ОБЩИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ

ОФЕРТИ

По-долу са поместени общите правила и условия („Правила”), важащи за всички оферти, облаги с награди и състезания (с общото название „Оферти”), които се рекламират или предлагат чрез сайта на адрес www.pokerstars.bg („Сайтът”) и/или чрез GUI софтуера („Клиентът”). Всяка оферта се организира от Rational Gaming Europe Limited („PokerStars”/„ние”/„нас”), притежаващи и управляващи Сайта. 

За да се включи в която и да било Оферта, всеки участник („Участник”/„вие”) се съгласява да спазва безусловно следното (в неговата приложимост): (i) тези Правила; (ii) лицензионното споразумение с краен потребител за използване на Сайта („EULA”); (iii) турнирните правила, регламентиращи участието в турнири на Сайта („Турнирни правила”); и (iv) всички специални правила и условия, касаещи отделните Оферти в Сайта („Специални условия”).

1. Изисквания за участие

1.1 Трябва да имате навършени 18 години или пълнолетие според законите на държавата, в която живеете (което е по-голямо), за да можете да участвате в която и да било Оферта. По всяко време може да ви бъде поискано от нас или от трета страна доказателство за вашата възраст и/или самоличност и вие трябва да предоставите валиден паспорт или друг официален документ за самоличност със снимка, с който да докажете вашата възраст и/или самоличност, докато PokerStars се убеди в това. Ако не успеете да предоставите подобен документ(и) и да убедите PokerStars, ще бъдете автоматично изключени от Офертата и може да бъдете лишени от всички привилегии, награди и средства, които са ви били отпуснати, без никаква компенсация.

1.2 Всеки Участник в Оферта трябва да бъде лицето, чието име е регистрирано в сметката на PokerStars в Сайта („Сметка за игра”), участвала в Офертата (при условие че Сметка за игра е необходима в съответствие със Специалните условия). С участието си в тази Оферта вие потвърждавате пред PokerStars, че името, адресът и личните данни, регистрирани и изложени във вашата Сметка за игра, са правилни и актуални. Ако не можете да предоставите валидно доказателство за вашето име, адрес или други лични данни и да убедите за това PokerStars, ще бъдете изключени или дисквалифицирани от Офертата. 

1.3 Служителите на PokerStars и техните роднини, както и всички други лица в съдружие или свързани по какъвто и да е начин с PokerStars, нямат право да участват в нито една Оферта. За целите на Офертата терминът „роднина” означава, без ограничения, съпруг, съпруга, партньор, родител, братовчед, дете, брат или сестра, а „в съдружие” включва, но не се ограничава само до, съквартирант(и) и съжител(и) на въпросните служители.

1.4 Когато играчи, намиращи се в определена юрисдикция, нямат право да участват в Оферта, или когато дадена Оферта се отнася само до определена Юрисдикция, това ще бъде посочено в Специалните условия.

2. Поведение на Участниците

2.1 Можете да притежавате само една Сметка за игра в PokerStars и трябва да използвате

тази Сметка, за да участвате в Офертата. Освен това не трябва да позволявате на друго лице да участва в Офертата чрез вашата Сметка за игра.

2.2 Ако PokerStars научи за измама, злоупотреба, нарушение, нечестност или подобни

действия във връзка с участието ви в Офертата, или в случай на нарушение

от ваша страна на Правилата, споразумението EULA или на Турнирните правила, PokerStars си запазва абсолютното право автоматично да ви дисквалифицира или да счете вашето участие за невалидно. Ако измамата, нарушението, нечестността или друго подобно действие е открито след присъждането на награда, ще трябва да върнете същата (или да предоставите компенсация) на PokerStars незабавно след известяването от страна на PokerStars.

2.3 По време на всяка Оферта PokerStars и/или определени страни ще прилагат стриктни правила за поведението на Участниците. PokerStars си запазва правото да предприеме всякакви действия, които счете за необходими, срещу Участник, нарушил тези Правила, споразумението EULA, Турнирните правила или Специалните условия, и/или действащ измамно и нечестно спрямо Офертата. Тези действия могат да включват, без ограничение, изключване, спиране достъпа до и дисквалифициране от Офертата и/или Клиента, конфискуване на наградите, които са били присъдени и/или са щели да бъдат присъдени на Участника. Решението за действията и поведението, които нарушават тези Правила или Офертата, както и какво представлява акт на измама или нечестност във връзка с поведението на Участник в Офертата, е изцяло по преценка на PokerStars.

3. Награди/Подаръци

3.1 Ще публикуваме на Сайта продължителността и финалната дата за участие във всяка една Оферта или броя участия, които ще разрешим, преди закриването на Офертата. Тази информация ще се предлага наред с всяка награда („Награда”) или възнаграждение („Подарък”), но няма да се публикува в тези Правила.

3.2 За избягване на всякакви съмнения предлаганите награди или възнаграждения и/или всички други артикули, които могат да се присъдят във връзка с Офертата, не могат да се прехвърлят, дават, възлагат, продават или приписват на друго лице(а).

3.3 Запазваме си правото да предложим парична алтернатива на всяка Награда или Подарък. Няма да имате правото да изискате изплащане на паричната алтернатива, освен ако ние не се съгласим да го направим. Паричната стойност на всяка Награда или Подарък (в случай че сме съгласни да предложим подобна парична алтернатива в дадена Оферта) ще бъде посочена в Специалните условия.

3.4 Играчите, спечелили Награди/Подаръци, ще бъдат информирани в рамките на 30 (тридесет) дни от спечелването на въпросните чрез телефонно обаждане, по имейл или друг начин за комуникация, който ще бъде посочен в Специалните условия на всяка Оферта. Всеки Участник е лично отговорен да гарантира, че данните за контакт и имейл адресът в неговата Сметка за игра са валидни и правилни. Няма да изпращаме Награда/Подарък, докато не ви уведомим за спечелването на въпросните, и Наградите/Подаръците ще бъдат добавени само към вашата Сметка за игра или изпратени на адреса, регистриран в Сметката ви за игра (в зависимост от условията).

3.5 Наградите/Подаръците трябва да бъдат получени в рамките на 30 дни от датата, на която сте били информирани, ако не е посочено друго. Ако не сте взели Наградата/Подаръка през посочения период, вашата Награда/Подарък ще бъде анулирана. Анулираните награди могат да бъдат преразпределени и предложени на друг Участник или в друга Оферта.

3.6 След съобщението до вас с информация за спечелената Награда или за правото за получаване на Подарък, Наградата/Подаръкът ще бъдат изпратени или предоставени не по-късно от 90 (деветдесет) дни след приключване на Офертата. Ако сте в правото си да получите Награда/Подарък, ще ви изпратим въпросните не по-късно от 60 (шестдесет) дни след приключване на Офертата. Обърнете внимание, че ако елемент от Награда/Подарък се отнася до събитие в бъдещето, няма да можете да използвате Наградата/Подаръка преди тази дата.   

3.7 Наградите/Подаръците се предлагат до изчерпване на количествата. При липса на наличност си запазваме правото да предложим алтернативна Награда или Подарък с подобна стойност и характеристики.

3.8 Възможно е да има допълнителни правила и условия, наложени от доставчика на Награда или Подарък („Правила на трети страни”), с които трябва да се съобразите при получаване и/или използване на определена Награда/Подарък и PokerStars няма да носи отговорност за неспазване на подобни Правила от трети страни. В допълнение ще трябва да влезете в отделно обвързващо споразумение с PokerStars по отношение обстоятелства около наградата и/или използването на всеки един елемент от Наградата и/или Подаръка. Неспазването на тези условия може да доведе до конфискуване на Наградата/Подаръка.  

3.9 Победителите нямат право и не са оторизирани по никакъв начин да обвързват PokerStars във връзка с договор или разноски без предварителното писмено одобрение на въпросните.

3.10 Награда/Подарък няма да се присъжда на Участник, който по някаква причина няма правната възможност да получи и/или използва Наградата/Подаръка, или ако предоставянето на Наградата/Подаръка на даден Участник би било противоправно.

3.11 Всеки Участник, получил Награда/Подарък като част от Оферта, носи лична отговорност за заплащането на всички мита, данъци и такси, които могат да бъдат наложени от съответния орган във връзка с получаването на Наградата/Подаръка в съответствие с приложимите закони. 

4. Здраве и безопасност

4.1 Трябва да спазвате всички здравни съвети, наставления за безопасност и/или инструкции от страна на PokerStars, или други правила, с които трябва да сте запознати във връзка с участието си в Офертата, и да спазвате всички приложими закони и изисквания. Неспазването на която и да било от директивите би довело до дисквалификация от Офертата.

4.2 Трябва да вземете необходимите мерки за гарантиране на здравето и безопасността си при участие в събития или действия, които са част от Офертата или Наградата. Всяко ваше поведение или действие, за което PokerStars счете, че представлява медицински или друг вид риск (включително, но не само, злоупотреба, физическа или психическа), ще доведе до незабавната ви дисквалификация.

4.3 Длъжни сте да предприемете необходимите действия за гарантиране на собствените си стандарти за безопасност и общите изисквания на Офертата, и да удостоверите, че участието ви в Офертата се извършва на собствен риск.

4.4 Трябва да уведомите PokerStars за евентуални медицински или други състояния, които може да възпрепятстват вашето участие в Офертата, възможно най-скоро след узнаването за състоянието. PokerStars си запазва правото да конфискува вашето място в Офертата или присъждането на Награда (при наличието на такава) без отговорност или компенсация, ако по свое собствено усмотрение PokerStars прецени, че излагате себе си или други на риск от болест или травма, или на риск от отменяне, прекъсване или съкращаване на Офертата.

5. Право на собственост

5.1 Тази точка 5 се прилага само в случаи, когато в дадена Оферта се изисква от вас да ни изпратите съдържание за разглеждане като начин за участие в Офертата, включващо, без ограничения, кратки истории, статии, блогове, аудиовизуални записи, снимки и фотографии (наричани с общото название „Съдържание”).

5.2 Вие гарантирате и поемате отговорност за това, че сте притежателят на целия материал и елементите, включени в Съдържанието, което ни изпратите, че сте оторизирани да използвате и експлоатирате Съдържанието като част от тази Оферта, и че сте осигурили всички необходими разрешения, пълномощни и съгласия да включите лицата или материалите, публикувани във вашето Съдържание. В допълнение, вие потвърждавате, че с изпращането на Съдържанието вие ни предоставяте безусловно, неотменимо, изключително, безвъзмездно, напълно прехвърляемо и безсрочно международно право да използваме, публикуваме, излъчваме или да оторизираме трети страни да използват, публикуват или излъчват Съдържанието във всякакъв формат и на всяка платформа, съществуващи както в момента, така и изобретени след това, без каквото и да било възнаграждение спрямо вас или трета страна, участваща в Съдържанието по какъвто и да било начин.

5.3 Гарантирате, че вашето Съдържание не съдържа, не включва и не използва лица под 18 (осемнадесет)-годишна възраст. Също така не е расистко, нецензурно, пренебрежително, заплашващо, упражняващо тормоз, клеветническо, измамно, лъжливо, обидно, не нарушава конфиденциалността и не злепоставя друго лице по никакъв начин, и не съдържа и не оправдава нещо незаконно. Гарантирате, че изпратеното от вас видео не нарушава никакви патенти, търговски марки, търговски тайни, авторски права или други интелектуални, материални или лични права на трета страна или физическо лице. Съгласявате се да не включвате и изобразявате материал във вашата Снимка, който: (i) е направен, с цел да разстрои и да навреди на останалите потребители; (ii) оскърбява, тормози, унижава или заплашва отделни лица или цяла група на базата на недопустима класификация, включваща, без ограничения, религия, пол, сексуална ориентация, раса, цвят на кожата, вероизповедание, етническа принадлежност, национален произход, гражданство, възраст, семейно положение, военен статус или инвалидност; (iii) съдържа или подстрекава към криминални и антисоциални действия; или (iv) е предназначен за комерсиални цели, включително, но без да се ограничава до, изпращане на материал с цел привличане на средства, промотиране, рекламиране или подпомагане продажбата на всякакъв вид стоки или услуги. 

5.4 Приемате, че изпращайки вашето Съдържание, вие правите това по свое собствено усмотрение и риск и носите цялата и пълна отговорност за всички елементи, включени в Съдържанието. Приемате, че не сме задължени да проверяваме, контролираме, преглеждаме и редактираме каквото и да било Съдържание, изпратено от вас във връзка с тази Оферта.

5.5 След изпращането на вашето Съдържание вие се съгласявате, че ние или трети страни, действащи вместо нас, си запазваме правото да откажем публикуването, да премахнем, орежем или редактираме вашето Съдържание по наша собствена преценка (и вие ни разрешавате да извършим всички тези действия, когато счетем за необходимо) и не носим каквато и било отговорност да използваме, качим, излъчим и/или предадем вашето Съдържание в нашия Сайт или в която и да било медия.

6. Ограничения на отговорността

6.1 С участието си в която и да било Оферта вие се съгласявате да освободите PokerStars от отговорност и се съгласявате да не допускате вреди за PokerStars, техните законни представители, съдружници, подразделения, агенции и съответно техните изпълнителни лица, директори, служители и агенти спрямо всякакви щети, разходи, вреди, загуби, искове, действия или производства, причинени от вас (или от трета страна, действаща от ваше име) („Искове”) в резултат на участието ви в тази Оферта и/или всяка Награда/Подарък, която може да ви бъде присъдена в резултат на това. PokerStars напълно изключва каквато и да било отговорност във връзка с подобни Искове (освен изплащането на всички разходи и разноски, предвидени като част от Наградата (при наличието на такава) във връзка с Офертата). Това ограничение не включва никаква отговорност от страна на PokerStars към вас за: (i) небрежност; (ii) смърт или лична травма, породена от небрежност на PokerStars или техните служители; (iii) неоторизирано представяне; или (iv) отговорност, която не може да бъде изключена или ограничена от приложимия закон.

6.2 С изключение на позволеното в точка 6.1 по-горе вие приемате и се съгласявате до максимална степен, допустима от действащия закон, независимо от формата на действие, както в договор, закононарушение или по друг начин, че при никакви обстоятелства PokerStars или техните съдружници, включително, но без да се ограничава до, съответните изпълнителни лица, директори, служители, последователи и правоприемници, не носят отговорност към вас или всяка друга страна за: (i) всякакви индиректни, специални, примерни, наказателни, случайни, следствени (включително, но не само, щети от прекъсване на бизнеса, загуба на бизнес или други печалби, загуба на програми, разходи за промяна на оборудване или софтуер или загуба на записи, информация и данни) или всякакви други щети, произтичащи вследствие на или във връзка с вашето участие в Офертата (или невъзможност да го направите), дори PokerStars да са били информирани за възможността от подобни щети; или (ii) всеки иск, отнасящ се до грешки, пропуски или други неточности в офертата.

6.3 PokerStars не носи отговорност към вас за извършване на задълженията си по Офертата и по отношение на Наградата/Подаръка, ако невъзможността за това е възникнала като резултат от обстоятелства, които не са в контрола на PokerStars. Можем да предложим алтернативна Награда/Подарък, но не сме задължени по никакъв начин да обезщетим Победителя при подобни обстоятелства.

6.4 Съгласявате се да обезщетите PokerStars, техните законни представители, съдружници, подразделения, агенции и съответно техните изпълнителни лица, директори, служители и агенти за всички разходи, загуби, щети и отговорност (включително за накърняване на репутацията и доброто име, както и професионални такси за консултанти), претърпени от PokerStars като резултат от вашето нарушение на задълженията ви по тези Правила, споразумението EULA, Турнирите правила или Специалните условия или свързани по някакъв начин с вашето неизпълнение на инструкции на PokerStars или във връзка с който и да било аспект относно участието ви в Оферта.

7.   Разни

7.1 В случай на спорове или разногласия относно който и да било аспект на дадена Оферта, включително, но не само, всички аспекти, свързани с присъждането на Наградата/Подаръците, правото на даден участник да се включи в Офертата, поведението на Участниците, тези Правила, споразумението EULA, Турнирните правила или Специалните условия, окончателното решение ще бъде единствено по преценка на PokerStars. Решението има обвързващо действие и не подлежи на разглеждане или обжалване от вас и или от трета страна.

7.2 Ако тези Правила постановят, че е нужна намесата на съдийска комисия за определяне на победител въз основа на субективен анализ или интерпретация, ние ще изберем независимо индивидуално лице за тази съдийска комисия.

7.3 С участието си в която и да било от нашите Оферти вие отстъпвате правото на PokerStars да използва вашето, име, глас, образ и подобие в маркетингови и рекламни кампании във всякакви видове медия, без да ви дължи каквато и да е компенсация за това. Вие изрично се отказвате от всички претенции към PokerStars в това отношение.

7.4 Тези Правила, споразумението EULA, Турнирните правила и всички приложими Специални условия представляват цялостното споразумение между вас и PokerStars по отношение на всяка Оферта, в която участвате, и заместват всички предварителни уговорки, преговори и споразумения (както устни, така и писмени) между вас и PokerStars. Освен изрично посоченото тук, всички условия, гаранции, заявления и условия (както устни, така и писмени) са напълно изключени. Невалидността, незаконността или неприложимостта на целите или част от тези Правила не засяга и не влияе на продължаването на силата на останалата част от Правилата.

7.5 PokerStars си запазва правото по всяко време да променя тези Правила, споразумението EULA, Турнирните правила или Специалните условия по свое усмотрение, включително да анулира, променя или отменя провеждането на всяка Оферта, ако по свое усмотрение PokerStars прецени, че Офертата не може да бъде проведена както е предвидено. Всички промени в която и да било Оферта ще бъдат отразени в Сайта и продължаването на участието ви в тази Оферта ще се счита за приемане на всички предложени промени, модификации и изменения.

8.6 Тези Правила и всякакви въпроси, отнасящи се към настоящия регламент, се уреждат от и се тълкуват в съответствие със законите на Малта. Вие безвъзвратно се съгласявате, че съответните съдилища на Малта ще имат изключителна компетентност във връзка с всякакви претенции, спорове или различия по отношение на Офертата и всички въпроси, произтичащи от това, и окончателно се отказвате от правото на възражение по въпроси, отнесени към тези съдилища, или възможността да твърдите, че искът е заведен в неправилна форма, или че тези съдилища не са компетентни по съответните въпроси. Нищо от тази точка не засяга правото на PokerStars да вземе съответните мерки срещу вас в друг компетентен съд, нито вземането на подобни действия в компетентен съд ще възпрепятства вземането на мерки в някой друг компетентен съд, без значение дали съдилищата са равни или не, в границите на законите на въпросните други юрисдикции.

Ако имате въпроси относно която и да било оферта, пишете ни на support@pokerstars.bg.

Мобилна Каса

Chip Stack

Заредете сметката си в PokerStars директно от вашето Android или iOS устройство с Мобилна Каса. С Мобилна Каса играта в приложението за мобилен покер е по-лесна от всякога.

Рабат за първи депозит

First Deposit Bonus

Всички играчи, които депозират за първи път, имат право да получат 100% рабат за депозиране до $600.

Sunday Million

Sunday Million

Sunday Million е най-големият ежеседмичен онлайн покер турнир с гарантиран награден фонд от $1 000 000!