под търговската марка „Full Tilt Poker”.

В допълнение към условията на това Споразумение прегледайте нашите Политика за конфиденциалност, Политика за бисквитките, Покер правила, Правила и условия на VIP Клуба, както и други правила, политики и условия, свързани с игрите и промоциите, предлагани в Сайта, които се публикуват на Сайта периодично и са посочени тук, заедно с други такива политики, за които може да бъдете уведомявани от нас от време на време.

С натискането на бутона „Съгласен(а) съм” по-долу като част от процеса по инсталиране на софтуера и използването му (както е определено по-долу), вие приемате условията, изложени в настоящото Споразумение, Политиката за конфиденциалност, Политиката за бисквитките и Покер правилата, като всяко от тях може да се актуализира или промени от време на време в съответствие с разпоредбите по-долу.

За целите на това Споразумение дефиницията на „Софтуер” ще включва софтуера на Rational Social, който можете да инсталирате на вашия персонален компютър или лаптоп („PC”) от www.pokerstars.com („PC софтуер”) и приложението за мобилен софтуер („Мобилен софтуер”), което можете да свалите на мобилно устройство (включително, но не само, мобилен телефон, PDA (персонален асистент или личен цифров помощник), таблет или всяко друго устройство, съществуващо в момента или създадено след това (всички те се наричат „Устройство”), както и всеки помощен софтуер към покер софтуера (независимо дали става въпрос за уеб-базиран софтуер или клиентски/сървър софтуер).

1. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЦЕНЗ

 • ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

  1.1При спазване на правилата и условията, съдържащи се в настоящото Споразумение, Rational Social гарантира на Потребителя неизключително, лично и непрехвърлимо право да инсталира и използва Софтуера на неговото/нейното PC или Устройство, в зависимост от случая, с цел да влиза в сървърите на Rational Social и да играе Игри с ВП („Игрите”), (Софтуерът и Игрите заедно се наричат „Услугата”).

 • 1.2Софтуерът е лицензиран за вас от Rational Social за вашата частна лична употреба. Имайте предвид, че Услугата не е за използване от (i) лица на възраст под 18 години, (ii) лица, които по силата на законите в тяхната държава не са пълнолетни, и (iii) лица, свързващи се със Сайта от държави, където това е незаконно. Rational Social не е в състояние да провери законността на Услугата във всяка юрисдикция. Отговорност на Потребителя е да се увери в законността от използването на Услугата.

 • 1.3Ние си запазваме правото по всяко време да поискаме от вас доказателство за възрастта ви, с цел да се гарантира, че Услугата не се използва от непълнолетни лица. Ние си запазваме и правото да спрем или да анулираме вашата сметка и да ви изключим, временно или за постоянно, от ползването на Услугата, ако не е предоставено задоволително доказателство за възрастта ви или ако подозираме, че сте непълнолетен(а).

 • 1.4Rational Social, компаниите от същата Група и нейните лицензодатели са единствените притежатели на всички права в Софтуера, Софтуерния код, структурата и организацията, включително авторското право, търговската тайна, интелектуалната собственост и други права. Вие нямате право да (в рамките на лимитите, определени от съответните закони):

  1. копирате, разпространявате, публикувате, проследявате кода, декомпилирате, разглобявате, променяте или превеждате Софтуера или да правите каквито и да е опити за достъп до изходния код за създаване произволни разновидности на изходния код на Софтуера;
  2. продавате, присвоявате, подлицензирате, трансферирате, разпространявате или давате на лизинг Софтуера;
  3. давате достъп до Софтуера на всяко трето лице чрез компютърна мрежа или по друг начин;
  4. изнасяте Софтуера за която и да е страна (независимо дали по физически или по електронен път), или
  5. използвате Софтуера по начин, забранен от приложимото законодателство или подзаконовите актове,

  (всяко едно от гореспоменатите е „Нерегламентирана употреба”).

  Rational Social, компаниите от същата Група и лицензодателите си запазват всички права, подразбиращи се или от друго естество, които не са изрично предоставени на Потребителя по-долу, и си запазват всички права, собственост и интереси в и към Софтуера.

  Вие се съгласявате, че ще бъдете единствено отговорни за всички щети, разходи или разноски, произтичащи от или във връзка с упълномощаване от вас на всяка Нерегламентирана употреба. Вие трябва да уведомите незабавно Rational Social, ако ви стане известна Нерегламентирана употреба и да предоставите на Rational Social помощ при всички разследвания, които провеждаме в съответствие с информацията, предоставена от вас в това отношение.

 • 1.5Термините „Rational Social”, имената на домейните „pokerstars.bg” и „pokerstarsmobile.bg”, и всякакви други търговски марки, марки за услуги, символи, търговски имена и/или имена на домейни, използвани от Rational Social на Сайта и/или в Софтуера от време на време („Търговските марки”), са търговски марки, марки за услуги, символи, търговски имена и/или имена на домейни на Rational Social или която и да е компания от същата Група, и/или нейните лицензодатели, и тези лица запазват всички права върху такива Търговски марки. В допълнение, цялото съдържание на Сайта, включително, но не само, Софтуер, изображения, снимки, графики, анимации, видео, музика, звук и текст („Съдържание на Сайта”) принадлежат на Rational Social и/или компаниите от същата Група и/или нейните лицензодатели, и са защитени с авторско право и/или друга интелектуална собственост или други права. С настоящото вие приемате, че чрез използване на Услугата и Сайта не получавате права върху съдържанието на Сайта и/или върху Търговските марки или части от тях. При никакви обстоятелства не можете да използвате Съдържание на Сайта и/или неговите Търговски марки без предварително писмено съгласие на Rational Social.

  В допълнение вие се съгласявате да не правите нищо, което би навредило или нанесло потенциална вреда на правата, включително правата върху интелектуалната собственост, притежавани от Rational Social, компаниите в същата Група и/или нейните лицензодатели за Софтуера, Търговските марки или Съдържанието на Сайта. Също така няма да правите нищо, което вреди на имиджа или репутацията на Rational Social, компаниите в същата Група, служители, директори, ръководители и консултанти.

 • 1.6Гарантирате, че имената и изображенията, които използвате във връзка със Сайта или Услугата (например вашето потребителско име и аватар), няма по никакъв начин да нарушат интелектуалната собственост, конфиденциалността или други права на трета страна. Вие предоставяте на Rational Social и на компаниите в Групата международен, неотменим, прехвърляем, безвъзмезден лиценз с възможност за подлицензиране за използване на тези имена и изображения за всякакви цели, свързани със Сайта или с Услугата, съгласно условията на Политиката за конфиденциалност.

 • 1.7При ползването на Услугата можете да „спечелите” или да „закупите” виртуални пари, които да използвате в Услугата („Виртуални чипове”). Вие се съгласявате, че тези термини от „реалния свят” се използват единствено в преносен смисъл. Съгласявате се също, че нямате право или правното основание да притежавате Виртуални чипове, появяващи се или произлизащи от Игрите, независимо дали са „спечелени” в Игра, или са „закупени” от Rational Social, или всякакви други атрибути, свързани с дадена сметка или съхранени в Услугата. Балансът с „виртуална валута” във вашата Потребителска сметка не представлява баланс в реалния свят или не отразява съхранена стойност, а вместо това измерва степента на лиценза ви.

 • 1.8Rational Social забранява и не признава предполагаеми трансфери на Виртуални чипове, извършени извън Услугата, или предполагаема продажба, подаряване или търговия в „реалния свят” на каквото и да било от Услугата, освен ако не е изрично потвърдено в писмен вид друго от Rational Social. Следователно нямате право да подлицензирате, търгувате, продавате или извършвате опити за продажба на Виртуални чипове за каквато и да била стойност извън Игра. Всеки подобен трансфер или опит за трансфер е забранен и невалиден и може да доведе до закриване на вашата сметка в Rational Social. Също така се съгласявате, че можем да предприемем правни действия срещу вас за вреда, причинена от такъв трансфер или опит за трансфер на Виртуални чипове извън Услугата.

 • ЛИЦЕНЗ ЗА ВИРТУАЛНИ ЧИПОВЕ

  1.9Можете да закупите лиценз за използване на Виртуални чипове, като посетите страницата за покупки на Услугата, предоставите информация за плащане, потвърдите покупката и съгласието си с това Споразумение.

 • 1.10При закупуването на лиценз за Виртуални чипове ние можем да ви изпратим имейл за потвърждение с подробности за поръчаните от вас Виртуални чипове. Моля проверете верността на информацията в имейла за потвърждение възможно най-бързо и запазете копие от имейла за справка. Ако имате някакви притеснения, моля свържете се с отдела за поддръжка. Rational Social запазва историята на всички транзакции, с цел да отговори на евентуални въпроси.

 • 1.11При закупуването на лиценз за използване на Виртуални чипове вашата поръчка ще представлява оферта към нас за закупуването на лиценз за използване на тези Виртуални чипове, която ще бъде одобрена от нас при предоставянето на Виртуалните чипове във вашата сметка за използване в Игрите с ВП („Приемане”). Лицензът ви за използване на Виртуални чипове в Игрите с ВП е услуга, която се предоставя от Rational Social. Тя започва след Приемането от страна на Rational Social на вашата поръчка. Rational Social не предлага компенсация за закупен лиценз за използване на Виртуални чипове.

 • 1.12Rational Social може по всяко време да промени цената на Услугата и на Виртуалните чипове, които ви предоставя с лиценз през Услугата. Съгласявате се, че Rational Social не се задължава да ви изплаща компенсация поради каквато и да било причина и че няма да получите пари или друга компенсация за неизползвани Виртуални чипове при закриването на Потребителска сметка, независимо дали закриването е било доброволно или не.

 • 1.13За избягване на всяко съмнение се пояснява, че закупуването на лиценз за използване на Виртуални чипове не ви дава абсолютно никакви права освен тези, описани в лиценза. Поясняваме още, че всеки закупен лиценз може да бъде прехвърлян само в съответствие с правилата на лиценза и не може да бъде изкупуван, продаван, прехвърлян, поверяван, даван на лизинг, даван под наем или отстъпван по друг начин срещу определена стойност.

2. БЕЗ ГАРАНЦИИ

 • 2.1Rational Social отхвърля всякакви гаранции, изразени или подразбиращи се, във връзка с Услугата, която ви се предоставя „КАКТО Е”, и не даваме каквато и да е гаранция, нито гарантираме нещо по отношение на нейното качество, годност за целта, пълнота или точност.

 • 2.2Независимо от усилията ни да ви предоставим Услуга от най-високо качество, безопасност и сигурност, ние не даваме никакви гаранции, че Услугата ще бъде непрекъсната, навременна или без грешка, че дефектите ще бъдат поправени, или че Софтуерът и Сайтът няма да имат вируси, бъгове или други заразни програми.

 • 2.3Rational Social си запазва правото да спира, прекратява, модифицира, премахва или добавя към Услугата в абсолютна дискретност и с незабавен ефект, и без задължение да ви предоставя информация, когато счетем за необходимо да направим това, включително (например) в случай че получим информация, че сте влезли в споразумение за самоизключване с доставчик на хазартни игри или когато счетем за необходимо за управлението, поддръжката и актуализацията на Софтуера, без да носим отговорност по никакъв начин за каквито и да е загуби, претърпени в резултат на всяко решение, направено от Rational Social в това отношение.

3. ПЪЛНОМОЩИЕ

Rational Social запазва властта по отношение на издаването, поддръжката и закриването на Потребителските сметки в Сайта. Решението на Rational Social за управление, по отношение на всички аспекти на Потребителските сметки, ползването на Услугата или за разрешаване на спорове, е окончателно и не подлежи на преразглеждане и обжалване.

4. ВАШИТЕ ПРАВА И ГАРАНЦИИ

Преди използването на Услугата за постоянно вие се съгласявате и гарантирате, че:

 • 4.1използването на Услугата е единствено по ваш избор и преценка на риска;

 • 4.2необходимо е да ни предоставите някои лични данни за себе си (включително подробности за вашите разплащателни методи), както и (за целите на използването на Услугата посредством Мобилния софтуер) да се съгласите с нашето използване на услуги, базирани на местоположението, с цел да открием географското ви местонахождение за целите на ползването на Услугата. Rational Social ще обработи вашите лични данни в съответствие със законите и разпоредбите за защита на личната информация на Остров Ман, позовавайки се на и както е посочено в нашата Политика за конфиденциалност;

 • 4.3телекомуникационните мрежи и интернет услуги, необходими за достъп и ползване на Услугата, са изцяло извън контрола на Rational Social и Rational Social не носи каквато и да била отговорност за прекъсвания, бавна скорост, ограничения в капацитета и други нередности в тях;

 • 4.4нямате право да използвате Услугата по какъвто и да било начин за създаване, получаване или улесняване трансфера или извличането на финансова или всякаква друга материална изгода за вас или за трета страна (независимо дали тя действа от ваше име или не). Виртуалните чипове нямат стойност и не подлежат на прехвърляне и размяна в сметката на Потребителя. Също така, тези Виртуални чипове в Потребителската сметка нямат реална стойност и не могат да се заменят за реална валута или награда. Поради тази причина нямате право да подлицензирате, давате под наем, давате на лизинг, продавате, търгувате, дарявате, поверявате или да прехвърляте по друг начин вашата Потребителска сметка или Виртуални чипове, свързани с тази сметка, на трето лице.

  и

 • 4.5вие имате навършени 18 години или повече и в момента не сте самоизключени от никакъв онлайн или мобилен сайт за хазарт, и ще ни информирате незабавно, ако сключите споразумение за самоизключване с доставчик на хазартни игри.

5. ЗАБРАНЕНИ НАЧИНИ НА ИЗПОЛЗВАНЕ

 • 5.1СОФТУЕРНИ МОДИФИКАЦИИ. Потребителят не може да се опитва да промени, декомпилира, проследява кода или да разделя Софтуера по никакъв начин.

 • 5.2ЛИЧНА УПОТРЕБА. Услугата е предназначена единствено за Потребителя и е за лично ползване и удоволствие, а не за пари. Тя не трябва по никакъв начин да се използва за извличане на финансова изгода или друго материално преимущество. Потребителят трябва да предостави пълна информация, отговаряща на истината, по отношение на всички данни и информация, предоставени от Потребителя на Rational Social. Потребителят е длъжен да актуализира тази информация в случай на някаква промяна.

 • 5.3ТАЙНИ СПОРАЗУМЕНИЯ МЕЖДУ ПРИВИДНИ ПРОТИВНИЦИ В УЩЪРБ НА ТРЕТО ЛИЦЕ. Тайни споразумения между Потребителите чрез споделяне на карти или чрез всякакви други методи е строго забранено. Rational Social си запазва правото, в допълнение към други мерки, да ограничи местата за сядане и/или да забрани на Потребителите да играят на конкретна покер маса или в турнир, включително ограничаване на двама или повече Потребители от игра заедно на една и съща маса, или в същия турнир. В допълнение, Rational Social си запазва правото да разглежда всички тайни споразумения или опити за тайни споразумения между играчи (включително Потребителите) като съществено нарушение на настоящото Споразумение и има право да прекрати Потребителските сметки, ако даден Потребител се ангажира или опита да се ангажира с такава дейност, независимо от резултатите от този опит.

 • 5.4ПРОГРАМИ ЗА ВЪНШНА ПОМОЩ ЗА ИГРАЧИТЕ (EPA). Rational Social забранява тези външни програми за подпомагане на играча („EPA програми”), които са предназначени да осигурят „Нечестно предимство” на играчите. Rational Social определя „външен”, като компютърен софтуер (различен от Софтуера) и не-софтуер-базирани бази данни или профили (например уебсайтове и абонаментни услуги). Rational Social определя като „Нечестно предимство” всеки случай, в който Потребителят има достъп или компилира информация за другите играчи извън тази, която Потребителят е наблюдавал лично чрез собствената си игра. Съветваме ви да прочетете нашите ЧЗВ за забранен онлайн софтуер.

 • 5.5АВТОМАТИЗИРАНИ ИГРАЧИ (БОТОВЕ). Използването на изкуствен интелект, включително, но без да се ограничава само до, „роботи” е строго забранено във връзка с Услугата. Всички действия, предприети във връзка с Услугата от Потребителя, трябва да бъдат изпълнени лично от играчите чрез потребителския интерфейс, достъпен чрез употребата на Софтуера.

 • 5.6Вие се съгласявате, че Rational Social може да предприеме мерки за откриване и предотвратяване на употребата на забранени EPA програми. Тези мерки могат да включват, но не са ограничени само до, преглеждане на софтуерни програми, изпълняващи се едновременно със Софтуера на Rational Social на компютъра на Потребителя или на Устройството. Съгласявате се, че няма да се опитвате да заобиколите, да попречите или да блокирате подобни мерки, включително (но без ограничение до) и да използвате софтуер на трета страна, който заобикаля, пречи или блокира тези мерки.

 • 5.7ЧИП-ДЪМПИНГ (ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЧИПОВЕ). Чип-дъмпинг се нарича всеки случай, при който някой Потребител умишлено губи ръка с цел да прехвърли виртуални чипове на друг Потребител. Всеки Потребител, който участва в или се опитва да участва в чип-дъмпинг с друг Потребител, докато използва Услугата, може да бъде окончателно изключен от ползването на Услугата и тяхната Потребителска сметка (и на двамата играчи) може да бъде блокирана незабавно. При такива обстоятелства Rational Social няма задължение да върне или кредитира Виртуалните чипове, които могат да бъдат във вашата Потребителска сметка в Rational Social по това време.

 • 5.8ИЗМАМНО ПОВЕДЕНИЕ. В случай че Rational Social сметне, че Потребителят участва или се е опитал да участва в измамна, противозаконна, нечестна или неуместна дейност, докато използва Услугата, включително, но без ограничение до: да участва в някоя от дейностите, посочени в точка 5, или всяка друга манипулация на играта, или извършването на всяко плащане, с цел измама, включително, но без ограничение до, използване на откраднати кредитни карти или измамни плащания, или пране на пари, Rational Social има право да предприеме такова действие каквото счете за уместно, включително, но не ограничавайки се до:

  1. незабавно блокиране на достъпа до Услугата;
  2. закриване сметките на такива Потребители в Rational Social;
  3. конфискуване на всички Виртуални чипове в сметката на Потребителя: и/или
  4. предприемане на съдебни действия срещу такъв Потребител.

6. ОБИДНИ ИЗРАЗИ ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕ

На Потребителя е забранено да публикува всякакви незаконни, неприлични, расистки, нецензурни, клеветнически, заплашителни или всякакви други материали, които нарушават закона, или като цяло да се считат за обидни, чрез Услугата посредством чат функцията, във връзка с която прочетете Правилата на залата, опцията за изображения, или в кореспонденцията си с персонала на Rational Social.

7. НАРУШЕНИЕ

 • 7.1Без да се засягат други права, ако даден Потребител наруши изцяло или частично която и да е разпоредба, съдържаща се тук, Rational Social или всяка друга компания от Групата, предлагаща услуги на Потребителя, си запазва правото да предприеме такива действия, каквито счете за уместни, включително и прекратяване на настоящото Споразумение или друго споразумение в сила за Потребителя, незабавно блокиране достъпа до Услугата или всяка друга услуга, предлагана от Групата, за такъв Потребител, затваряне сметката на такъв Потребител в Сайта или във всеки друг Сайт, управляван от Групата, изземване на всички Виртуални чипове, държани в сметката на Потребителя в Сайта или в друг Сайт, управляван от Групата, и/или завеждане на съдебни действия срещу такъв Потребител. 

 • 7.2Вие се съгласявате да обезщетите, защитите и освободите от отговорност Rational Social, Групата и техните акционери, директори и служители от и срещу всички претенции, изисквания, отговорности, щети, загуби, разходи и разноски, включително съдебни искове и други такси, без значение как са причинени, които могат да възникнат в резултат на:

  1. вашето нарушение на настоящото Споразумение, изцяло или частично;
  2. вашето нарушение на всяко право или права на трети страни; и
  3. използване от Вас на Услугата или достъп на всяко друго лице до Услугата, използвайки Данните ви за влизане (както е определено по-долу), със или без вашето разрешение.

8. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА

 • 8.1При никакви обстоятелства, включително небрежност, Rational Social или всеки друг член от Групата не може да бъде държан отговорен за някакви специални, случайни, преки, непреки или последващи вреди (включително, но без да се ограничава само до щети за загуба на бизнес печалби, прекъсване на бизнес, загуба на бизнес информация или всякакви други парични загуби), възникнали в резултат на употреба на (и злоупотреба с) Услугата, дори ако Rational Social предварително знае за възможността за възникване на такива вреди.

 • 8.2Нищо в това Споразумение не изключва или ограничава отговорността на Rational Social или на Групата от: (a) смърт или лична травма, породена от небрежност; или (b) измама или неоторизирано представяне.

9. СИГУРНОСТТА НА ВАШАТА СМЕТКА

 • 9.1Всеки Потребител трябва да има достъп до сметката си чрез използването на комбинация от уникален
  идентификатор на Потребителя („Потребителско име”), уникална и тайна парола („Парола”) и
  друг незадължителен цифров метод за идентификация, който може да бъде избран от Потребителя (Потребителското име, паролата и всеки друг метод за идентификация, взети заедно, по-нататък се наричат „Данни за влизане”).  Потребителят е задължен да избере свое собствено потребителско име и парола в съответствие с правилата, свързани с тях.

 • 9.2Потребителят се съгласява, че той/тя е единствено отговорен(а) за всяко ползване на Услугата, използвайки неговите/нейните Данни за влизане, и че той/тя не трябва да разкрива своите Данни за влизане пред което и да е трето лице и да на разрешава на друго лице да използва Услугата чрез неговата/нейната Потребителска сметка.

 • 9.3Потребителят се задължава да поддържа неговите/нейните Данни за влизане в тайна и конфиденциалност по всяко време, и да предприеме всички усилия за защита на тяхната тайна и поверителност. Всяко неразрешено ползване на Данните за влизане е отговорност единствено на Потребителя и се счита като използване от него/нея. Следователно цялата отговорност се носи от този Потребител.

 • 9.4Всеки Потребител може да притежава само една Потребителска сметка в Rational Social и се задължава да използва Услугата чрез тази единствена сметка. Забранява се на Потребителите да откриват повече от една сметка в Rational Social. В случай че Rational Social установи наличието на повече от една сметка на Потребител, Rational Social може да затвори всички допълнителни сметки без предупреждение и да конфискува виртуалните чипове, държани в тези допълнителни сметки.

 • 9.5Няма да можете да правите залози (с Виртуални чипове) при ползването на Услугата в размер, по-голям от общата сума Виртуални чипове във вашата сметка на Потребител.

 • 9.6Вие сте напълно отговорни за изплащане на всички средства, които дължите на Rational Social. Вие се съгласявате да не отказвате или обръщате никое плащане, извършено от вас по отношение на Услугата. Ще възстановите на Rational Social всяка такса, отказ, или промяна на плащане, които сте направили, и всяка загуба, понесена от нас като следствие от това.

 • 9.7Rational Social си запазва правото да направи кредитна проверка и/или проверка на самоличността на Потребителя, използвайки трети страни, кредитни агенции и услуги, като използва информацията, предоставена от Потребителя при регистрация за Услугата. Третите страни в лицето на кредитни агенции или услуги могат да запазят информацията, но няма да я използват за никакви други цели.

 • 9.8Rational Social си запазва правото да използва трета страна като посредник при електронни разплащания и/или финансови институции за обработване на плащанията, извършени от и към вас, във връзка с ползването на Услугата.

10. СОФТУЕР НА ТРЕТИ СТРАНИ

 • 10.1Софтуерът включва като компонент софтуер на трети страни, в това число софтуер, разработен от OpenSSL Project за използване в OpenSSL Toolkit (www.openssl.org); криптографски софтуер, написан от Ерик Янг (Eric Young, eay@cryptsoft.com); софтуер на ungif, написан от Ерик С. Реймънд (Eric S. Raymond); PSTCollectionView, написан от Питър Щейнбергер (Peter Steinberger, <steipete@gmail.com>) и шрифтов софтуер, собственост на лицензодателя или неговите доставчици и подчиняващ се на законите за авторско право на Съединените Американски Щати и други юрисдикции („Лицензираният Софтуер”).

 • 10.2Използването на Лицензирания Софтуер от Потребителя се подчинява на правилата и условията на това Споразумение.

 • 10.3Лицензираният Софтуер не може да се променя, модифицира или извлича от Софтуера.

 • 10.4Използването от страна на Потребителя се ограничава до „Вътрешна употреба”, което означава използването на Лицензирания Софтуер само в рамките на обичайни вътрешни операции на компанията или за лична употреба, без възможност за препродажба, подлицензиране или дистрибуция.  „Обичайни вътрешни операции на компанията” - използването на Софтуера от Краен Потребител, който е юридическо лице, или от неговите служители, или оторизирани агенти за обичайни вътрешни операции на компанията. „Обичайно и обикновено лично ползване” - използването на Софтуера от Краен Потребител, който е физическо лице, или от членовете на неговото/нейното домакинство за лични цели.  Всички подобни служители, агенти и членове на домакинство трябва да бъдат уведомени от Потребителя за правилата и условията на това Споразумение.

 • 10.5Всички права, които не са изрично предоставени за Лицензирания Софтуер, са запазени.

 • 10.6OpenSSL Toolkit, софтуерът на ungif PSTCollectionView и криптографският софтуер са предоставени от OpenSSL Project и от Ерик С. Реймънд, Питър Щейнбергер, и Ерик Янг „както са” и никакви преки или косвени гаранции, включително, но не само, подразбиращи се гаранции за продаваемост и пригодност за определена цел, се отхвърлят. В никакъв случай OpenSSL Project, Ерик Янг, Ерик С. Реймънд, Питър Щейнбергер или техните сътрудници не носят отговорност за каквито и да било преки, косвени, случайни, специални, типични и последващи вреди (включително, но без да се ограничава само до, доставка на заместващи стоки или услуги, загуба на употреба, данни или печалби, или прекъсване на бизнеса) без значение как са причинени и по всяка теория за отговорност, независимо дали е в договор, стриктна отговорност или закононарушение (включително небрежност и по друг начин), възникнали по какъвто и да било начин от използването на OpenSSL Toolkit, софтуера на ungif, софтуера на PSTCollectionView и криптографския софтуер, дори и след като са били предупредени за такава щета.

11. СПОРОВЕ

Потребителят приема, че статистическите данни на всяка Игра с ВП се записват на сървърите на Rational Social. В случай на несъответствие между картите на екрана на вашия компютър и регистрите за игрите на сървъра на Rational Social, важи информацията от нашите регистри. Потребителят приема, че опциите на софтуера „Бърза история на ръцете” и „Повтаряне на ръката” не се считат за официална история на ръцете.

12. ИЗМЕНЕНИЕ

Rational Social си запазва правото да актуализира и променя това Споразумение или част от него по всяко време и без предупреждение, а вие ще бъдете обвързани с тези изменения на Споразумението в рамките на 14 дни след публикуването им в Сайта. Затова ви съветваме да посещавате Сайта редовно и да проверявате правилата и условията, съдържащи се в новата версия на Споразумението в сила към момента.  За да получите копие на предишните версии на това Споразумение, пишете на Rational Social, Douglas Bay Complex, King Edward Road, Onchan, Isle of Man, IM3 1DZ. Ако продължите употребата на Сайта, това се счита за съгласие от ваша страна с измененията в Споразумението.

13. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Споразумението и всякакви въпроси, отнасящи се към настоящия регламент, се уреждат от и се тълкуват в съответствие със законите на Остров Ман. Вие безвъзвратно се съгласявате, че съответните съдилища на Oстров Ман ще имат изключителна компетентност във връзка с всякакви претенции, спорове или различия по отношение на Споразумението и всички въпроси, произтичащи от това, и окончателно се отказвате от правото на възражение по въпроси, отнесени към тези съдилища, или възможността да твърдите, че искът е заведен в неправилна форма, или че тези съдилища не са компетентни по съответните въпроси. Нищо от тази точка не засяга правото на Rational Social да вземе съответните мерки срещу вас в друг компетентен съд, нито вземането на подобни действия в компетентен съд ще възпрепятства вземането на мерки в някой друг компетентен съд, без значение дали съдилищата са равни или не, в границите на законите на въпросните други юрисдикции.

14. ДЕЛИМОСТ

Ако дадена разпоредба на това Споразумение е или стане незаконна, невалидна/неприложима в която и да е държава, това не засяга по никакъв начин валидността/приложимостта в тази държава на всички други разпоредби от Споразумението, или валидността/приложимостта в други държави на тази, или която и да е друга разпоредба от него.

15. ПРЕХВЪРЛЯНЕ

Rational Social си запазва правото да прехвърля правата от това Споразумение, изцяло или частично, по всяко време и без предупреждение. Потребителят не може да прехвърля на никого права или задължения по силата на настоящото Споразумение.

16. РАЗНИ

 • 16.1Никакъв отказ от права от страна Rational Social по отношение на някое нарушение на която и да е разпоредба на това Споразумение (включително и неуспех на Rational Social да изиска стриктно и буквално изпълнение на разпоредба от това Споразумение или съгласие с нея) не следва по никаква причина да се тълкува като отказ от права при някое следващо нарушение на същата разпоредба или при каквото и да било нарушение на всяка друга разпоредба на това Споразумение.

 • 16.2Нищо в това Споразумение не създава и не дава никакви права или други ползи на трети лица, които не са страна по това Споразумение, освен тези в рамките на Групата.

 • 16.3Нищо в това Споразумение не създава и не се счита за създаване на партньорство, агенция, договореност, правоотношение на база доверие или обединение между вас и нас.

 • 16.4Споразумението изразява цялостното разбиране и съгласие между вас и нас по отношение на Услугата, и отменя всички предварителни съгласия, разбирателства или договорености между вас и нас.

 • 16.5Потребителят трябва да предостави пълна информация, отговаряща на истината, по отношение на всички данни и информация, поискана от PokerStars във връзка ползването на Услугата от страна на Потребителя по всяко време, съгласно условията на нашата Политика за конфиденциалност.

 • 16.6Версията на английски език на настоящото Споразумение се счита господстващ вариант. В случай на някакво несъответствие между нея и която и да е от преведените версии на настоящото Споразумение, в сила е версията на английски език.

Авторско право © 2014 Rational Intellectual Holdings Limited. Всички права запазени.

Относно OpenSSL Toolkit:

Copyright © 1998-2011 The OpenSSL Project.  Всички права запазени.

Авторско право © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com). Всички права запазени.

Относно софтуера на PSTCollectionView software:

Авторско право (c) 2012-2013 Peter Steinberger steipete@gmail.com

Относно софтуера на ungif:

Разпространението на GIFLIB е защитено с авторко право на 1997  Eric S. Raymond

Повече информация ще намерите на www.pokerstars.bg

Можете да се свържете с Rational Social на имейл support@pokerstars.bg.

НОВ ИГРАЧ ЛИ СТЕ?
ИЗТЕГЛЕТЕ БЕЗПЛАТНИЯ СОФТУЕР

Просто изтеглете безплатния софтуер на PokerStars, за да започнете да играете.

Play Poker

Как да изтеглите покер софтуера