Политика за конфиденциалност на PokerStars и PokerStars Casino

Поверителността на вашата информация е много важна за PokerStars и PokerStars Casino, които са марки, използвани от и собственост на група компании, известна под името Rational Group - собственикът и оператор на уебсайтa на адрес www.pokerstars.bg (наричан тук по-долу Сайтa).

Поради тази причина, когато се използва и съответният контекст позволява това, терминът Група означава REEL Spain Plc заедно с нейните дъщерни дружества и холдингови компании, както и дъщерните дружества на тези холдингови компании и свързаните с нея дружества (наричани в настоящия документ REEL Spain, Група или Ние/Нас/Наш).

 

Ние поемаме ангажимент да осигурим конфиденциалността на личната информация, която събираме от вас, като пазим вашите данни с помощта на най-добрите софтуер и хардуер, техники, методи и процедури, за да ви дадем възможност да се насладите на играта на онлайн покер в Сайта. При обработването на вашата лична информация ние спазваме разпоредбите на Закона за защита на данните на Малта от 2001 г.

Съгласие с политиката за конфиденциалност

 1. Използването на Услугата (както този термин е дефиниран в Лицензионното споразумение с краен потребител) от ваша страна (Потребител, Вие/Вас/Ваш) представлява съгласие с условията на настоящата Политика за конфиденциалност. Запазваме си правото да правим поправки по тази Политика за поверителност, като промените влизат в сила веднага след оповестяването им на Сайта. Ако продължите да използвате Услугата след промяна в нашата Политика за конфиденциалност, ще се счита, че сте приели всички промени в нея. В случай на противоречие между разпоредбите на тази Политика за конфиденциалност и Лицензионното споразумение с краен потребител ще се прилагат разпоредбите на Лицензионното споразумение с краен потребител. Ако не е посочено друго, термините, обозначени с главни букви, имат същото значение, както в нашите Условия за ползване на услугата. Целта на тази Политика за поверителност е да ви запознае с начините, по които събираме, съхраняваме, използваме и пазим вашата лична информация, а и за да можете да разберете правата си във връзка с тази информация.

Каква информация се изисква и с каква цел

 1. Като част от процеса по отваряне на потребителска сметка Stars и за да ни дадете възможност да ви предоставим услуги, ние изискваме от вас определена лична информация, включително име, телефонен номер, пощенски адрес, имейл адрес и парола, както и да потвърдите, че сте навършили 18 години (или повече, ако държавата, в която живеете, има по-високи изисквания за минималната възраст, на която можете да използвате Услугата). В съответствие с приложимите регулаторни изисквания и за да можете да получите достъп и да използвате нашия софтуер и/или Услуга чрез някой от нашите уебсайтове, с настоящото се съгласявате и давате разрешение на нас (и на трети лица, които действат от наше име) да: (i) да използваме услуги, базирани на местоположението, за да определим географското ви положение от вашия персонален компютър или устройство (както е дефинирано в Раздел 9 по-долу) (които могат да включват вашия IP адрес, Wi-Fi връзка, данни от бисквитки и др.) и (ii) да събираме, съхраняваме, обработваме, получаваме и предаваме ваша лична информация (включително, но не само информация за вашето местоположение) и/или други данни или информация, които могат да бъдат извлечени от вашето устройство или компютър, за да ви дадем възможност за достъп до Услугата/Софтуера, както и за останалите цели, описани в настоящата Политика за конфиденциалност. Нямате право да използвате нашия софтуер и/или Услуги, ако не приемате тази разпоредба или не желаете да ни дадете съгласието, описано подробно по-горе. Ние имаме право да използваме вашата лична информация, за да проверим вашата самоличност и други, предоставени от вас данни, като използваме услугите на трети страни, включително финансови институции, агенции за проверка на самоличността и кредитни агенции, с цел да ви предоставим Услугата. Освен това, когато използвате Услугата, ние запазваме определена лична информация, включително информация за вашата дейност на Сайтa и информация, държана на Устройства или на използваните от вас системи, с цел да подобрим предоставените от нас услуги. Ние, нашите свързани лица и трети лица, предоставящи услуги от наше име, имаме право да използваме вашата лична информация за различни цели, като:

  • потвърждаване на финансови транзакции,
  • предоставяне на услуги;
  • идентификация, потвърждаване на самоличност и проучване;
  • статистически анализ и изследване;
  • проучване и развитите;
  • маркетинг, проучвания на пазара и клиентите;
  • анализ на данни;
  • спазване на лицензионните и законови изисквания;
  • анализ за кредитния риск и риска от измама; и
  • потвърждаване на вашето местоположение.

  Ние имаме право да разкрием вашата лична информация:

  • ако това се изисква от закон или регулаторен орган;
  • ако добросъвестно смятаме, че такова действие е необходимо:
   1. за да спазим закон или връчена ни съдебна заповед;
   2. да запазим и защитим нашите права или собственост;
   3. на всеки регулаторен, лицензиращ или друг държавен орган;
   4. на трети страни с цел уреждане или извършване на плащане във връзка със залози;
   5. на всяка компания за уреждане на плащания и/или събиране на задължения, наета от нас да урежда плащане или да събира дължими суми на и от нашите Потребители;
   6. на трети страни, предоставящи услуги от наше име;
   7. на всяка трета страна, която купи REEL Spain или бизнеса ни, или част от компанията или бизнеса ни;
   8. на кредитни агенции при обстоятелствата, описани подробно по-долу в този Раздел 2;
  • с ваше съгласие;
  • с цел възстановяване от бедствие; или
  • както е описано в Раздели 5 и 6 по-долу.

  Ние имаме право да ви изпращаме новини, информация за събития и/или нови услуги, както и за да можем да ви предоставим обслужване и поддръжка. Ако не желаете да получавате нашите имейл съобщения с новини, можете да се откажете от тях, като използвате инструкциите, включени във всеки имейл.
  Ако не ни обезщетите за върнати плащания, откази или анулирания на депозити, които сте направили, ние имаме право да предоставим информация за вашите сметки и как ги управлявате на Кредитни агенции. Кредитните агенции ще запишат неплатените задължения. Тази информация може да бъде предоставена на други организации и ще остане в архивите на Кредитните агенции за срок от 6 години след датата на съответните върнати, отказани или анулирани плащания. Предоставената информация може да се използва от Кредитните агенции за предотвратяване на престъпления, измами, пране на пари, потвърждаване на вашата самоличност и/или кредитоспособност, ако вие, вашият партньор, съпруг/а или друг член на вашето домакинство, вашата фирма или други свързани лица кандидатстват за финансиране, за следене на използването на сметките, които имате, за да се вземат решения относно кредити или други финансови решения, свързани с вас, да се проследи вашето местонахождение, да се събират задължения от вас, за статистически анализ и тестване на системи.
  Вашата лична информация може да бъде обработена от нас, нашите свързани лица, представители или трети страни, предоставящи услуги вместо нас в държави извън територията на Европейската икономическа зона. В такива случаи ние поемаме ангажимент да спазваме разпоредбите на Закона за защита на данните на Малта от 2001 г.
  Ще използваме името ви в рекламни материали единствено с ваше съгласие.
  Вие сте длъжни да регистрирате своята сметка Stars с вашето име. Освен това е много важно да попълните формуляра за регистрация на сметка Stars с вярна и актуална информация, защото тя ще се използва за потвърждение на финансови транзакции и за други цели, посочени по-горе. Необходимо е да ни уведомявате за всички промени във вашата лична информация, които имат отношение към вашата сметка Stars.
  Потребителите могат да променят данните си, като изберат съответната опция в изтегления софтуер.

Обработка на депозити и тегления

 1. При извършването на депозит Потребителите трябва да предоставят информация относно метода за депозиране (например, номер на кредитна карта и др. подробности). Тази информация заедно с останалите ви лични данни може да бъде използвана, за да се извърши клиринг на оторизирани от вас финансови транзакции между вас и REEL Spain. Вие сте длъжни да ни уведомявате за съответните промени във вашата лична информация.

Конфиденциалност

 1. REEL Spain полага големи усилия, за да защити конфиденциалността на самоличността, предпочитанията и всяка друга информация, която събираме за всеки отделен Потребител, и никога няма съзнателно да дадем достъп до тази информация на трети лица извън Групата, освен на съответния Потребител или както е предвидено в тази Политика за конфиденциалност. Ние правим сериозни инвестиции в своите сървъри, бази данни, резервни бази данни, защитни стени и технологии за шифроване, за да защитим информацията, която събираме от нашите играчи. Тези технологии се използват като част от една модерна система за сигурност.

  Вие също трябва да се включите в процеса по защита на вашата информация. Вашето потребителско име и парола (както е определено в Лицензионното споразумение с краен потребител) са конфиденциални и вие сте длъжни да ги пазите в тайна по всяко време и да положите максимални усилия, за да запазите тяхната секретност и поверителност.

  Моля, обърнете внимание, че ако използвате нашата услуга Home Games, вашето Stars ID ще бъде вашето име като управител или член на клуба и ще бъде показвано на управителите и членовете на клубове в лобито на Home Games, в лобито на клуба и (ако управителят на клуба избере опцията за включване в указатели) в публични указатели на клубовете. По този начин всички, които ви познават от Home Games и/или от вашия клуб, ще научат вашето Stars ID. Ако не сте съгласни с това, не трябва да използвате Home Games.

Граници на конфиденциалността

 1. Информация, която сте задължени да предоставите по закон: По силата на законови, регулаторни или други изисквания, свързани с мерките за сигурност и регулаторната среда, в която извършваме дейност, от REEL Spain може да се изиска при определени обстоятелства да разкрие лична информация за нашите Потребители и може да ни бъде забранено да ви уведомим за това. REEL Spain ще положи разумни усилия да ограничи такова разкриване на информация до случаите, в които по наша добросъвестна преценка се изиска да направим това по силата на призовка, съдебна заповед или друг правен процес, или когато е необходимо да се идентифицира определено лице, или да се свържем с или да започнем съдебно производство срещу физически или юридически лица, за да защитим или наложим принудително изпълнение на правата на REEL Spain. Освен това, ние имаме право по свое усмотрение и вие ни оторизирате, да разкриваме информация относно вашето потребителско име, имена, адрес, град, щат, област, пощенски код, държава, телефон, електронна поща, местоположение и детайлите на финансовите инструменти, използвани за депозиране и теглене, пред трети лица, които действат от наше име, или компетентни правителствени органи, когато ние преценим, че е това е необходимо или подходящо, във връзка с разследване на измами, нарушения на интелектуалната собственост, пиратство или друга незаконна дейност, която може да ни изложи на юридическа отговорност.

Кой получава вашата информация?

 1. Освен разкриването на информация, което се изисква по закон, описано в тази Политика за конфиденциалност, ние имаме право да разкрием вашата лична информация на наши служители, посредници и на трети лица, доставчици на услуги, които използват вашата лична информация, за да ни предоставят услугите си във връзка с факта, че сте Потребител на нашия Сайт.

  Ние имаме право да комбинираме вашата лична информация, събрана чрез вашето използване на Услугата в съответствие с тази Политика за конфиденциалност с друга информация, събрана от вас чрез използването от ваша страна на други услуги, предлагани от REEL Spain, включително но не само онлайн уебсайтове под марките PokerStars и PokerStars Casino, както и от всички съпътстващи продукти и услуги, свързани с това, включително използването на мобилни услуги и социални мрежи. Ще третираме такава комбинирана информация в съответствие със тази Политика за конфиденциалност и ще я използваме за целите, изложени в тук.

  Всички, които получават достъп до вашата лична информация, ще бъдат обвързани от приложимите закони за защита на информацията да пазят вашата лична информация конфиденциална в същата степен, до която сме длъжни да правим това и ние.

Директен маркетинг

 1. Ние имаме право да използваме вашия имейл адрес и телефонен номер, за да ви предоставяме новини, оферти и други маркетинг материали от нашата Група. Освен това имаме право да споделяме вашия имейл адрес и телефонен номер с наши маркетинг партньори, за да ви предлагаме маркетинг оферти. Тъй като уважаваме вашето право на лична неприкосновеност, сме ви осигурили лесен механизъм за спиране на маркетинг офертите по имейла и телефона от нас или от наши партньори и свързани лица. Можете по всяко време да заявите, че не желаете да получавате подобни оферти, като изпратите празно съобщение с думата „Remove” в полето „Относно” до отдел Събития. Ако заявите, че не искате да получавате маркетинг информация за тези оферти, ние ще премахнем данните ви от нашите списъци за маркетинг и от всички бъдещи списъци, които споделяме с нашите маркетинг партньори. Независимо от това, може да се наложи да се отпишете отделно от маркетинг офертите, изпращани от партньори, които са получили вашите данни за контакт от нас преди заявката ви за премахване от тези списъци.

Вашите права във връзка с вашата информация

 1. Имаме за цел да съхраняваме информацията ви възможно най-точно. Можете да ни пишете по всяко време, за да проверите, промените или получите копие от вашата информация или да поискате да коригираме вашите данни в съответствие със Закона за защита на данните на Малта от 2001 г., като в този случай ние имаме право да поискаме от вас доказателство за вашата самоличност. За да се свържете с нас във връзка с вашата информация, моля, изпратете имейл на Поддръжка. При определени обстоятелства имаме право да наложим малка такса, за да покрием административните разноски, направени във връзка с ваша заявка в това отношение.

Бисквитки

 1. Бисквитките са текстови файлове, съдържащи информация, които се свалят на вашия персонален компютър, лаптоп или мобилно устройство (Устройство) при посещение на уебсайт. След това те се изпращат обратно към първоначалния уебсайт при всяко следващо посещение или към друг уебсайт, който разпознава бисквитките.

  Бисквитките са доста полезни и се използват с различни цели. Например, те ви позволяват да преминавате успешно от една страница на друга, запомнят вашите предпочитания и като цяло подобряват качеството на услугите за потребителя. Понякога бисквитките се използват, за да се осигури поставянето на онлайн реклами, които представляват интерес за вас.

  Ние използваме бисквитки, за да проследим пренасочването към нашите уебсайтове, да запомним вашите предпочитания, да предложим динамично персонализирано съдържание на нашите уебсайтове и да създадем анонимна статистическа база данни, която да използваме за подобряване на обслужването в сайтовете ни. Също така използваме бисквитки, за да измерим ефективността на нашите рекламни кампании, да ограничим броя пъти за показването на дадена реклама, да запомним посещението ви в даден уебсайт и да ви покажем реклами, които съответстват най-добре на вашите интереси.

  Подробна информация за бисквитките и как ги използваме в Сайта ще намерите в нашата Политика за бисквитките. В нея също така е обяснено как да изключите бисквитките или да контролирате кои от тях да бъдат поставени на вашето Устройство (за тази цел вижте раздела Как да променяте настройките на бисквитките).

Кои сме ние?

 1. Ние сме регистрирани в Комисията за защита на личните данни по силата на Закона за защита на данните на Малта.

Последна редакция на Политиката за конфиденциалност на REEL Spain PLC: Октомври 2016а

НОВ ИГРАЧ ЛИ СТЕ?
ИЗТЕГЛЕТЕ БЕЗПЛАТНИЯ СОФТУЕР

Просто изтеглете безплатния софтуер на PokerStars, за да започнете да играете.

Play Poker

Как да изтеглите покер софтуера