Покер навсякъде: Правила и условия

Това са правилата („Правилата”) на промоцията „Покер навсякъде” („Промоцията”), така, както тя е организирана от оператора („PokerStars”/„ние”/„наш”/„на нас”) на интернет сайта на адрес www.pokerstars.bg, на партньорските сайтове („Сайтът”) и на GUI софтуера на PokerStars („Клиентът”). 

Всеки участник („Участник”/„вие”/„ваш”), който желае да участва в Промоцията, се съгласява със следното: (i) тези Правила, (ii) Правилата и условията, регулиращи използването на Сайта, които ще намерите на http://www.pokerstars.bg/poker/room/tos/ („Правила и условия”), и (iii) Турнирите правила в сила за този Сайт („Турнирни правила”), поместени тук – http://www.pokerstars.bg/poker/tournaments/rules/. Също така се съгласявате да спазвате безусловно тези Правила, Правила и условия и Турнирни правила.

1. Детайли на промоцията

1.1 Промоцията ще се проведе от 7 до 31 юли 2013 година („Времетраене”).
1.2 За да се включите в Промоцията и да имате шанс да спечелите, трябва да:

  1. изтеглите приложението на PokerStars Mobile („Приложение на устройството на PS”) от App Store посредством съвместим таблет/мобилно устройство („Устройство”) или от един от сайтовете на PokerStars, ако използвате Android Устройство; и
  2. играете и да спечелите общо 10 (десет) Точки за VIP играчи (VPP точки) или повече в игрите с реални пари на Приложението на устройството на PokerStars в рамките на двадесет и четири часа от 00:00 до 23:59 ET.

1.3 След като спечелите 10 (или повече) VPP точки в рамките на определеното време, ще бъдете включени автоматично в томбола, в която имате възможност да спечелите първа награда от $1 000 (хиляда щатски долара) („Голямата награда”). Всеки ден Голямата награда ще се присъжда на 2 (двама) победители.

1.4 Ще има и награди за подгласниците, както е посочено в точка 4 по-долу.

2. Изисквания за участие

2.1 Трябва да имате навършени 18 години или пълнолетие според законите на държавата, в която живеете (което е по-голямо), за да можете да участвате в Промоцията. По всяко време може да ви бъде поискано от PokerStars или от трета страна доказателство за вашата възраст и/или самоличност и вие трябва да предоставите валиден паспорт или друг официален документ за самоличност със снимка, с който да докажете вашата възраст и/или самоличност, докато PokerStars се убеди в това. Ако не успеете да предоставите подобен документ(и) и да убедите PokerStars, ще бъдете автоматично изключени от Промоцията и ще бъдете помолени да се откажете от всички привилегии, награди и средства, които сте придобили или получили във връзка с настоящата Промоция, без каквато и да било компенсация от наша страна.

2.2 Имате право да притежавате само 1 (една) потребителска сметка в Клиента („Потребителска сметка”) и можете да играете единствено чрез собствената си Потребителска сметка. При никакви обстоятелства не е позволено друго лице да играе вместо вас от вашата Потребителска сметка.

2.3 Истинското ви име трябва да съвпада с името, регистрирано във вашата Потребителска сметка, и с участието си в Промоцията вие потвърждавате пред PokerStars следното:

  1. вие сте лицето, регистрирано във вашата Потребителска сметка, и участващо в Промоцията, и
  2. името и адресът ви, регистрирани във вашата Потребителска сметка, са правилни и актуални.

2.4 Служителите на PokerStars и техните роднини, както и всички други лица в съдружие или свързани по какъвто и да е начин с PokerStars, нямат право да участват в Промоцията. За целите на промоцията терминът „роднина” означава съпруг, съпруга, партньор, родител, дете, брат или сестра, а „в съдружие” включва, но не се ограничава само до, съквартирант(и) на въпросните служители.

3. Поведение на Участниците

3.1 Ако PokerStars научи за измама, злоупотреба, нарушение, нечестност или подобни действия във връзка с участието ви в Промоцията, или в случай на нарушение от ваша страна на Правилата, Правилата и условията или Турнирните правила, PokerStars си запазва абсолютното право автоматично да ви дисквалифицира или да счете вашето участие за невалидно. Ако измамата, нарушението, нечестността или друго подобно действие е открито след присъждането на наградата, ще трябва да върнете същата (или да предоставите компенсация) на PokerStars незабавно след известяването от страна на PokerStars.

3.2 По време на Промоцията PokerStars и/или определени страни ще прилагат стриктни правила за поведението на всички Участници. PokerStars си запазва правото да предприеме всякакви действия, които счете за необходими, срещу Участник, нарушил тези Правила, Правилата и условията или Турнирните правила, и/или действащ измамно и нечестно спрямо Промоцията. Тези действия могат да включват, но не се ограничават само до, изключване, спиране достъпа до и дисквалифициране от Промоцията и/или Клиента, конфискуване на наградите, които са били присъдени и/или са щели да бъдат присъдени на Участника. Решението за действията и поведението, които нарушават тези Правила или Промоцията, както и какво представлява акт на измама или нечестност във връзка с поведението на Участник в Промоцията, е изцяло по преценка на PokerStars.

4. Награди

4.1 Всеки ден ще избираме по 2 (двама) Победители („Победители”) на произволен принцип. Те ще получат Голямата награда от $1 000
(хиляда щатски долара), които ще бъдат преведени по тяхната Потребителска сметка.

4.2 В допълнение към Голямата награда всеки ден ще избираме на произволен принцип:

  1. 30 (тридесет) подгласници, всеки от които ще получи по $100 (сто щатски долара); и
  2. още 500 (петстотин) играчи, всеки от които ще получи по $10 (десет) щатски долара.  

4.3 Можете да получите само 1 (една) Награда (както е обяснено в точка 4.4 по-долу) от всяка отделна категория с награди, посочени в точки 4.1 – 4.2 по-горе, при условие че сте спечелили необходимите 10 (десет) VPP точки в рамките на периода, обозначен в точка 1.2 по-горе. Обърнете внимание, че след като спечелите Награда в дадена категория, няма да имате право да печелите повече награди от същата категория до края на Времетраенето на Промоцията. Например, ако спечелите Голямата награда, няма да имате право да спечелите друга Голяма награда до края на Промоцията. Въпреки това ще можете да получите Награда от категориите за подгласници, както е посочено в точка 4.2 (a) или (b) по-горе.

4.4 За избягване на всякакви съмнения Голямата награда и/или всички други артикули, които могат да се присъдят във връзка с Промоцията (наричани общо „Награди”), не могат да се прехвърлят, отстъпват, продават, заменят или приписват на друго лице(а). Като алтернатива на Голямата награда PokerStars може да предложи iPad 4 по молба на Победителя. Подобна заявка трябва да се изпраща по имейл до support@pokerstars.bg в рамките на 48 часа, след като бъдете уведомени за спечелването на Наградата. iPad устройството ще бъде доставено на играчите до 28 дни.

4.5 Победителите нямат право и не са оторизирани по никакъв начин да обвързват PokerStars във връзка с договор или разноски без предварителното писмено одобрение на въпросните.

4.6 Награда няма да се присъжда на Участник, който по някаква причина няма правната възможност да получи и/или използва Наградата, или ако предоставянето на Награда на даден Участник би било противоправно.

4.7 Всеки Участник, получил Награда като част от Промоцията, носи лична отговорност за заплащането на всички мита, данъци и такси, които могат да бъдат наложени от съответния орган във връзка с получаването на Наградата, в съответствие с приложимите закони.

4.8 Ако сте упълномощени да получите Награда като част от тази Промоция, ще бъдете уведомени от нас своевременно. Всички парични Награди ще бъдат изплатени в Потребителските сметки не по-късно от 7 (седем) дни след приключване на ежедневната томбола.

5. Здраве и безопасност

5.1 Трябва да спазвате всички здравни съвети, наставления за безопасност, и/или инструкции от страна на PokerStars, или други правила, с които трябва да сте запознати във връзка с участието си в Промоцията, и да спазвате всички приложими закони и изисквания. Неспазването на която и да било от директивите би довело до дисквалификация от Промоцията.

5.2 Трябва да вземете необходимите мерки за гарантиране на здравето и безопасността си при участие в събития или действия, които са част от Промоцията или Наградата. Всяко ваше поведение или действие, за което PokerStars счита, че представлява медицински или друг вид риск (включително, но не само, злоупотреба, физическа или психическа), ще доведе до незабавната ви дисквалификация.

6. Ограничения на отговорността

6.1 С участието си в Промоцията вие се съгласявате да освободите PokerStars от отговорност и се съгласявате да не допускате вреди за PokerStars, техните законни представители, съдружници, подразделения, агенции и съответно техните изпълнителни лица, директори, служители и агенти спрямо всякакви щети, разходи, вреди, загуби, искове, действия или производства, причинени от вас (или от трета страна, действаща от ваше име) („Искове”) в резултат на участието ви в тази Промоция и/или всяка Награда, която може да ви бъде присъдена в резултат на това. PokerStars напълно изключва каквато и да било отговорност във връзка с подобни Искове (освен изплащането на всички разходи и разноски, предвидени като част от Наградата (при наличието на такава) във връзка с Промоцията). Това ограничение не включва никаква отговорност от страна на PokerStars към вас за: (i) небрежност; (ii) смърт или лична травма, породена от небрежност на PokerStars или техните служители; (iii) неоторизирано представяне; или (iv) отговорност, която не може да бъде изключена или ограничена от приложимия закон.

6.2 С изключение на позволеното в точка 6.1 по-горе вие приемате и се съгласявате до максимална степен, допустима от действащия закон, независимо от формата на действие, както в договор, закононарушение или по друг начин, че при никакви обстоятелства PokerStars или техните съдружници, включително, но без да се ограничава до, съответните изпълнителни лица, директори, служители, последователи и правоприемници, не носят отговорност към вас или всяка друга страна за: (i) всякакви индиректни, специални, примерни, наказателни, случайни, следствени (включително, но не само, щети от прекъсване на бизнеса, загуба на бизнес или други печалби, загуба на програми, разходи за промяна на оборудване или софтуер или загуба на записи, информация и данни) или всякакви други щети, произтичащи вследствие на или във връзка с вашето участие в Промоцията (или невъзможност да го направите) дори PokerStars да са били информирани за възможността от подобни щети; или (ii) всеки иск, отнасящ се до грешки, пропуски или други неточности в Промоцията.

6.3 PokerStars не носи отговорност към вас за извършване на задълженията си по Промоцията и по отношение на Наградата, ако невъзможността за това е възникнала като резултат от обстоятелства, които не са в контрола на PokerStars. Можем да предложим алтернативна Награда, но не сме задължени по никакъв начин да обезщетим Победителя при подобни обстоятелства.

6.4 Съгласявате се да обезщетите PokerStars, техните законни представители, съдружници, подразделения, агенции и съответно техните изпълнителни лица, директори, служители и агенти за всички разходи, загуби, щети и отговорност (включително за накърняване на репутацията и доброто име, както и професионални такси за консултанти), претърпени от PokerStars като резултат от вашето нарушение на задълженията ви по тези Правила, Правилата и условията или Турнирите правила или свързани по някакъв начин с вашето неизпълнение на инструкции на PokerStars или във връзка с който и да било аспект относно участието ви в Промоцията.

7. Разни

7.1 В случай на спорове или разногласия относно който и да било аспект на тази Промоция, включително, но не само, всички аспекти, свързани с присъждането на Наградите, правото на даден участник да се включи в Промоцията, или с тези Правила, с Правилата и условията и/или с Турнирните правила, окончателното решение ще бъде единствено по преценка на PokerStars. Решението има обвързващо действие и не подлежи на разглеждане или обжалване от вас и или от трета страна.

7.2 Ако тези Правила постановят, че е нужна намесата на съдийска комисия за определяне на победител въз основа на субективен анализ или интерпретация, ние ще изберем независимо индивидуално лице за тази съдийска комисия.

7.3 С участието си в Промоцията вие отстъпвате правото на PokerStars да използва вашето, име, глас, образ и подобие в маркетингови и промоционални дейности във всякакви видове медия, без да ви дължи каквато и да е компенсация за това. Вие изрично се отказвате от всички претенции към PokerStars в това отношение.

7.4 Тези Правила, Правилата и условията, както и Турнирните правила, представляват цялостното споразумение между вас и PokerStars по отношение на Промоцията и заместват всички предварителни уговорки, преговори и споразумения (както устни, така и писмени) между вас и PokerStars. Освен изрично посоченото тук, всички условия, гаранции, заявления и условия (както устни, така и писмени) са напълно изключени. Невалидността, незаконността или неприложимостта на целите или част от тези Правила не засяга и не влияе на продължаването на силата на останалата част от Правилата.

7.5 PokerStars си запазва правото по всяко време да променя тези Правила, Правилата  и условията и/или Турнирните правила по свое усмотрение, включително да анулира, променя или отменя провеждането на Промоцията, ако по свое усмотрение PokerStars прецени, че Промоцията не може да бъде проведена както е предвидено. Всички промени в Промоцията ще бъдат отразени в Сайта и продължаването на участието ви в Промоцията ще се счита за приемане на всички предложени промени, модификации и изменения.

7.6 Тези Правила и всякакви въпроси, отнасящи се към настоящия регламент, се уреждат от и се тълкуват в съответствие със законите на Остров Ман. Вие безвъзвратно се съгласявате, че съответните съдилища на Остров Ман ще имат изключителна компетентност във връзка с всякакви претенции, спорове или различия по отношение на Промоцията и всички въпроси, произтичащи от това, и окончателно се отказвате от правото на възражение по въпроси, отнесени към тези съдилища, или възможността да твърдите, че искът е заведен в неправилна форма, или че тези съдилища не са компетентни по съответните въпроси. Нищо от тази точка не засяга правото на PokerStars да вземе съответните мерки срещу вас в друг компетентен съд, нито вземането на подобни действия в компетентен съд ще възпрепятства вземането на мерки в някой друг компетентен съд, без значение дали съдилищата са равни или не, в границите на законите на въпросните други юрисдикции.

Ако имате въпроси за промоцията Покер навсякъде, пишете ни на support@pokerstars.bg.

Мобилна Каса

Chip Stack

Заредете сметката си в PokerStars директно от вашето Android или iOS устройство с Мобилна Каса. С Мобилна Каса играта в приложението за мобилен покер е по-лесна от всякога.

Рабат за първи депозит

First Deposit Bonus

Всички играчи, които депозират за първи път, имат право да получат 100% рабат за депозиране до $600.

Sunday Million

Sunday Million

Sunday Million е най-големият ежеседмичен онлайн покер турнир с гарантиран награден фонд от $1 000 000!