Политика за конфиденциалност на PokerStars и PokerStars Casino

Поверителността на вашата информация е много важна за PokerStars и PokerStars Casino, които са марки, използвани от и собственост на група компании, известна под името Rational Group - собственикът и оператор на уебсайтa на адрес www.pokerstars.bg (наричан тук по-долу Сайтa).

Поради тази причина, когато се използва и съответният контекст позволява това, терминът Група означава REEL Spain Plc заедно с нейните дъщерни дружества и холдингови компании, както и дъщерните дружества на тези холдингови компании и свързаните с нея дружества (наричани в настоящия документ REEL Spain, Група, ние или нас/наш).

Ние се ангажираме да поддържаме поверителността на личната информация, която събираме от вас, като я пазим с помощта на най-добрата софтуерна и хардуерна архитектура, техники, методи и процедури, които ви позволяват да се наслаждавате на различните продукти, налични в нашите сайтове, със знанието, че поверителността ви е запазена. При обработването на вашата лична информация ние спазваме разпоредбите на Закона за защита на данните на Малта от 2001. Позоваванията на дефинирани термини в тази политика за конфиденциалност, ако не са изложени по-долу, ще се тълкуват така, както са посочени в Лицензионното споразумение с краен потребител.

1. Съгласие с политиката за конфиденциалност

 1. Използвайки Услугата, вие (Потребител или вие) се съгласявате с условията на тази Политика за конфиденциалност. Ние си запазваме правото да променяме и изменяме настоящата Политика за конфиденциалност, като промените влизат в сила веднага след оповестяването им на Сайта. Ако продължите да използвате Услугата след промяна в нашата Политика за конфиденциалност, ще се счита, че сте приели всички промени в нея. В случай на противоречие между разпоредбите на тази Политика за конфиденциалност и Лицензионното споразумение с краен потребител ще се прилагат разпоредбите на Лицензионното споразумение с краен потребител. Ако не е посочено друго, термините, обозначени с главни букви, имат същото значение, както в нашето Лицензионно споразумение с краен потребител. Целта на тази Политика за конфиденциалност е да ви запознае с начините, по които събираме, съхраняваме, използваме и пазим вашата лична информация, а и за да можете да разберете правата си във връзка с тази информация.

2. Каква информация се изисква и с каква цел

 1. Като част от процеса по отваряне на потребителска сметка Stars и за да ни дадете възможност да ви предоставим нашите Услуги, ние изискваме от вас определена лична информация, включително име, рождена дата, пощенски адрес, телефонен номер, имейл адрес и парола, както и да потвърдите, че сте навършили 18 години (или повече, ако държавата, в която живеете, има по-високи изисквания за минималната възраст, на която можете да използвате Услугата). В съответствие с приложимите регулаторни изисквания и за да можете да получите достъп и да използвате нашия софтуер и/или Услуга чрез някой от нашите уебсайтове, с настоящото се съгласявате и давате разрешение на нас (и на трети лица, които действат от наше име) да: (i) да използваме услуги, базирани на местоположението, за да определим географското ви положение от вашия персонален компютър или устройство (както е дефинирано в Раздел 9 по-долу) (които могат да включват вашия IP адрес, Wi-Fi връзка, данни от бисквитки и др.) и (ii) да събираме, съхраняваме, обработваме, получаваме и предаваме ваша лична информация (включително, но не само информация за вашето местоположение) и/или други данни или информация, които могат да бъдат извлечени от вашето устройство или компютър, за да ви дадем възможност за достъп до Услугата/Софтуера, както и за останалите цели, описани в настоящата Политика за конфиденциалност. Нямате право да използвате нашия софтуер и/или Услуги, ако не приемате тази разпоредба или не желаете да ни дадете съгласието, описано подробно по-горе. Ние имаме право да използваме вашата лична информация, за да проверим вашата самоличност и други, предоставени от вас данни, като използваме услугите на трети страни, включително финансови институции, агенции за проверка на самоличността и кредитни агенции, с цел да ви предоставим Услугите. Освен това, когато използвате Услугата, ние запазваме определена лична информация, включително информация за вашата дейност на Сайтa и информация, държана на или получена от Устройства или системи, които използвате, с цел да подобрим предоставените от нас Услуги, както и да се уверим, че не използвате забранен софтуер или инструменти на трети страни. Ние, нашите свързани лица и трети лица, предоставящи ви услуги от наше име, имаме право да използваме вашата лична информация за различни цели, като:

  • потвърждаване на финансови транзакции,
  • предоставяне на Услугите за ползване от вас;
  • идентификация, потвърждаване на самоличност и проучване;
  • статистически анализ и изследване;
  • проучване и развитите;
  • маркетинг, проучвания на пазара и клиентите;
  • анализ на данни;
  • спазване на лицензионните и законови изисквания;
  • анализ на кредитния риск и риска от измама;
  • борба срещу рисковете за сигурността; и
  • потвърждаване на вашето местоположение

  Ние имаме право да разкрием вашата лична информация:

  • ако това се изисква от закон или регулаторен орган;
  • ако добросъвестно смятаме, че такова действие е необходимо:
   • за да спазим законите или връчена ни съдебна заповед;
   • да запазим и защитим нашите права или собственост;
   • да се съобразим с всеки регулаторен, лицензиращ или друг държавен орган;
   • да позволим на трети страни, предоставящи ни услуги, да уреждат и извършват плащания във връзка със залози, направени от Потребител;
   • да позволим на всяка компания за уреждане на плащания и/или събиране на задължения, наета от нас, да урежда плащане или да събира дължими суми на и от нашите Потребители;
   • на подпомагаме трети страни, предоставящи услуги от наше име;
   • за целите на всяка трета страна, която купи компанията или бизнеса ни, или част от компанията или бизнеса ни;
   • да подпомагаме кредитни агенции при обстоятелствата, описани подробно по-долу в този Раздел 2;
  • с ваше съгласие;
  • с цел възстановяване от бедствие; или
  • както е описано в Раздели 5 и 6 по-долу.

  От време на време можем да ви изпращаме подробности за бъдещи събития, новини за редица наши продукти, линкове с оферти и други маркетингови съобщения относно предлаганите от нас услуги (включително общи услуги за поддръжка на клиенти). Ако не желаете да получавате подобни съобщения с оферти, можете да се откажете от тях, като използвате предоставените инструкции, когато получите тези съобщения.

  Ако не ни обезщетите за върнати плащания, откази или анулирания на депозити, които сте направили, ние имаме право, съгласно приложимия закон, да предоставим информация за вашите сметки и начина, по който ги управлявате, на кредитни агенции или техния еквивалент в юрисдикцията, в която живеете („CRA”). Моля, обърнете внимание, че CRA могат да запишат неплатените задължения на ваше име и на други лични данни, като тази информация може да бъде предоставена на други организации. Тя ще остане в архивите на CRA за срок от 6 (шест) години или в друг приложим период след датата на съответните върнати, отказани или анулирани плащания. Предоставената информация може да се използва от CRA за предотвратяване на престъпления, измами, пране на пари, потвърждаване на вашата самоличност и/или кредитоспособност, ако вие, вашият партньор, съпруг/а или друг член на вашето домакинство, вашата фирма или други финансово свързани лица кандидатстват за кредитно финансиране, използвайки вашето име или данни, за следене на използването на сметките, които имате, за да се вземат решения относно кредити или други финансови решения, свързани с вас, да се проследи вашето местонахождение, да се събират задължения от вас, за статистически анализ и тестване на системи.

  Вашата лична информация може да бъде обработена от нас, нашите свързани лица, представители или трети страни, предоставящи услуги вместо нас в държави извън територията на Европейската икономическа зона. В такива случаи ние поемаме ангажимент да спазваме разпоредбите на Закона за защита на данните на Малта от 2001 във връзка с трансфера на тази лична информация.

  Ще използваме името ви в рекламни материали единствено с ваше съгласие.

  Вие сте длъжни да регистрирате своята сметка Stars с вашето име. Освен това е много важно да попълните формуляра за регистрация на сметка Stars с вярна и актуална информация, защото тя ще се използва за потвърждение на финансови транзакции и за други цели, посочени по-горе. Необходимо е да ни уведомявате за всички промени във вашата лична информация, които имат отношение към вашата сметка Stars.

  Потребителите могат да променят данните си, като изберат съответната опция в изтегления софтуер.

3. Обработка на депозити и тегления

 1. При извършването на депозит Потребителите трябва да предоставят информация относно метода за депозиране (например, номер на кредитна карта и др. подробности). Тази информация заедно с останалите ви лични данни може да бъде използвана, за да се извърши клиринг на оторизирани от вас финансови транзакции между вас и REEL Spain. Необходимо е да ни уведомявате за или да актуализирате вашата сметка Stars със съответните промени във вашата лична информация.

4. Конфиденциалност

 1. REEL Spain полага големи усилия, за да защити конфиденциалността на самоличността, предпочитанията и всяка друга информация, която събираме за всеки отделен Потребител, и никога няма съзнателно да дадем достъп до тази информация на трети лица извън Групата, освен на съответния Потребител или както е предвидено в тази Политика за конфиденциалност. Ние правим сериозни инвестиции в своите сървъри, бази данни, резервни бази данни, защитни стени и технологии за шифроване, за да защитим информацията, която събираме от нашите играчи. Тези технологии се използват като част от една модерна система за сигурност.

  Вие също трябва да се включите в процеса по защита на вашата информация. Вашето потребителско име и парола (както е определено в Лицензионното споразумение с краен потребител) са конфиденциални и вие сте длъжни да ги пазите в тайна по всяко време и да положите максимални усилия, за да запазите тяхната секретност и поверителност.

  Моля, обърнете внимание, че ако използвате нашата услуга Home Games, вашето Stars ID ще бъде вашето име като управител или член на клуба и ще бъде показвано на управителите и членовете на клубове в лобито на Home Games, в лобито на клуба и (ако управителят на клуба избере опцията за включване в указатели) в публични указатели на клубовете. По този начин всички, които ви познават от Home Games и/или от вашия клуб, ще научат самоличността на вашето Stars ID. Ако не сте съгласни с това, не трябва да използвате Home Games.

5. Граници на конфиденциалността

 1. Информация, която сте задължени да предоставите по закон: на основание законни и регулаторни механизми и мерки за сигурност от нас може да се изиска, при определени обстоятелства, да разкрием лична информация за нашите Потребители и може да ни бъде забранено да ви уведомим за това. Ще положим разумни усилия да ограничим такова разкриване на информация до следното:

  1. когато по наша добросъвестна преценка се изиска да направим това по силата на призовка, съдебна заповед или друг правен процес, или
  2. когато е необходимо да се идентифицира определено лице, или да се свържем с или да започнем съдебно производство срещу физически или юридически лица, за да защитим или наложим принудително изпълнение на нашите права.

  Освен това, ние имаме право по свое усмотрение и вие ни оторизирате да разкриваме информация относно вашето Stars ID, име, възраст, адрес, град, щат, област, пощенски код, държава, телефон, електронна поща, местоположение и детайлите на финансовите инструменти, използвани за депозиране и теглене, пред трети лица, които действат от наше име, или компетентни правителствени органи, когато ние преценим, че е това е необходимо или подходящо, във връзка с разследване на измами, нарушения на интелектуалната собственост, пиратство или друга незаконна дейност, която може да ни изложи на юридическа отговорност.

6. Кой получава вашата информация?

 1. Освен разкриването на информация, което се изисква по закон, описано в тази Политика за конфиденциалност, ние имаме право да разкрием вашата лична информация на наши служители, посредници и на трети лица, доставчици на услуги, които използват вашата лична информация, за да ни предоставят услугите си във връзка с факта, че сте Потребител на нашия Сайт. Всички, които получават достъп до вашата лична информация, ще бъдат обвързани от приложимите закони за защита на информацията да пазят вашата лична информация поверителна и в същата степен на защита, до която сме длъжни да правим това и ние.

  Ние имаме право да комбинираме вашата лична информация, събрана чрез вашето използване на Услугата в съответствие с тази Политика за конфиденциалност с друга информация, събрана от вас чрез използването от ваша страна на други услуги, предлагани от Групата, включително но не само, онлайн уебсайтове под марките PokerStars и PokerStars Casino, както и от всички съпътстващи продукти и услуги, свързани с това, включително използването на мобилни услуги и социални мрежи. Ще третираме такава комбинирана информация в съответствие със тази Политика за конфиденциалност и ще я използваме за целите, изложени в тук.

7. Директен маркетинг

 1. Ние имаме право да използваме вашия имейл адрес и телефонен номер, за да ви предоставяме новини, оферти и други маркетинг материали от нашата Група. Освен това имаме право да споделяме вашия имейл адрес и телефонен номер с наши маркетинг партньори, за да ви предлагаме маркетинг оферти. Тъй като уважаваме вашето право на лична неприкосновеност, сме ви осигурили лесен механизъм за спиране на маркетинг офертите по имейла и телефона от нас или от наши партньори и свързани лица. Можете по всяко време да заявите, че не желаете да получавате подобни оферти, като изпратите празно съобщение с думата „Remove” в полето „Относно” до отдел Събития. Ако заявите, че не искате да получавате маркетинг информация за тези оферти, ние ще премахнем данните ви от нашите списъци за маркетинг и от всички бъдещи списъци, които споделяме с нашите маркетинг партньори. Независимо от това, може да се наложи да се отпишете отделно от маркетинг офертите, изпращани от партньори, които са получили вашите данни за контакт от нас преди заявката ви за премахване от тези списъци.

8. Правата ви във връзка с вашата информация

 1. Имате право да поискате да ви предоставим запис от личната информация, която имаме за вас (в съответствие с приложимото законодателство). Това е известно като заявка за достъп до обект (SAR) и при условие че ние удостоверим самоличността ви до разумна степен на удовлетвореност (което може да стане под формата на заявка от наша страна за и предоставяне на подобна идентификация и друга информация, която можем да поискаме от вас, от ваша страна), ние разполагаме с четиридесет (40) дни, за да изпълним вашата заявка SAR. Можем, при определени условия, да наложим малка такса за покриване на административните разходи за вашата заявка SAR, като тази сума ще бъде в съответствие с приложимия закон. Нашата цел е да съхраняваме възможно най-точна информацията за вас. Можете да ни пишете по всяко време, за да проверите, промените или да поискате да коригираме вашите данни в съответствие със Закона за защита на данните на Малта от 2001, като в този случай ние също ще поискаме от вас доказателство за вашата самоличност. За да се свържете с нас във връзка с вашата информация, моля, изпратете имейл на Поддръжка. Моля, обърнете внимание, че ако ние затворим или ако вие ни помолите да затворим вашата сметка Stars поради каквато и да било причина, вашите лични данни ще бъдат запазени за такъв период, какъвто може да се изиска съгласно приложимите разпоредби за борба с прането на пари или с други лицензионни изисквания.

9. Бисквитки

 1. Бисквитките са текстови файлове, съдържащи информация, които се свалят на вашия персонален компютър, лаптоп или мобилно устройство („Устройство) при посещение на нашия Сайт. След това те се изпращат обратно към първоначалния уебсайт при всяко следващо посещение или към друг уебсайт, който разпознава бисквитките.

  Бисквитките са доста полезни и се използват с различни цели. Например, те ви позволяват да преминавате успешно от една страница на друга, запомнят вашите предпочитания и като цяло подобряват качеството на услугите за потребителя. Понякога бисквитките се използват, за да се осигури поставянето на онлайн реклами, които представляват интерес за вас.

  Ние използваме бисквитки, за да проследим пренасочването към нашите уебсайтове, да запомним вашите предпочитания, да предложим динамично персонализирано съдържание на нашите уебсайтове и да създадем анонимна статистическа база данни, която да използваме за подобряване на обслужването в сайтовете ни. Също така използваме бисквитки, за да измерим ефективността на нашите рекламни кампании, да ограничим броя пъти за показването на дадена реклама, да запомним посещението ви в даден уебсайт и да ви покажем реклами, които съответстват най-добре на вашите интереси.

  Подробна информация за бисквитките и как ги използваме в Сайта ще намерите в Политиката за бисквитките. В нея също така е обяснено как да изключите бисквитките или да контролирате кои от тях да бъдат поставени на вашето Устройство (за тази цел вижте раздела Как да променяте настройките на бисквитките).

10. Кои сме ние?

 1. Ние сме регистрирани в Комисията за защита на личните данни по силата на Закона за защита на данните на Малта.

  REEL Spain Plc
  Villa Seminia
  8 Sir Temi Zammit Avenue
  Ta’ Xbiex, XBX 1011
  Malta

Последна редакция на Политиката за конфиденциалност на REEL Spain PLC: април 2017

Отговорно залагане

Responsible Gaming

Ние съблюдаваме отговорното залагане и полагаме всички усилия, за ви предоставим приятно и позитивно преживяване в игрите.

ЧЗВ - Поддръжка

FAQ

Нашият Отдел Поддръжка подготви списък с най-често задаваните въпроси от играчите и техните отговори.

ЧЗВ - покер игри

faq games

Често задавани въпроси и отговори за играта на покер в PokerStars.

Специални оферти

Special Offers

PokerStars провежда специални оферти целогодишно с парични награди, места за най-добрите турнири на живо и още много.

Как да играете покер

How to Play Poker

В раздела „Как да играете” ще намерите всички покер правила, съвети за начинаещи и задълбочена стратегия.

Игра с истински пари

Chip Stack

Направете първия си депозит и започнете да играете в PokerStars. Депозирането е бързо и сигурно.